Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie konsekutywne jęz. C-angielski - poziom 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-3TKOCA2
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konsekutywne jęz. C-angielski - poziom 2
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:


1. wprowadzenie: podsumowanie i przypomnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej tłumaczenia konsekutywnego nabytej w module TKO1

2. tłumaczenie konsekutywne z notacją, teksty trwające od 2 do 6 minut

3. rozwinięcie umiejętności w zakresie technik notacji w tłumaczeniu konsekutywnym: notowanie struktury tekstu oraz treści, ćwiczenia na tekstach o długości od 2 do 6 minut

4. identyfikacja problemów i błędów w notacji

5. alternatywne tryby tłumaczenia konsekutywnego: liaison/ad hoc, sim-consec.

6. Etyka w pracy tłumacza ustnego

7. Zapewnienie jakości w pracy tłumacza ustnego


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenie konsekutywnego. Studenci ćwiczą tłumaczenie dłuższych fragmentów oraz wykorzystanie technik notacyjnych. Dokładniej poznają charakterystykę zawodu i zyskują umiejętność autokorekty obiektywnej oceny jakości tłumaczeń innych osób. Poznają i ćwiczą tłumaczenie towarzyszące.

Pełny opis:

Nakład pracy studenta:

2x30=60 godzin kontaktowych;

2x15=30 godzin przygotowanie do zajęć;

2x5=10 godzin przygotowanie do zaliczenia.

Łącznie ok. 2x50=100 godzin = 4 ECTS.

Zajęcia mają na celu rozwinięcie nabytych wcześniej umiejętności tłumaczenia konsekutywnego. Rdzeń zajęć stanowią warsztatowe ćwiczenia z tłumaczenia tekstów o różnej długości, początkowo o długości od 2 do 4 min. A pod koniec semestru – o długości do 5-6 minut. Studenci rozwijają swoją technikę notacji i uczą się wykrywać błędy notacyjne. Jednocześnie prowadzący/prowadząca przedstawia praktyczne informacje dotyczące zawodu tłumacza konsekutywnego oraz etyki pracy tłumacza – ten komponent rozłożony jest na cały semestr. Oprócz tłumaczenia konsekutywnego w trybie „tradycyjnym” studenci poznają i ćwiczą tłumaczenie konsekutywne towarzyszące w trybie liaison/ad hoc). W czasie zajęć studenci pracują nie tylko nad doskonaleniem warsztatu tłumacza, ale także dzięki stosowanym tekstom rozszerzają swoją wiedzę ogólną i znajomość języków (ojczystego i obcego). Na tym etapie stosuje się większą ilość tekstów specjalistycznych, wymagających przygotowania leksykalnego i stanowiących większe wyzwanie dla studentów.

Literatura:

Frishberg N. 1990. Interpreting: An Introduction. Silver Spring: RID Publishing

Gile D. 1995b. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: J.Benjamins

Gillies A. 2000/2004 Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting. Kraków: Tertium

Gillies A. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

Jones R. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Kopczyński A. 1980. Conference Interpreting. Some Linguisitic and Communicative Problems. Poznań: Wyd.UAM

Rozan J-F 1956/2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym – Note-taking in consecutive interpreting. Kraków: Tertium

Tryuk M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warsaw: PWN

Tryuk M. (red.)2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka przekładu środowiskowego w Polsce. Warsaw: Wyd. BelStudio

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- potrafi przetłumaczyć konsekutywnie (z notacją) tekst o tematyce ogólnej (ok. 6 min)

- potrafi przetłumaczyć konsekutywnie (z notacją) tekst o tematyce specjalistycznej (ok. 5-6 min)

- potrafi tłumaczyć konsekutywnie w trybie towarzyszącym

- zna pełną charakterystykę zawodu tłumacza ustnego konsekutywnego

- jest w stanie ocenić tłumaczenie konsekutywne, jak również opisać ewentualne błędy

- posiada wiedzę na temat etyki zawodu tłumacza ustnego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- obecność na zajęciach, min. 80%

- aktywny udział w zajęciach

- pozytywne zaliczenie tłumaczenia tekstu/tekstów zaliczeniowych; kryteria zaliczeniowe:

Treść 60%

Język 20%

Prezentacja 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dumara, Dariusz Marciński
Prowadzący grup: Barbara Dumara, Dariusz Marciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dumara, Dariusz Marciński
Prowadzący grup: Barbara Dumara, Dariusz Marciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)