Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie, język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-0SEMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie, język angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 21.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przygotowuje studentów do samodzielnej pracy naukowej na poziomie pracy magisterskiej. Student powinien znać język na poziomie C1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot skierowany jest do studentów, którzy są w trakcie pisania pracy magisterskiej, m.in. z zakresu literaturoznawstwa i studiów nad przekładem. Na zajęciach dyskutowane są wybrane problemy studenckich projektów badawczych, omawiane są zagadnienia związane z tematyką aktualnie pisanych prac. Studenci systematyzują wiedzę ze swojej dziedziny, określają zakres swojej pracy i sposób przeprowadzania analizy, zbierają adekwatną bibliografię.

Pełny opis:

Zajęcia typu seminaryjnego, w wyniku których student opracowuje pracę magisterską z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki badanego obszaru językowego. Zajęcia obejmują

a) w części teoretycznej:

- systematyzację i ugruntowanie wiedzy z zakresu badanej dziedziny;

- przedstawienie metodologii badawczych stosowanych w obrębie danej dziedziny

- przedstawienie zasad zbierania, analizy i opisu materiału badawczego w obrębie danej dziedziny

- zapoznanie studenta z formalnymi wymogami pracy magisterskiej (układ, stylistyka, bibliografia);

b) w części praktycznej:

- usystematyzowanie zagadnień badawczych

- zebranie materiału badawczego, - przedstawienie dokładnego planu pracy;

- zebranie wyczerpującej bibliografii;

- redakcję kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (w sali) = 60h = 2 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 30h = I i II semestr po 15h = 1 ECTS

Przygotowanie pracy licencjackiej: bibliografii, planu pracy, części teoretycznej i planu badania – 90h = 4 ECTS

Literatura:

Balcerzan, Edward, 1998, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice: Wydawnictwo Śląsk

Bassnett, Susan, 2002, Translation Studies, London and New York: Routledge

Belczyk, Arkadiusz, 2007, Tłumaczenie filmów, Wilkowice: Wydawnictwo Dla szkoły

Hejwowski, Krzysztof, 2004, Translation: a cognitive- communicative approach, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis

Kielar, Barbara, 2003, Zarys translatoryki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKLA UW

Munday, Jeremy, 2009, The Routledge Companion to Translation Studies, London and New York: Routledge

Newmark, Peter, 1988, A Textbook of Translation, Prentice Hall International Ltd.

Pieńkos, Jerzy, 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

Pisarska, Alicja -- Tomaszkiewicz, Teresa, 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Wright, Chantal, 2016, Literary Translation, London and New York; Routledge

Odpowiednio do wybranego tematu pracy mgr.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki, słowniki elektroniczne, itp.) dotyczących studiowanego języka (np. K_W01; S_W01);

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch językach specjalności (K_U01, S_U11)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla kierunkU (K_U04, S_U06);

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03, S_U13);

- umie prawidłowo posługiwać się narzędziami badawczymi translatologii (np. K_U02, S_U02);

Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania w wyznaczonych terminach, przestrzega zasad etyki zawodowej (np.: K_K03, S_K03, S_K04)

- jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie studiowanej dziedziny (np. K_K04, S_K07, S_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi przedstawić stan badań wybranej dziedziny i określić zakres własnego projektu badawczego;

- potrafi przeprowadzić analizę przedmiotu swoich badań;

- potrafi sporządzić analityczną pracę dyplomową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Biel, Anna Borowska, Krzysztof Fordoński, Mariusz Górnicz, Anna Jopek-Bosiacka, Tomasz Konik, Agnieszka Leńko-Szymańska, Tomasz Łysak, Piotr Romanowski, Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Łucja Biel, Anna Borowska, Krzysztof Fordoński, Mariusz Górnicz, Anna Jopek-Bosiacka, Tomasz Konik, Agnieszka Leńko-Szymańska, Tomasz Łysak, Piotr Romanowski, Agnieszka Szarkowska, Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.