Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne C1 - język rosyjski, poz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TPC1R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne C1 - język rosyjski, poz. 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zakłada rozwijanie i doskonalenie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia pisemnego lub/i ustnego (język rosyjski i polski) tekstów specjalistycznych o średnim i zaawansowanym stopniu terminologizacji, w tym:

- Znajomość struktur gramatycznych i łączliwości leksykalnej języka obcego i języka polskiego; zasady formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych w językach docelowych, w tym także pism oficjalnych.

- Zdolność korzystania z informacji dotyczących aspektów kulturowych, które charakteryzują kulturę źródłową i docelową;

- Kompetencje techniczne: wykonywanie tłumaczeń przy pomocy zasobów technicznych.


Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów 2.stopnia.

Znajomość języka u studentów jest na poziomie C1+.

Kurs obejmuje blok zajęć z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych, które wypracowują sprawność tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Kurs ma na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych, które są stosowane przy pisemnym i ustnym dwukierunkowym przekładzie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język rosyjski.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z tłumaczenia pisemnego/ustnego tekstów specjalistycznych są przeznaczone dla studentów I roku studiów II stopnia. Kurs obejmuje blok zajęć z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych, które wypracowują sprawność tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Kurs ma na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych, które są stosowane przy pisemnym i ustnym dwukierunkowym przekładzie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język rosyjski.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów I roku studiów II stopnia, dla których język rosyjski jest pierwszym językiem specjalności i którzy opanowali go na poziomie minimum C1. Po zakończeniu kursu studenci powinni opanować język na poziomie C2.

Niniejszy kurs to blok zajęć z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, który wypracowuje sprawność tłumaczenia pisemnego tekstów sformułowanych w czterech rodzajach technolektów:

- języku prawnym i prawniczym,

- języku ekonomicznym,

- języku medycznym i farmaceutycznym,

- języku naukowo-technicznym,

Dodatkowo przewidziano teksty z zakresu nauk społecznych.

W ramach kursu studenci zaznajamiani są z wybraną terminologią fachową w wyżej wymienionych dziedzinach i różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Podstawowe cele kursu:

-rozwój kompetencji językowej w zakresie języka obcego, szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów specjalistycznych;

-rozwój wiedzy ogólnej, specyfiki kulturowej i socjolingwistycznej (odbiorców) J1 i J2;

-rozwój wiedzy specjalistycznej w wybranych dziedzinach, których dotyczą zajęcia;

-doskonalenie znajomości języka ojczystego, szczególnie w planie tekstowym i stylistycznym;

-przedstawienie wybranych zagadnień analizy tekstów specjalistycznych;

-ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych;

-rozwijanie zdolność korzystania z informacji dotyczących aspektów kulturowych, które charakteryzują kulturę źródłową i docelową.

Kurs wspomagany jest różnorodnymi materiałami (w pełni autentycznymi lub preparowanymi na potrzeby zajęć) przez co przyczyniają się do rozwijania kompetencji tłumaczeniowych oraz wprowadzają elementy (inter)kulturowe. Studentom w trakcie trwania kursu zaleca się w coraz większym stopniu zdo samodzielnego poszukiwania i weryfikacji rozwiązań problemów tłumaczeniowych. Ponadto kurs kładzie nacisk na pogłębianie wiedzy we własnym zakresie z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych źródeł.

Nakład pracy studenta:

2 ECTS – uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS – przygotowanie do zajęć

1 ECTS – przygotowanie do testów

Literatura:

Wykaz literatury przedstawia każdy z prowadzących zajęcia w zależności od tematu.

Przykładowa literatura:

Florczak J., 2013, Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka. Warszawa;

Gillies A., 2004, Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Kraków;

Gillies A., 2007, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Kraków, Tertium.

Kozłowska, Z.,2007, O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa.

Marecki K. (red.), Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Barchudarow L.S., 1975, Jazyk i pieriewod, Moskwa 1975.

Galas W., W.Gromulska, L.Hoffmann, M.Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, SGH, Warszawa, 1997

Grucza F., 1981, Zagadnienia translatoryki, [w:] F. Grucza, red., „Glottodydaktyka a translatoryka”, Wydawnictwo UW, Warszawa, s.9-29;

Grucza F., 1985, Lingwistyka, lingwistyka stosowana, glottodydaktyka, translatoryka, [w:] F. Grucza, red., „Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka, Wydawnictwo UW, Warszawa;

Grucza F. (red.), 1986, Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej, Warszawa.

Karolczuk M., Michaluk M., Szymula R., 2011, S ekonomiczeskoj leksikoj zapanbrata, Wyd. UwB, Białystok.

Karpiński Ł., 2009, Język rosyjski - logistyka, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa.

Karpiński Ł., Zarys leksykografii terminologicznej, Warszawa 2008

Kielar B.Z., 1988, Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;

Kielar B.Z., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa

Komissarow W.N., 1980, Lingwistika pieriewoda, Mieżdunarodnyje otnoszenija, Moskwa;

Lukszyn J., W. Zmarzer, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa 2001;

Neymann M., Karpiński Ł., Szadyko S., Żywot-Chabrzyk M., 2008, Business communication czyli sztuka porozumiewania się w biznesie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.

Szadyko S., Abbriewiacja w specjalnych jazykach, Warszawa 2006;

Szwiejcer A.D., Teoria Pieriewoda, Moskwa 1998;

Węgorzewska W., Maskiewicz S., 2005, Język rosyjski - cło, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa.

Barchudarow L.S., 1975, Язык и перевод, Москва.

ГОСТ Р 6.30-2003, Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

Сдобников В.В.б Петрова О.В., Теория перевода, Москва 2006

Тестовый тренинг для подготовки к сдаче сертификационного экзамена (профессиональный модуль «Медицина. Биология», субтест «Лексика. Грамматика») /сост. Е.М.Бастрикова. Казань, 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student będzie dysponował następującymi umiejętnościami, kompetencjami i wiedzą:

Wiedza:

- ma wiedzę teoretyczną o przekładzie i prakseologii tłumaczenia, zna techniki przekładowe w stopniu zaawansowanym, posiada kompetencję translatorską w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych (K_W01; S_W01);

- ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki papierowe, słowniki elektroniczne, źródła tekstów paralelnych itp.) dotyczących języka angielskiego i polskiego (K_W01; S_W01);

Umiejętności:

- potrafi właściwie zastosować techniki, strategie i metody przekładowe w tłumaczeniu pisemnym z języka specjalności na język polski; tłumaczy pisemnie, a vista (S_U01, K_U09, S_U15);

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch językach specjalności (K_U01, S_U11)

- sprawnie tłumaczy na język docelowy teksty specjalistyczne stosując odpowiednią terminologię, styl oraz rejestr (S_U07, K_U08, S_U02);

Kompetencje społeczne:

- potrafi pracować w grupie / w parach / współpracować z innymi, przyjmując odpowiednie funkcje (np. tłumacza), potrafi kierować małym zespołem (K_K01, K_K02);

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza pisemnego; rozwiązuje problemy zawodowe (K_K01, S_K03, S_K09);

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę o językach obydwu specjalności; jest świadomy konieczności ciągłego poszukiwania nowych źródeł słownikowych i tekstowych (S_K05; K_K06);

- rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego (S_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- aktywność na zajęciach;

- prace domowe;

- teksty do tłumaczenia na ocenę.

- kolokwium semestralne/zaliczenie na ocenę;

- inne zadania doskonalące warsztat tłumacza;

Zaliczenie komponentu przedmiotu odbywa się na podstawie spełnienia następujących warunków:

- ocena ciągła z zajęć: 33%

- ocena z prac na ocenę: 33%.

- ocena z kolokwium semestralnego: 33%

(jeżeli w danej cząstce nie występuje kolokwium semestralne, to "ocena ciągła z zajęć" i "ocena z prac na ocenę" stanowią po 50%)

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej (w % wyrażony jest stopień realizacji wymagań):

Ocenie podlega wartość leksykalna, gramatyczna, syntaktyczna, stylistyczna oraz interpunkcja tworzonych tekstów przekładu, a także merytoryczna weryfikacja opracowywanych przez studentów treści.

• ponad 90% – 5 (bardzo wysoka adekwatność tekstu, właściwy poziom stylistyczny i funkcjonalny, nieliczne błędy o charakterze niemerytorycznym, wysoka poprawna kreatywność w zakresie dostosowywania konstrukcji tekstowych języka 1. do realiów i zasad języka 2. Ocena 5! wymaga stwierdzenia najwyższych kompetencji translatorskich.)

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3 (zachowana adekwatność tekstu, poziom stylistyczny tolerancji potencjalnego odbiorcy; zachowanie ogólnego znaczenia tekstu mimo występujących błędów leksykalno-gramatycznych, 1-2 błędy znaczeniowe o charakterze merytorycznym, błędy interpunkcyjne w ilości pozwalającej zrozumieć przetłumaczony tekst)

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

• nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (jest to zgodne z regulaminem UW).

• warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczanie w wyznaczonych terminach przetłumaczonych tekstów (oraz, jeżeli występuje, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium semestralnego).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Karpiński, Monika Płużyczka
Prowadzący grup: Maria Castelas, Janina Pietraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia z tłumaczenia pisemnego/ustnego tekstów specjalistycznych są przeznaczone dla studentów I roku studiów II stopnia. Kurs obejmuje blok zajęć z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych, które wypracowują i doskonalą sprawność tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Kurs ma na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych, które są stosowane przy pisemnym i ustnym dwukierunkowym przekładzie tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język rosyjski.

Pełny opis:

Jak w opisie głównym przedmiotu.

Literatura:

Jak w opisie głównym przedmiotu.

Każdy prowadzący przedstawia indywidualne wymagania dotyczące literatury teoretycznej.

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.