Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - j. niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-0SEMN
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - j. niemiecki
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiów II stopnia. Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka niemieckiego. Jest to pierwszy język specjalności (B) , jego znajomość jest już na poziomie B2+/ C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej. Zajęcia mają na celu pogłębianie wiedzy studentów z wybranymi zakresami badawczymi metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych, językoznawstwa, przekładoznawstwa i literaturoznawstwa. Ich celem jest także doskonalenie umiejętności redagowania tekstów naukowych w języku niemieckim.

Pełny opis:

W trakcie tego seminarium studenci poznają w sposób zaawansowany obszary tematyczne, z których piszą pracę magisterską, tj. dydaktyka nauczania języków obcych, językoznawstwo, przekładoznawstwo i literaturoznawstwo. Podczas zajęć studenci zarówno rozwijają techniki pisania pracy naukowej, jak również kształcą umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku obcym. Pracują także dalej nad określonymi zagadnieniami wyżej wymienionych dyscyplin oraz podstawami metodologicznymi badań naukowych prowadzonych w ich zakresach. Tym samym, studenci mogą odpowiednio rozwijać własne zainteresowania, odnośnie wybranego tematu przyszłej pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone są po niemiecku, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach: przygotowania co najmniej jednego referatu ze wskazanych tematów.

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej poprzez ukierunkowanie i rozwój ich zainteresowań naukowych na temat, w ramach którego piszą pracę magisterską. Studenci czytają teksty dot. wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, językoznawstwa, przekładoznawstwa i literaturoznawstwa. Pod koniec kursu studenci powinni dysponować gotową pracę magisterską.

Nakład pracy studenta:

60 godzin – obecność na zajęciach (2 pkt. ECTS)

120 godzin – czytanie i analiza lektur, bieżące przygotowanie do zajęć (4 pkt. ECTS)

450 godzin – przygotowanie i ukończenie pracy (15 pkt. ECTS)

Literatura:

Literaturę określa każdy prowadzący w konkretnym cyklu kształcenia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa , którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

-zna na poziome rozszerzonym terminologię z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych, w zakresie lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia lingwistyki stosowanej (w tym glottodydaktyki i translatoryki) oraz literaturoznawstwa, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy lingwistycznej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role ( w tym role nauczyciela i/lub tłumacza)

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych w różnorakich sytuacjach komunikacji międzyjęzykowej na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju i całej Europy

- bierze aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy, mając świadomość holistycznego i dynamicznego charakteru zjawiska kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności).

Na zaliczenie wymagane jest napisanie 40 stron tekstu na wybrany temat (strony te mogą później stanowić część pracy magisterskiej) pod koniec pierwszego semestru oraz całej pracy na koniec drugiego semestru.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Silvia Bonacchi, Markus Eberharter, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Katarzyna Malesa
Prowadzący grup: Silvia Bonacchi, Markus Eberharter, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Katarzyna Malesa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Silvia Bonacchi, Katarzyna Malesa
Prowadzący grup: Silvia Bonacchi, Katarzyna Malesa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)