Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy tłumacza konferencyjnego C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2WPTC
Kod Erasmus / ISCED: 09.403 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy tłumacza konferencyjnego C
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów

Studenci uczestniczący w zajęciach dysponują znajomością języka niemieckiego na poziomie C1. Jest to pierwszy język specjalności.

Zapoznanie studentów z podstawami przekładu ustnego.

Wykształcenie umiejętności tłumaczenia konferencyjnego, a’vista i środowiskowego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tłumaczenia ustnego z zastosowaniem odpowiednich technik tłumaczeniowych. Zajęcia mają charakter ćwiczeń. W trakcie tych ćwiczeń studenci ćwiczą podstawową terminologię z dziedziny gospodarki, handlu, przemysłu i prawa handlowego oraz przyswajają sobie podstawowe wiadomości z podanych wyżej dziedzin. Celem finalnym zajęć jest tłumaczenie konsekutywne tekstów i słuchowisk, przerabianych w trakcie zajęć.

Pełny opis:

W trakcie niniejszych zajęć studenci wykonują zarówno ćwiczenia terminologiczne, jak i tłumaczeniowe z danego tematu. Na przerobienie jednego tematu przewidziane są 4 godz. lekcyjne. W celu utrwalenia słownictwa i rozwijania kompetencji translatorskich studenci analizują terminologię i znajdują polskie odpowiedniki i definicje niemieckich terminów, ćwiczą streszczanie usłyszanych fragmentów tekstów zarówno w języku niemieckim jak i polskim oraz znajdowanie w nich kluczowych informacji, jak i tłumaczenie ustne z języka niemieckiego na język polski fragmentów usłyszanych tekstów i słuchowisk. Testy sprawdzające postępy w nauce składają się z ustnego przetłumaczenia słyszanego tekstu z języka niemieckiego na polski.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 2

Godziny kontaktowe (w sali) II semestr = 30h = 1 ECTS

(25-30h = 1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – II semestr = 25 h= 1 ECTS

Literatura:

Gillies A., Conference Interpreting Tłumaczenie ustne, Tertium, Kraków, 2004.

Gillies A., Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Tertium, Kraków, 2007.

Florczak, Jacek. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, C.H.Beck, 2013.

Hartert-Mojdehi S., Rabbe Ch., Sanders B., Marktplatz, Deutsche Sprache in der Wirtschaft, Deutsche Welle, Köln 2002, Website: www.dw.com/de/deutsch-lernen/marktplatz/s-2203

Florczak, Jacek. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, C.H.Beck, 2013.

Kiełbawska, Amelia., Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza, Universitas, 2012.

Rozan J.F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium, Kraków, 2004.

Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa, 2007.

Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student zna słownictwo tekstów niemieckich przerobionych w trakcie zajęć, jak również tekstów słuchowisk, jak i polskie odpowiedniki niemieckich terminów, oraz definicje niektórych z nich (K_W01).

Umiejętności:

Ustnie streszcza fragmenty w/w tekstów w języku niemieckim i/lub polskim; znajduje w nich kluczowe informacje (S_U01); tłumaczy ustnie z języka niemieckiego na język polski fragmenty tekstów (S_U97).

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę doskonalenia warsztatu tłumacza przez całe życie (S_K08); prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza ustnego (S_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne podające: omawianie błędów w dokonanym tłumaczeniu ustnym

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, polegająca na analizie translacyjnej tekstów źródłowych i słuchowisk

Metoda pracy: zajęcia w parach oraz grupach 3-osobowych, w trakcie których studenci tłumaczą czytane im przez kolegów po niemiecku fragmenty tekstów i dialogów na język polski, jak i tłumaczą na język niemiecki fragmenty tekstów i dialogów przetłumaczonych na język polski przez kolegów metodą a’vista. Samodzielna praca tłumaczeniowa – tłumaczenie konsekutywne odsłuchiwanych przez słuchawki tekstów.

Metody oceny pracy studenta:

Ocenie podlega systematyczna praca domowa studenta: studenci na bieżąco przygotowują glosariusze tłumaczonych ustnie tekstów, które są oceniane. Zaliczenie śródsemestralne ustne na ocenę. Po zakończeniu II semestru ustne zaliczenie na ocenę, w trakcie którego studenci tłumaczą ustnie fragmenty tekstów i słuchowisk, przerobionych w trakcie zajęć.

Kryteria oceniania:

ocena ciągła studenta 50%, końcowe zaliczenie ustne 50%.

Zaliczenie końcowe na ocenę ocenia się na podstawie:

- stopnia opanowania materiału leksykalnego

- umiejętności tłumaczenia ustnego z wykorzystaniem poznanych strategii tłumaczeniowych.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i zaliczenia na ocenę:

51%-60% = 3

61%-70% = 3+

71%-80% = 4

81%-90% = 4+

91%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

Nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dickel
Prowadzący grup: Agnieszka Dickel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dickel
Prowadzący grup: Agnieszka Dickel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)