Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-0PS
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przekład specjalistyczny
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczna znajomość podstaw tłumaczenia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych.

Pełny opis:

W ramach kursu dokonany zostanie przegląd podstawowych zagadnień i problematyki związanej z tłumaczeniami specjalistycznymi i branżą tłumaczeniową, jak np. typy przekładu specjalistycznego, cechy języków specjalistycznych, terminologia i frazeologia specjalistyczna, jakość tłumaczenia i normy branżowe oraz technologie tłumaczeniowe. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B poprzez zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i teoriami przekładu specjalistycznego. Zaprezentowane zostaną podstawowe kierunki badań, zarówno ilościowe, jaki i jakościowe, nad przekładem specjalistycznym w odniesieniu do kontekstu tłumaczenia i jego recepcji, tłumaczy, procesu tłumaczenia oraz produktu (tłumaczenia). Gruntowna analiza literatury przekładoznawczej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej, aby przygotować studentów do samodzielnego prowadzenia badań naukowych nad różnymi typami przekładu specjalistycznego z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych.

Nakład pracy studenta wynosi 30 godzin kontaktowych (1 ECTS) plus 30 godzin nakładu pracy studenta (przygotowanie do zajęć i do zaliczenia).

FORMY PRACY (…)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Zgodnie z informacją od prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

K2_W02 Student zna i rozumie terminologię z translatoryki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu specjalistycznego, i terminologii

K2_W06 Student zna i rozumie główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie translatoryki w obrębie przekładu specjalistycznego

K2_W07 Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym metody badawcze używane w przekładoznawstwie oraz podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów specjalistycznych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych, w zakresie translatoryki i terminologii

K2_W09 Student zna i rozumie wzajemne powiązania translatoryki i terminologii z innymi dziedzinami nauki

K2_W10 Student zna główne ośrodki badawcze z dziedziny translatoryki i terminologii

K2_U01 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenia prac badawczych w dziedzinie translatoryki przy użyciu metodologii właściwej dla przekładu specjalistycznego

K2_U03 Student potrafi w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące przekładu specjalistycznego w języku ojczystym i językach obcych wykorzystując najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne

K2_U04 Student potrafi samodzielnie używać zaawansowanych narzędzi badawczych przekładoznawstwa, w tym odpowiednio dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie problemów oraz na stworzenie pogłębionych interpretacji

K2_U06 Student potrafi formułować i wyrażać własne poglądy i idee, korzystając z argumentacji w oparciu o poglądy innych autorów z zakresu przekładu specjalistycznego oraz samodzielnie formułować wnioski w formie ustnej i pisemnej w językach obcych i w języku rodzimym

K2_U11 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu translatoryki oraz ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we własnej działalności zawodowej

K2_K01 Student jest gotów do uznawania znaczenia najnowszej wiedzy dziedzinowej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści, w szczególności badań i publikacji z dziedziny translatoryki w zakresie przekładu specjalistycznego

K2_K02 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działań na rzecz środowiska tłumaczy i terminologów

K2_K03 Student jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania problemów komunikacji międzyjęzykowej

K2_K05 Student jest gotów do pełnienia zawodu tłumacza tekstów specjalistycznych zgodnie z etosem zawodu i zasadami etyki zawodowej

K2_K06 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącego przekładu specjalistycznego

K2_K08 Student jest gotów do stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny przekładu specjalistycznego

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach i aktywny udział w zajęciach – dopuszczalna liczba nieobecności – 2 nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności wykładowca ustala formę zaliczenia materiału z zajęć w formie testu pisemnego lub ustnego

2) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdego komponentu składającego się na zaliczenie

Forma zaliczenia w gestii prowadzącego – test, projekt (zob. informacje szczegółowe)

Kryteria oceny: 100-90% - ocena bardzo dobry, 89-80% dobry plus, 79-70% dobry, 69-60% dostateczny plus, 59-51% dostateczny, 50-0% niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dickel, Małgorzata Jabłońska, Łukasz Karpiński
Prowadzący grup: Agnieszka Dickel, Małgorzata Jabłońska, Łukasz Karpiński, Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Program kursu zakłada poznanie najważniejszych teorii i technik przekładu specjalistycznego, jak i najnowszych badań nad takim przekładem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów specjalistycznych przełożonych na język polski (A) i z polskiego na język B. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej tak, żeby przygotować studentów do samodzielnych badań z zakresu przekładoznawstwa, a zarazem wskazać im metody rozwiązywania problemów przekładoznawczych.

Pełny opis:

Zgodnie z opisem głównym przedmiotu.

Formy pracy

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Według informacji osoby prowadzącej

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Przekład specjalistyczny/przekład literacki* (jeden wybrany przedmiot do zrealizowania w semestrze 1 lub 2.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Biel
Prowadzący grup: Łucja Biel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przekład specjalistyczny/przekład literacki* (jeden wybrany przedmiot do zrealizowania w semestrze 1 lub 2.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)