Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny:Słowotwórstwo zaawansowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-PF-SŁZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny:Słowotwórstwo zaawansowane
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu morfologii języka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs systematyzuje wiedzę dotyczącą słowotwórstwa. Trzy zjawiska podlegają szczegółowej analizie: prefiksacja, sufiksacja i złożenia wyrazowe. Analizy dotyczą j. angielskiego oraz innych wybranych języków. Badania prowadzone są przy pomocy korpusów i narzędzi analitycznych.

Pełny opis:

Słowotwórstwo polega na tworzeniu nowych, bardziej złożonych wyrazów na podstawie już istniejących. Liczne języki wykazują złożone systemy słowotwórcze. Po krótkim wstępie do zagadnień ogólnych, kurs przechodzi do zadań szczegółowych. Są nimi, na przykład: wyszukiwanie wyrazów derywowanych w różnych źródłach, przeszukiwania korpusowe, pozyskiwanie danych korpusowych, listy frekwencyjne, obliczanie produktywności morfologicznej, analizy porównawcze, czyszczenie danych, tłumaczenie wyrazów złożonych, implikacje derywacji dla tłumaczenia, stylometrii itp. Jako konwersatorium, zajęcia mają charakter gł. ustny. Od studentów oczekuje się regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Nakład pracy/czasu studenta:

30 h w semestrze – obecność na zajęciach

30 h w semestrze – praca własna:

tj. małe badanie/ prezentacja na zajęciach nr 1 (5 h); duże badanie/ prezentacja na zajęciach nr 2 (15 h); przegląd literatury (10 h)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Bauer, Laurie. 2003. Introducing Linguistic Morphology (2nd revised ed.). Washington, DC: Georgetown University Press.

Szymanek, Bogdan. 1999. Introduction to Morphological Analysis. Warsaw: PWN.

Twardzisz, Piotr. 2010. Patterns of English Word-formation. Warsaw: Dept. of Specialist Languages, University of Warsaw.

Twardzisz, Piotr. 2023. English Complex Words. Exercises in construction and translation. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Wybrane artykuły.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/-ka posiada:

- zaawansowaną wiedzę na temat procesów słowotwórczych i potrafi:

- określić strukturę morfologiczną wyrazu

- odróżnić wyraz derywowany od wyrazu złożonego (niederywowanego)

- wyszukiwać wyrazy derywowane w korpusie

- pozyskiwać listy frekwencyjne

- przeliczyć surową częstość na znormalizowaną częstość

- wskazać hapax legomena

- obliczyć produktywność morfologiczną

- czyścić dane korpusowe

- ustalić ekwiwalenty tłumaczeniowe dla wyrazów derywowanych

- określić inne sposoby tłumaczenia słów złożonych

- rozwiązywać problemy z tłumaczeniem wyrazów derywowanych

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdzanie obecności na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności w semestrze)

- aktywność na zajęciach

Zaliczenie na ocenę.

I termin:

1. ustna prezentacja na zajęciach nr 1 - 30% oceny końcowej

2. ustna prezentacja na zajęciach nr 2 - 50% oceny końcowej

3. aktywne uczestnictwo w debatach - 20% oceny końcowej

II termin:

warunki takie same jak w I terminie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)