Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów z zakresu finansów i bankowości jęz. C - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-1TFBCA
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów z zakresu finansów i bankowości jęz. C - angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka polskiego (A) na poziomie C2, a obcego (C) przynajmniej na poziomie C1. Student

- zna podstawowe metody i strategie tłumaczenia,

- potrafi krytycznie korzystać ze źródeł i słowników,

- identyfikuje problemy w tłumaczeniu tekstu pisemnego.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów o tematyce finansowej i bankowej z języka obcego na polski i/lub z polskiego na obcy – przy zastosowaniu narzędzi tradycyjnych oraz oprogramowania CAT. Dodatkowo studenci mają możliwość istotnego poszerzenia wiedzy dotyczącej finansów i funkcjonowania polskiego sektora bankowego oraz sektora bankowego krajów obszaru języka obcego.

Wymiar: 30 godzin

Pkty ECTS: 2

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są nauce tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych o tematyce finansowej i bankowej w ciągu jednego semestru. Studenci dokonują tłumaczeń pisemnych krótkich i dłuższych tekstów specjalistycznych (np. cennik usług bankowych, umowa konta osobistego, umowa kredytowa, PIT, polisa ubezpieczeniowa) i paraspecjalistycznych (np. prasowych, łączących język specjalistyczny z kolokwialnym) z języka obcego na polski i/lub z polskiego na obcy, przy zastosowaniu narzędzi tradycyjnych oraz oprogramowania CAT. Zapoznają się ze specyfiką tłumaczenia specjalistycznego pisemnego z przedmiotowej dziedziny, pogłębiają wiedzę o strategiach tłumaczenia pisemnego, analizują istniejące przekłady tekstów z danej dziedziny, uczą się dokonywać właściwego doboru źródeł – w tym słowników i tekstów analogicznych i paralelnych – oraz ćwiczą umiejętność dopasowania przekładu do odbiorcy. Przygotowują także glosariusze z przedmiotowej dziedziny, co pozwala wyćwiczyć umiejętność oceny wartości pozyskanych ekwiwalentów.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

- specyfika różnych gatunków tekstów w zakresu finansów i bankowości

- pogłębienie wiedzy o strategiach tłumaczenia pisemnego

- zasady tłumaczenia tekstów finansowych i bankowych

- właściwy dobór słowników i klasyfikacja źródeł

- redagowanie przetłumaczonego tekstu

- terminologia specjalistyczna i kolokacje

- przygotowanie glosariuszy

- kształtowanie profesjonalnego podejścia do zlecenia i zleceniodawcy, zgodnego z etyką tłumacza.

TEMATYKA:

- system podatkowy w Polsce i krajach anglojęzycznych

- system bankowy w Polsce i krajach anglojęzycznych

- giełda

- finanse i rachunkowość

- budżet

- finanse unijne i międzynarodowe

- międzynarodowe organizacje finansowe

- korespondencja handlowa

- inwestycje

FORMY PRACY:

- przygotowywanie samodzielnie w domu przekładów, omawianych następnie na zajęciach

- dyskusja nad różnymi wersjami tłumaczeń wykonanych samodzielnie i/lub zespołowo

- przekłady tekstów krótkich, wykonywane bezpośrednio na zajęciach

- praca zespołowa z uwzględnieniem różnych ról

- analizy tekstów paralelnych

- analiza dostarczonych przez wykładowcę próbek przekładów błędnych

- praca z bazami terminologicznymi i innymi źródłami danych terminologicznych

- przygotowanie glosariuszy (tradycyjnie lub przy zastosowaniu narzędzia CAT, np. Trados TermBase)

- przygotowanie projektu translatorskiego w grupie lub samodzielnie

- przekład na zajęciach przy zastosowania programu CAT (MemoQ lub Trados)

Zapoznają się ze specyfiką tłumaczenia specjalistycznego pisemnego z przedmiotowej dziedziny, pogłębiają wiedzę o strategiach tłumaczenia pisemnego, analizują istniejące przekłady tekstów z danej dziedziny, uczą się dokonywać właściwego doboru źródeł – w tym słowników i tekstów analogicznych i paralelnych – oraz ćwiczą umiejętność dopasowania przekładu do odbiorcy. Przygotowują także glosariusze z przedmiotowej dziedziny, co pozwala wyćwiczyć umiejętność oceny wartości pozyskanych ekwiwalentów.

Metody pracy: aktywizujące (dyskusja dydaktyczna, „burza mózgów"); programowane (z użyciem komputera); projekt; ćwiczenia produkcyjne

Nakład pracy studenta:

• Ćwiczenia (godz. kontakt) – 30 godz.;

• Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć - 30 godz.;

Razem: 60 godz.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Wykaz literatury zamieszczono w zakładce "Informacja o zajęciach w cyklu" (odpowiedni semestr)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA:

- ma zasób słownictwa specjalistycznego oraz kolokacji pozwalający na prawidłowy przekład prostego tekstu z zakresu finansów i bankowości i właściwie go wykorzystuje

- posiada podstawową wiedzę w zakresie przekładu tekstów z zakresu finansów i bankowości

- zna strategie i techniki przekładu pisemnego tekstów z zakresu finansów i bankowości

- zna specyfikę tłumaczenia tekstów z zakresu finansów i bankowości

UMIEJĘTNOŚCI:

- właściwie kwalifikuje rodzaj tekstu

- potrafi zastosować w praktyce odpowiednie strategie tłumaczenia i uzasadnić ich wybór

- potrafi dobrać specjalistyczne źródła słownikowe, tekstowe, ocenić ich wartość i korzystać z nich

- prawidłowo, w sposób zrozumiały i przejrzysty przekłada teksty specjalistyczne oraz niespecjalistyczne z zakresu finansów i bankowości

- potrafi uzasadnić i krytycznie ocenić własne wybory translatorskie

- potrafi weryfikować własny przekład

- posiada umiejętność autokorekty

- potrafi przygotować właściwą formę graficzną tłumaczonego tekstu

- potrafi sporządzić glosariusz

- potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się programem CAT (założenie projektu, tłumaczenie, eksport dokumentu).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- przy wykonywaniu pracy wykazuje się rzetelnością

- przestrzega wymogów formalnych i etycznych charakterystycznych dla rynku usług tłumaczeń z zakresu finansów i bankowości (rzetelność, terminowość, poufność itp.)

- udoskonalił umiejętność pracy w zespole (np. w ramach projektu tłumaczeniowego)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie:

- obecności, przygotowania do zajęć, jakości pracy na zajęciach

- przekładów przygotowanych samodzielnie

- terminowości oddawania zleconych prac

- testów śródsemestralnych sprawdzających znajomość terminologii

- przygotowania glosariuszy

- zaliczenia końcowego testu pisemnego i/lub tłumaczenia semestralnego

Zaliczenie poprawkowe na tych samych warunkach

Kryteria:

- Obecność: dopuszczalne 2 nieobecności. Wykładowca może zdecydować o większej liczbie nieobecności. W przypadku przekroczenia liczby dopuszczonych nieobecności (łącznie z usprawiedliwionymi) wykładowca określa dodatkową formę zaliczenia. Ponad 50% opuszczonych zajęć to podstawa do niezaliczenia przedmiotu.

- Jakość prac i sprawdzianów: skala podana poniżej.

- Terminowość – kryteria podane przez wykładowcę w sylabusie.

Skala ocen:

99%-100 - 5!

98% - 91% - 5

90% - 86% - 4,5

85% - 76% - 4

75% - 71% - 3,5

70% - 60% - 3

poniżej - 2 (nzal)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Biel
Prowadzący grup: Łucja Biel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Biel
Prowadzący grup: Łucja Biel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)