Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-0SEMN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - język niemiecki
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów II stopnia. Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka niemieckiego. Jest to pierwszy język specjalności (B) , jego znajomość jest już na poziomie B2+/ C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej. Zajęcia mają na celu pogłębianie wiedzy studentów z wybranymi zakresami badawczymi metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych, językoznawstwa, przekładoznawstwa i literaturoznawstwa. Ich celem jest także doskonalenie umiejętności redagowania tekstów naukowych w języku niemieckim.

Pełny opis:

W trakcie tego seminarium studenci poznają w sposób zaawansowany obszary tematyczne, z których piszą pracę magisterską, tj. dydaktyka nauczania języków obcych, językoznawstwo, przekładoznawstwo i literaturoznawstwo. Podczas zajęć studenci zarówno rozwijają techniki pisania pracy naukowej, jak również kształcą umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku obcym. Pracują także dalej nad określonymi zagadnieniami wyżej wymienionych dyscyplin oraz podstawami metodologicznymi badań naukowych prowadzonych w ich zakresach. Tym samym, studenci mogą odpowiednio rozwijać własne zainteresowania, odnośnie wybranego tematu przyszłej pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone są po niemiecku, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach: przygotowania co najmniej jednego referatu ze wskazanych tematów.

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej poprzez ukierunkowanie i rozwój ich zainteresowań naukowych na temat, w ramach którego piszą pracę magisterską. Studenci czytają teksty dot. wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, językoznawstwa, przekładoznawstwa i literaturoznawstwa.

Nakład pracy studenta:

30 godzin – obecność na zajęciach (1 pkt. ECTS)

60 godzin – czytanie i analiza lektur, bieżące przygotowanie do zajęć (2 pkt. ECTS)

60 godzin – przygotowanie fragmentu pracy (2 pkt. ECTS)

Literatura:

Literaturę określa każdy prowadzący w konkretnym cyklu kształcenia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa , którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

-zna na poziome rozszerzonym terminologię z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych, w zakresie lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy lingwistycznej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role ( w tym role nauczyciela i/lub tłumacza)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych w różnorakich sytuacjach komunikacji międzyjęzykowej na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju i całej Europy

- bierze aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy, mając świadomość holistycznego i dynamicznego charakteru zjawiska kultury

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności).

Na zaliczenie wymagane jest napisanie 25 stron tekstu na wybrany temat(strony te mogą później stanowić część pracy magisterskiej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Markus Eberharter, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Katarzyna Malesa, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Ewa Żebrowska
Prowadzący grup: Markus Eberharter, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Katarzyna Malesa, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Ewa Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Silvia Bonacchi, Krzysztof Drużycki, Urszula Topczewska
Prowadzący grup: Silvia Bonacchi, Krzysztof Drużycki, Paweł Szerszeń, Urszula Topczewska, Reinhold Utri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.