Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa krajowego jęz. C - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-1TPKCA
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa krajowego jęz. C - angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka polskiego (A) na poziomie C2, a obcego (C) przynajmniej na poziomie C1. Student zna podstawowe metody i strategie tłumaczenia, potrafi krytycznie korzystać ze źródeł i słowników, identyfikuje problemy w tłumaczeniu tekstu pisemnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu prawa krajowego z języka obcego na polski i z języka polskiego na obcy przy zastosowaniu metody tradycyjnej oraz narzędzi CAT.

Wymiar: 30 godzin

Pkty ECTS: 2

Pełny opis:

Warsztaty trwają jeden semestr i poświęcone są nauce tłumaczenia pisemnego tekstów z zakresu prawa krajowego takich jak dokumenty prawa cywilnego (w szczególności umowy, pełnomocnictwa), prawa spółek, i innych tekstów o tematyce prawnej i ustrojowej.

Treści kształcenia:

- specyfika tłumaczenia specjalistycznego pisemnego tekstów PK

- strategie tłumaczenia pisemnego w odniesieniu do tekstów PK

- redagowanie tłumaczonego tekstu (kontynuacja)

- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych: ocena ich wiarygodności i wartości pozyskanych ekwiwalentów

- rola glosariuszy w tłumaczeniu tekstów PK

- problem dopasowania przekładu do odbiorcy

- problem właściwej terminologii w tekstach PK i hierarchia źródeł

- rola wskazówek instytucjonalnych oraz baz terminologicznych i dokumentowych w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa

- zalety i ograniczenia narzędzi CAT w tłumaczeniu tekstów PK

- etyka tłumacza w odniesieniu do tekstów PK

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia (godz. kontakt) – 30 godz.;

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć - ok. 1 godz. tygodniowo – ok.15 godz.;

Przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.

Razem: ok. 50 godz.

Tematyka:

Prawo krajowe (polskie)

FORMY PRACY:

- przygotowywanie samodzielnie w domu przekładów, omawianych następnie na zajęciach

- dyskusja nad różnymi wersjami tłumaczeń wykonanych samodzielnie i/lub zespołowo

- przekłady tekstów krótkich, wykonywane bezpośrednio na zajęciach

- praca zespołowa z uwzględnieniem różnych ról

- analizy tekstów paralelnych

- analiza dostarczonych przez wykładowcę próbek przekładów błędnych

- praca z bazami terminologicznymi i innymi źródłami danych terminologicznych

- praca z bazami dokumentowymi

- przygotowanie glosariuszy (tradycyjnie lub przy zastosowaniu narzędzia CAT, np. Trados TermBase)

- przygotowanie projektu translatorskiego w grupie lub samodzielnie

- przekład na zajęciach przy zastosowania programu CAT (MemoQ lub Trados)

Metody pracy: aktywizujące (dyskusja dydaktyczna, „burza mózgów”); programowane (z użyciem komputera); projekt; ćwiczenia tłumaczeniowe i językowe (tzw. ćwiczenia produkcyjne).

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA:

- ma zasób słownictwa specjalistycznego oraz kolokacji pozwalający na prawidłowy przekład tekstu PK i właściwie go wykorzystuje

- posiada podstawową wiedzę w zakresie przekładu tekstów PK

- zna strategie i techniki przekładu pisemnego tekstów PK

- zna specyfikę tłumaczenia tekstów PK

UMIEJĘTNOŚCI:

- właściwie kwalifikuje rodzaj tekstu

- potrafi zastosować w praktyce odpowiednie strategie tłumaczenia i uzasadnić ich wybór

- potrafi dobrać specjalistyczne źródła słownikowe, tekstowe, ocenić ich wartość i korzystać z nich

- prawidłowo, w sposób zrozumiały i przejrzysty przekłada teksty specjalistyczne z danej dziedziny

- potrafi uzasadnić i krytycznie ocenić własne wybory translatorskie

- potrafi weryfikować własny przekład

- posiada umiejętność autokorekty

- potrafi przygotować właściwą formę graficzną tłumaczonego tekstu

- potrafi sporządzić glosariusz

- potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się programem CAT (założyć i wykonać w nim projekt z pamięcią tłumaczeniową i glosariuszem, zachować formatowanie oryginału, przeprowadzić kontrolę jakości, dokonać eksportu w zadanym formacie do wyznaczonego miejsca).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- przy wykonywaniu pracy wykazuje się rzetelnością

- przestrzega wymogów formalnych i etycznych charakterystycznych dla rynku usług tłumaczeń PK) (rzetelność, terminowość, poufność itp.)

- udoskonalił umiejętność pracy w zespole (np. w ramach projektu tłumaczeniowego).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie:

- obecności, przygotowania do zajęć, jakości pracy na zajęciach

- przekładów przygotowanych samodzielnie, w tym w programie CAT

- terminowości oddawania zleconych prac

- testów śródsemestralnych sprawdzających znajomość terminologii

- przygotowania glosariuszy

- zaliczenia końcowego testu pisemnego i/lub tłumaczenia semestralnego

Kryteria:

- obecność: dopuszczalne 2 nieobecności

- jakość prac i sprawdzianów : skala podana poniżej

- terminowość;

Skala ocen:

99% -100 - 5!

98% - 91% - 5

90% - 86% - 4,5

85% - 76% - 4

75% - 71% - 3,5

70% - 60% - 3

poniżej - 2 (nzal).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Biel, Anna Kizińska
Prowadzący grup: Łucja Biel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)