Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - j. angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-0SEMA
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - j. angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przygotowuje studentów do samodzielnej pracy naukowej na poziomie pracy magisterskiej. Student powinien znać język na poziomie C1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot skierowany jest do studentów, którzy są w trakcie pisania pracy magisterskiej, m.in. z zakresu literaturoznawstwa i studiów nad przekładem. Na zajęciach dyskutowane są wybrane problemy studenckich projektów badawczych, omawiane są zagadnienia związane z tematyką aktualnie pisanych prac. Studenci systematyzują wiedzę ze swojej dziedziny, określają zakres swojej pracy i sposób przeprowadzania analizy, zbierają adekwatną bibliografię.

Pełny opis:

Zajęcia typu seminaryjnego, w wyniku których student opracowuje pracę magisterską z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki badanego obszaru językowego. Zajęcia obejmują

a) w części teoretycznej:

- systematyzację i ugruntowanie wiedzy z zakresu badanej dziedziny;

- przedstawienie metodologii badawczych stosowanych w obrębie danej dziedziny

- przedstawienie zasad zbierania, analizy i opisu materiału badawczego w obrębie danej dziedziny

- zapoznanie studenta z formalnymi wymogami pracy magisterskiej (układ, stylistyka, bibliografia);

b) w części praktycznej:

- usystematyzowanie zagadnień badawczych

- zebranie materiału badawczego, - przedstawienie dokładnego planu pracy;

- zebranie wyczerpującej bibliografii;

- redakcję kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (w sali) = 60h = 2 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 30h = I i II semestr po 15h = 1 ECTS

Przygotowanie pracy licencjackiej: bibliografii, planu pracy, części teoretycznej i planu badania – 90h = 4 ECTS

Literatura:

Balcerzan, Edward, 1998, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice: Wydawnictwo Śląsk

Bassnett, Susan, 2002, Translation Studies, London and New York: Routledge

Belczyk, Arkadiusz, 2007, Tłumaczenie filmów, Wilkowice: Wydawnictwo Dla szkoły

Hejwowski, Krzysztof, 2004, Translation: a cognitive- communicative approach, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis

Kielar, Barbara, 2003, Zarys translatoryki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKLA UW

Munday, Jeremy, 2009, The Routledge Companion to Translation Studies, London and New York: Routledge

Newmark, Peter, 1988, A Textbook of Translation, Prentice Hall International Ltd.

Pieńkos, Jerzy, 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

Pisarska, Alicja -- Tomaszkiewicz, Teresa, 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Wright, Chantal, 2016, Literary Translation, London and New York; Routledge

Odpowiednio do wybranego tematu pracy mgr.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki, słowniki elektroniczne, itp.) dotyczących studiowanego języka (np. K_W01; S_W01);

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch językach specjalności (K_U01, S_U11)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla kierunkU (K_U04, S_U06);

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03, S_U13);

- umie prawidłowo posługiwać się narzędziami badawczymi translatologii (np. K_U02, S_U02);

Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania w wyznaczonych terminach, przestrzega zasad etyki zawodowej (np.: K_K03, S_K03, S_K04)

- jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie studiowanej dziedziny (np. K_K04, S_K07, S_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi przedstawić stan badań wybranej dziedziny i określić zakres własnego projektu badawczego;

- potrafi przeprowadzić analizę przedmiotu swoich badań;

- potrafi sporządzić analityczną pracę dyplomową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Agnieszka Biernacka, Agnieszka Błaszczak, Anna Borowska, Krzysztof Fordoński, Mariusz Górnicz, Agnieszka Leńko-Szymańska, Janina Mołczanow, Urszula Okulska-Łukawska, Michał Paradowski, Agnieszka Szarkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Agnieszka Biernacka, Agnieszka Błaszczak, Anna Borowska, Krzysztof Fordoński, Mariusz Górnicz, Marta Kaźmierczak, Tomasz Konik, Agnieszka Leńko-Szymańska, Janina Mołczanow, Urszula Okulska-Łukawska, Michał Paradowski, Agnieszka Szarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Kurs jest kontynuacją seminarium magisterskiego rozpoczętego w semestrze letnim I roku studiów II stopnia. Zasadniczym celem kursu jest pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej, będącej obszernym opracowaniem teoretyczno-badawczym, realizowanym w obrębie wybranej przez studentów subdyscypliny językoznawstwa stosowanego.

Studenci mają możliwość ćwiczenia techniki ustnych prezentacji naukowych i rozwijania sprawności krytycznej oceny literatury przedmiotu jako przygotowanie do pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Kurs jest kontynuacją seminarium magisterskiego rozpoczętego w semestrze letnim I roku studiów II stopnia. Zasadniczym celem kursu jest pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej, będącej obszernym opracowaniem teoretyczno-badawczym, realizowanym w obrębie wybranej przez studentów subdyscypliny językoznawstwa stosowanego. Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów naukowych w wiodącym języku obcym oraz ustnej komunikacji akademickiej stają się podstawowymi wyznacznikami dla wszelkich działań dydaktycznych podejmowanych w trakcie zajęć. Studenci ćwiczą także umiejętność przygotowania i wygłaszania prezentacji naukowej. W czasie zajęć studenci doskonalą swój warsztat badawczy w zakresie empirycznych badań ilościowych i jakościowych. Mają także możliwość rozwijania sprawności krytycznej oceny literatury przedmiotu jako przygotowanie do pisania pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura jest dobierana w zależności od tematów prac magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)