Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Słowotwórstwo B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2SBC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słowotwórstwo B
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka B/C (ze szczególnym uwzględnieniem morfologii) oraz znać język B na poziomie B2+/C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich. Ich celem jest utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu słowotwórstwa współczesnego języka B.

Pełny opis:

Program kursu obejmuje następujące treści:

1. Przedmiot słowotwórstwa jako działu gramatyki opisowej; miejsce słowotwórstwa w systemie języka; rodzaje słowotwórstwa (derywacja właściwa, adaptacja, kompozycja).

2. Podstawowe wiadomości ze słowotwórstwa; pojęcie wyrazu i morfemu (morfem leksykalny, fleksyjny, słowotwórczy); podział słowotwórczy wyrazu;

2. Rodzaje derywacji, typy i funkcje formantów, produktywność, znaczenia i wieloznaczność formantów.

3. Słowotwórstwo poszczególnych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik); Zrosty i złożenia.

4. Skróty, skrótowce i akronimy.

Nakład pracy studenta:

Przedmiot obejmuje 30 godzin dydaktycznych semestralnie w sali. Przedmiotowi przypisane są 2 ECTS w semestrze (4 ECTS rocznie).

30 h zajęć = 1 ECTS

30 h = 1 ECTS - praca własna studenta (20 h – przygotowanie do zajęć – lektura zadanych tekstów, wykonanie ćwiczeń; 10 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego).

Literatura:

Adams, Valerie. 1982. An Introduction to Modern English Word-Formation. Harlow: Longman.

Bauer, Laurie. 2002. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.

Carstairs-McCarthy, Andrew. 2009. An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lieber, Rochelle & Pavol Stekauer (eds.). 2009. The Oxford Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press.

Lipka, Leonhard. 1992. An Outline of English Lexicology. Lexical Structure, Word Semantics and Word-Formation. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Marchand, Hans. 1969. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. 2nd edition. München: Verlag C.H. Beck.

Schmid, Hans-Jörg. 2016. English Morphology and Word-Formation: An Introduction. Erich Verlag.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat systemu gramatycznego języka włoskiego i potrafi ją wykorzystać w procesie glottodydaktycznym (K2_W01);

- zna terminologię z dziedziny językoznawstwa ogólnego, w szczególności związaną z morfologią (K2_W02);

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy tworzenia słownictwa w języku włoskim oraz współczesne tendencje słowotwórcze (K2_W03);

- zna i rozumie pragmatyczne aspekty morfologii, np. w procesie tworzenia terminologii specjalistycznej (K2_W04);

- rpzumie w pogłębionym stopniu mechanizmy tworzenia słów w języku włoskim oraz podstawowe metody analizy słownictwa pod kątem jego struktury (K2_W07);

- zna i rozumie wzajemne powiązania morfologii z innymi działami językoznawstwa oraz językami specjalistycznymi (K2_W09).

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenia prac badawczych w dziedzinie leksykologii (K2_U01);

- potrafi w stopniu zaawansowanym analizować strukturę słownictwa w języku włoskim (K2_U03);

- potrafi samodzielnie klasyfikować słownictwo ze względu na proces morfologiczny, który doprowadził do jego powstania i dobierać metody badawcze służące interpretacji materiału językowego (K2_U04);

- potrafi samodzielnie formułować wnioski, korzystając z argumentacji w oparciu o poglądy innych autorów (K2_U06);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa (morfologii) oraz obserwować współczesne tendencje w zakresie tworzenia nowych słów w języku włoskim (K2_U011).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania pracy studenta:

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć – lektura tekstów i wykonywanie zadań podczas zajęć);

• końcowe zaliczenie w formie testu.

Skala ocen:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami oraz zasady dopuszczania studentów do zaliczenia końcowego:

1. nieobecności – dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (na każde 30 h przedmiotu). W sytuacji, gdy przekroczony zostaje limit dopuszczalnych 2 nieobecności/30h przedmiotu (łącznie z nieobecnościami usprawiedliwionymi), student zobowiązany jest zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć. Powyżej 50% nieobecności stanowi podstawę do niezaliczenia przedmiotu (tę możliwość dopuszcza Regulamin Studiów);

2. nieprzygotowania – student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Student może zgłosić do trzech nieprzygotowań w semestrze (np. nieprzeczytanie tekstów, brak materiałów itp.).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłońska, Marta Sylwanowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłońska, Marta Sylwanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich. Ich celem jest utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu słowotwórstwa języka angielskiego.

Pełny opis:

1. Lexicology (semasiology, onomasiology, synchronic or diachronic studies);

2. Word-formation (productive & non-productive): affixation, compounding, conversion, abbreviation, blends, clipped-forms, sound-shift, stress-shift;

3. Difference between word, lexeme, morpheme;

4. Derivational & inflectional morphology;

5. Connotation/denotation;

6. Augumentation/diminutive;

7. Euphemisms, onomastics, etymology, malapropisms, spoonerisms;

8. The lexicon of …. (e.g. humour, swearing, etc.)

9. Revision

10. Final test

Literatura:

Adams, Valerie. 1982. An Introduction to Modern English Word-Formation. Harlow: Longman.

Crystal, David. 2006. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge. CUP.

Bauer, Laurie. 2002. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.

Carstairs-McCarthy, Andrew. 2009. An Introduction to

English Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Schmid, Hans-Jörg. 2016. English Morphology and Word-

Formation: An Introduction. Erich Verlag.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłońska, Marta Sylwanowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłońska, Marta Sylwanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku studiów magisterskich. Ich celem jest utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu słowotwórstwa języka angielskiego.

Pełny opis:

1. Lexicology (semasiology, onomasiology, synchronic or diachronic studies);

2. Word-formation (productive & non-productive): affixation, compounding, conversion, abbreviation, blends, clipped-forms, sound-shift, stress-shift;

3. Difference between word, lexeme, morpheme;

4. Derivational & inflectional morphology;

5. Connotation/denotation;

6. Augumentation/diminutive;

7. Euphemisms, onomastics, etymology, malapropisms, spoonerisms;

8. The lexicon of …. (e.g. humour, swearing, etc.)

9. Revision

10. Final test

Literatura:

Adams, Valerie. 1982. An Introduction to Modern English Word-Formation. Harlow: Longman.

Crystal, David. 2006. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge. CUP.

Bauer, Laurie. 2002. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.

Carstairs-McCarthy, Andrew. 2009. An Introduction to

English Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Schmid, Hans-Jörg. 2016. English Morphology and Word-

Formation: An Introduction. Erich Verlag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)