Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-0SEMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - język angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów II stopnia.

Zajęcia przeznaczone dla studentów, dla których język angielski jest pierwszym językiem specjalności oraz ma umiejętności językowe na poziomie co najmniej B2 ESOKJ.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku studiów II stopnia, dla których język angielski jest pierwszym językiem specjalności.

Pełny opis:

Zajęcia typu seminaryjnego przygotowujące do pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki.

Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku angielskim.

Literatura:

Według grup (patrz niżej)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- złożoną strukturę języka obcego oraz jego historyczny rozwój, szczególnie w odniesieniu do normy językowej, odmian języka, dialektów, leksykografii i nauczania języka;

- terminologię z zakresu językoznawstwa;

- główne kierunki rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach naukowych w zakresie językoznawstwa;

- metody badawcze, metody analizy różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa (K2_W07);

- wzajemne powiązania językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki, rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej, różnice kulturowe kształtujące relacje we współczesnym świecie oraz wynikające z nich realia społeczno-ekonomiczne.

Umiejętności:

Student potrafi:

- wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenie prac badawczych w dziedzinie językoznawstwa przy użyciu odpowiedniej metodologii; identyfikować elementy kulturowe; wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku obcym, wykorzystując również najnowsze technologie;

- formułować i wyrażać własne poglądy i idee, korzystając z argumentacji innych autorów, formułować wnioski w formie ustnej i pisemnej w języku obcym;

- współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role;

- samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa, ocenić przydatność poznanych metod badawczych;

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

- uznawania najnowszej wiedzy z zakresu językoznawstwa, do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do identyfikowania problemów komunikacji międzynarodowej w tej dziedzinie;

- stałego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju i obszaru obcojęzycznego;

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe wymagania oraz kryteria oceny określa każdy prowadzący seminarium w konkretnym cyklu kształcenia.

Opracowanie pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łucja Biel, Anna Borowska, Karolina Dębska, Anna Jopek-Bosiacka, Tomasz Konik, Agnieszka Leńko-Szymańska, Olena Petrashchuk, Katarzyna Stachowiak-Szymczak, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz, Tomasz Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia typu seminaryjnego przygotowujące do pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki badanego obszaru językowego.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku angielskim oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny.

Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dla tego niezbędna jest duża motywacja do nauki.

Ogólne zasady przyporządkowania punktów ECTS do kursu i programu studiów są następujące:

30 godzin obecność na zajęciach – 1 ECTS;

15 godzin czytanie i analiza lektur – 1 ECTS;

60 samodzielna praca studenta – 3 ECTS.

30 godzin = jeden semester – 5 ECTS (1+1+3)

Literatura:

Według grup (patrz niżej)

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowska, Anna Jopek-Bosiacka, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Anna Borowska, Anna Jopek-Bosiacka, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia typu seminaryjnego przygotowujące do pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki badanego obszaru językowego.

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne prowadzące do opracowania pracy magisterskiej. Ich celem jest przedstawienie wymogów dotyczących konstrukcji i redakcji tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności wykorzystania do tego tekstu naukowego w języku angielskim oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego z danej dziedziny.

Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dla tego niezbędna jest duża motywacja do nauki.

Ogólne zasady przyporządkowania punktów ECTS do kursu i programu studiów są następujące:

30 godzin obecność na zajęciach – 1 ECTS;

15 godzin czytanie i analiza lektur – 1 ECTS;

60 samodzielna praca studenta – 3 ECTS.

30 godzin = jeden semester – 5 ECTS (1+1+3)

Literatura:

Według grup (patrz niżej)

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.