Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terminologia A i B - język włoski, poz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TAB1W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia A i B - język włoski, poz. 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język włoski co najmniej na poziomie B2. W przypadku terminologii literackiej wymagana jest znajomość literatury włoskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia oferowane są w postaci modułów poświęconych terminologii literackiej / terminologii z zakresu prawa. Celem zajęć jest przedstawienie poszczególnych systemów terminologicznych w języku A i B w ujęciu kontrastywnym oraz systematyzacja terminologii właściwej dla danej dziedziny pod kątem potrzeb tłumacza, w przypadku terminologii literackiej pogłębienie zdolności analitycznych i interpretacyjnych studentów.

Nakład pracy studenta:

30h – obecność na zajęciach (1ECTS)

30h – przygotowanie do egzaminu oraz śródsemestralnych testów kontrolnych (1ECTS)

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

- strukturę języka rodzimego (A) oraz dwóch języków obcych (B i C); - S2.3_W01;

- kluczowe pojęcia subdziedzin językoznawstwa (w szczególności terminologii i translatoryki);- S2.3_W02;

- fundamentalne dylematy współczesnej translatoryki związane z działaniem na styku różnych kultur, różnych dziedzin wiedzy oraz różnych grup społecznych;- S2.3_W07;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do przekładu pisemnego i ustnego oraz działalności terminologicznej; - S2.3_W09;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa (w szczególności teorii literatury i analizy dzieła literackiego) w działalności badawczej i zawodowej;- S2.3_U02;

- właściwie dobierać źródła i informacje oraz stosować adekwatne metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych zadań terminologicznych i translacyjnych oraz innowacyjnie wykonywać tego typu zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych; - S2.3_U03;

- formułować i testować hipotezy oraz prezentować wyniki swoich obserwacji i analiz, a także wydawać sądy w zakresie językoznawstwa (w szczególności terminologii i translatoryki);- S2.3_U04;

- posługiwać się dwoma językami obcymi w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z tych języków;- S2.3_U06;

- samodzielnie planować i realizować własne kształcenie z wykorzystaniem znajomości języków obcych oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie;- S2.3_U07;

- dokonać tłumaczenia tekstu pisemnego lub ustnego w języku A, B i C, przetłumaczyć tekst z języka źródłowego na docelowy, korzystając z baz terminologicznych;- S2.3_U08;

- tworzyć karty terminologiczne do terminologicznych baz danych, a także kompilować glosariusze specjalistyczne w języku A, B i C; - S2.3_U10;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a także zasięgania opinii ekspertów z zakresu językoznawstwa (w szczególności terminologii i translatoryki) przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów terminologicznych i translacyjnych; - S2.3_K01;

- wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu językoznawstwa (w szczególności terminologii i translatoryki); - S2.3_K03;

- wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu literaturoznawstwa (w szczególności teorii literatury i analizy dzieła literackiego); - S2.3_K04;

- pełnienia roli tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa z uwzględnieniem zwiększających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa,

- podtrzymywania etosu tłumacza;

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu tłumacza, określonych w kodeksie tłumacza oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza w społeczeństwie; - S2.3_K05;

- aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, oceny znaczenia nowych zjawisk w różnych dziedzinach życia dla teorii i praktyki tłumaczeniowej i terminologicznej; - S2.3_K06;

- stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu terminologa i tłumacza; - S2.3_K08;

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione w każdym semestrze. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) - Egzamin pisemny pod koniec semestru, ewentualnie śródsemestralne testy kontrolne.

Ocena z przedmiotu obejmuje:

- 40% ocena ciągła, czyli bieżące przygotowanie do zajęć;

- 60% egzamin oraz ewentualne testy śródsemestralne.

Skala ocen:

ponad 90% – 5

85%-89% – 4+

80%-84% – 4

70%-79% – 3+

60%-69% – 3

Zasady współpracy z prowadzącymi poszczególne moduły:

1. Nieobecności – dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

2. Nieprzygotowania – student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Student może zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze (np. nieprzygotowanie zadań tłumaczeniowych w domu).

3. Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnego limitu nieobecności - jeśli jest ich więcej niż 2, łącznie z usprawiedliwionymi, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć; powyżej 50% nieobecności stanowi podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Piekarniak, Anna Zagórska
Prowadzący grup: Aleksandra Piekarniak, Anna Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć z terminologii literackiej przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru literatury ze szczególną uwagą poświęconą literaturze włoskiej.

Celem kursu 'prawo, bankowość, prawo bankowe' jest zapoznanie studentów z terminologią typową dla wymienionych dziedzin. Szczególną uwagę poświęca się terminom występującym w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Pełny opis:

W ciągu semestru studenci poznają terminologię literacką. Podczas zajęć zostaną przedstawione najważniejsze terminy literackie ze szczególną uwagą poświęconą analizie tekstów narracyjnych przynależnych do literatury włoskiej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi terminami używanymi do opisywania tekstów literackich oraz pogłębienie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych studenta.

Celem kursu 'prawo, bankowość, prawo bankowe' jest zapoznanie studentów z terminologią typową dla wymienionych dziedzin. Szczególną uwagę poświęca się terminom występującym w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Literatura:

Zgodnie z częścią „Informacje szczegółowe”

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zagórska
Prowadzący grup: Anna Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć z terminologii literackiej przedstawione zostaną najważniejsze terminy z obszaru literatury ze szczególną uwagą poświęconą literaturze włoskiej.

Celem kursu 'prawo, bankowość, prawo bankowe' jest zapoznanie studentów z terminologią typową dla wymienionych dziedzin. Szczególną uwagę poświęca się terminom występującym w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Pełny opis:

W ciągu semestru studenci poznają terminologię literacką. Podczas zajęć zostaną przedstawione najważniejsze terminy literackie ze szczególną uwagą poświęconą analizie tekstów narracyjnych przynależnych do literatury włoskiej. Celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi terminami używanymi do opisywania tekstów literackich oraz pogłębienie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych studenta.

Celem kursu 'prawo, bankowość, prawo bankowe' jest zapoznanie studentów z terminologią typową dla wymienionych dziedzin. Szczególną uwagę poświęca się terminom występującym w aktach prawnych związanych z tematyką zajęć.

Literatura:

Zgodnie z częścią „Informacje szczegółowe”

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)