Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład specjalizacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-0WSPEC
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład specjalizacyjny
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich. Kurs przeznaczony jest dla studentów, dla których pierwszy język obcy jest pierwszym językiem specjalizacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wymaga znacznej ilości pracy własnej studentów, dlatego konieczna jest wysoka motywacja do nauki. Student powinien posiadać wiedzę / umiejętności z zakresu językoznawstwa / glottodydaktyki i powinien znać pierwszy język obcy conajmniej na poziomie B2 ESOKJ.

Prowadzony w formie wykladów, zakończony zaliczeniem na ocenie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest pogłębienie specyficznych zagadnień translatorycznych (na przykład dotyczących zawodu tłumacza w różnych kontekstach i sytuacjach, z konfliktem włącznie) oraz interdyscyplinarnych, pomocniczych w kontekście przekładu (jak na przykład prawo, politologia czy ekonomia), które ze względu na swój specjalistyczny charakter umożliwiają studentom kształtowanie własnej ścieżki badawczej i zawodowej. Wykłady mają charakter autorski, ich tematyka zmienia się w zależności od cyklu zajęć, zainteresowań studentów oraz prowadzonych badań.

Przykładowe wykłady z oferty: Przekład w sytuacjach konfliktu, Prawo unijne, Systemy polityczno-ekonomiczne, Język angielski jako lingua franca, Zawód tłumacza ustnego

Literatura:

przez prowadzącego wykład

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą języka i komunikacji międzykulturowej (K_W01; S_W01);

- zna i rozumie związki pomiędzy daną dziedziną a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi (K_W05, S_W01, S_W04);

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym w różnych krajach (K1_W05, S_W03);

- ma świadomość np. kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności, złożoności zjawisk związanych z komunikacją językową (K_W09, S_W11);

- zna i rozumie związki pomiędzy daną dziedziną a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi (K_W05, S_W01, S_W04);

Umiejętności:

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla kierunkU (K_U04, S_U06);

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03, S_U13);

- umie prawidłowo posługiwać się narzędziami badawczymi (K_U02, S_U02);

Kompetencje społeczne:

- jest świadomy różnic kulturowych istniejących między komunikatorami (K1_K06);

- rozumie i docenia wagę kultury oraz elementów kulturowych dla komunikacji (K_K05, K_K06, S_K06)

- jest otwarty na przedstawicieli innych kultur / inne kultury (K_K06, S_K06);

- uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym…(K_K06, S_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania formułowane są przez prowadzącego wykład/przedmiot.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Fordoński, Elżbieta Jamrozik, Kenji Miura, Grzegorz Pawłowski, Jarosław Pietrow, Małgorzata Tryuk, Dorota Urbanek
Prowadzący grup: Krzysztof Fordoński, Elżbieta Jamrozik, Kenji Miura, Grzegorz Pawłowski, Małgorzata Tryuk, Dorota Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wymaga znacznej ilości pracy własnej studentów, dlatego konieczna jest wysoka motywacja do nauki. Student powinien posiadać wiedzę / umiejętności z zakresu językoznawstwa / glottodydaktyki i powinien znać pierwszy język obcy conajmniej na poziomie B2 ESOKJ.

Prowadzony w formie wykładów, zakończony zaliczeniem na ocenie.

Literatura:

Według grup

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)