Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie konsekutywne jęz. B - niemiecki - poziom 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-3TKOBN1
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konsekutywne jęz. B - niemiecki - poziom 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. wprowadzenie: prezentacja podstawowych procesów zachodzących w procesie tłumaczenia ustnego, a także modelu komunikacyjnego w tłumaczeniu konsekutywnym

2. wykształcenie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego bez notacji, fragmenty od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund

3. ćwiczenia na pamięć krótkotrwałą, podstawowe mnemotechniki i zapamiętywanie struktury tekstów o długości 1-3 min

4. wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie struktury tekstu

5. wprowadzenie do notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie treści

6. ćwiczenia na teksty z notacją, długość1-4 min.

7. etyka w pracy tłumacza ustnego

8. zapewnienie jakości w pracy tłumacza ustnego


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem konsekutywnym (podstawowe procesy zachodzące w procesie tłumaczenia ustnego , notacja, mnemotechniki, strategie, etyka w tłumaczeniu ustnym itd.), jak również przybliżenie studentom charakterystyki zawodu.

Pełny opis:

Nakład pracy studenta:

2x30=60 godzin kontaktowych;

2x15=30 godzin przygotowanie do zajęć;

2x5=10 godzin przygotowanie do zaliczenia.

Łącznie ok. 2x50=100 godzin = 4 ECTS.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem konsekutywnym. Studenci poznają w pierwszej kolejności model komunikacyjny w tłumaczeniu konsekutywnym oraz identyfikują procesu w nim zachodzące. W dalszej kolejności zaczynają ćwiczyć umiejętność tłumaczenia w trybie warsztatowym, na początku pracując nad krótkimi tekstami (15-120 sekund) zapamiętywanymi bez notacji. Uczą się zapamiętywać strukturę i logikę tekstu. Ćwiczą umiejętność parafrazowania, zarówno w języku A, jak i B. Po tym etapie wprowadzane są podstawy notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: techniki notacyjne do zapisywania struktury/logiki tekstu oraz techniki służące zapisywaniu treści. Następnie ćwiczone są dłuższe teksty (od 1 do 4 minut), które tłumaczone są już z pomocą notacji. Jednocześnie prowadzący/prowadząca przedstawia praktyczne informacje dotyczące zawodu tłumacza konsekutywnego oraz etyki pracy tłumacza – ten komponent rozłożony jest na cały semestr. Studenci otrzymują także informacje na temat charakterystyki zawodu. W czasie zajęć studenci pracują nie tylko nad doskonaleniem warsztatu tłumacza, ale także dzięki stosowanym tekstom rozszerzają swoją wiedzę ogólną i znajomość języków (ojczystego i obcego).

Literatura:

Frishberg N. 1990. Interpreting: An Introduction. Silver Spring: RID Publishing

Gile D. 1995b. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: J.Benjamins

Gillies A. 2000/2004 Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting. Kraków: Tertium

Gillies A. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

Jones R. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Kopczyński A. 1980. Conference Interpreting. Some Linguisitic and Communicative Problems. Poznań: Wyd.UAM

Rozan J-F 1956/2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym – Note-taking in consecutive interpreting. Kraków: Tertium

Tryuk M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warsaw: PWN

Tryuk M. (red.)2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka przekładu środowiskowego w Polsce. Warsaw: Wyd. BelStudio

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- potrafi przetłumaczyć konsekutywnie (z notacją) tekst o tematyce ogólnej (ok. 4 min)

- potrafi przetłumaczyć konsekutywnie (z notacją) tekst o tematyce specjalistycznej (ok. 3 min)

- jest w stanie ocenić tłumaczenie konsekutywne, jak również opisać ewentualne błędy

- posiada wiedzę na temat etyki oraz charakteru pracy tłumacza ustnego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- obecność na zajęciach, min. 80%

- aktywny udział w zajęciach

- pozytywne zaliczenie tłumaczenia tekstu/tekstów zaliczeniowych; kryteria zaliczeniowe:

Treść 60%

Język 20%

Prezentacja 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jacewicz, Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Iwona Jacewicz, Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jacewicz, Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)