Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie środowiskowe jęz. C - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-1TSRCA
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie środowiskowe jęz. C - angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowej literatury z zakresu translatoryki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu omówienie przekładu środowiskowego jako rodzaju tłumaczenia ustnego (obok tłumaczenia konferencyjnego), a także wprowadzenie i ćwiczenie umiejętności tłumaczenia bilateralnego (dialogowego) w różnych środowiskach.

Pełny opis:

Zaprezentowany materiał obejmuje następujące tematy wstępne teoretyczne: definicje i przedmiot tłumaczenia środowiskowego, cechy przekładu środowiskowego na tle tłumaczenia konferencyjnego, zasady przekładu środowiskowego (na podstawie Kodeksu profesjonalnego tłumacza zawodowego), a także tryb zdalny tłumaczenia środowiskowego z wykorzystaniem wybranej platformy. W części praktycznej studenci będą ćwiczyć tłumaczenie bilateralne (dialogowe) z wykorzystaniem terminologii charakterystycznej dla różnych środowisk: sądowego, policyjnego, medycznego, uchodźczego, edukacyjnego.

Nakład pracy studenta (2 ECTS):

- udział w zajęciach (30 godzin) – 1 ECTS

- samodzielna lektura i analiza tekstów oraz przygotowywanie podstawowych glosariuszy terminologii charakterystycznej dla danego środowiska (15 godzin),

- przygotowanie się do dyskusji i tłumaczenia (15 godzin) - 1 ECTS

FORMY PRACY:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Wybrana bibliografia:

Biernacka A. D., Kalata-Zawłocka A. (2019) “Techniques deployed by sign and spoken language public service interpreters: a comparative study”, Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal, Vol. 4 (1), 162-192.

Fantinuoli C. (red.) (2018) Interpreting and technology, Berlin: Language Science Press.

Kodeks tłumacza przysięgłego 2018 (red. zbiorowa). Warszawa: Wyd. Tepis.

Tryuk M. (2006) Przekład ustny środowiskowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Valero Garcés C. (red.) (2008) Crossing Borders in Community Interpreting. Definitions and Dilemmas. Amsterdam and Philadelphia: J. Benjamins.

Wadensjö C. (1998) Interpreting as Interaction. London and New York: Longman.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

w zakresie WIEDZY:

- zna podstawową literaturę z zakresu przekładu środowiskowego

- zna definicje przekładu środowiskowego

- zna zasady etyki zawodowej tłumacza środowiskowego

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi scharakteryzować przekład środowiskowy

- potrafi swobodnie wypowiadać się na temat przekładu środowiskowego

- potrafi tłumaczyć dialogi w różnych środowiskach z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

- jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie przekładu środowiskowego;

- ma świadomość wagi etyki w przekładzie środowiskowym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie aktywnego udziału w zajęciach (stopień przygotowania do dyskusji i udział w niej, tłumaczenie bilateralne aktów komunikacji w różnych środowiskach).

Dopuszcza się dwie nieobecności.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż dwóch spotkaniach skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia końcowego i niezaliczeniem kursu.

Przekroczenie limitu nieobecności (nawet usprawiedliwionych) wymaga ustalenia z wykładowcą formy zaliczenia materiału z zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dumara
Prowadzący grup: Barbara Dumara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dumara
Prowadzący grup: Barbara Dumara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)