Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny: Rozwój terminologii medycznej w języku angielskim (od golibrody do chirurga)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-2PFA3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Rozwój terminologii medycznej w języku angielskim (od golibrody do chirurga)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot fakultatywny dla studentów drugiego roku studiów magisterskich. Kurs prowadzony jest w języku angielskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie konserwatorium, zakończony zaliczeniem na ocenę. Studenci powinni posiadać wiedzę/umiejętności z zakresu językoznawstwa. Powinni tez znać język angielski conajmniej na poziomie B2 ESOKJ.

Pełny opis:

Celem kursu jest omówienie rozwoju terminologii medycznej w ujęciu diachronicznym.

Zaprezentowany materiał obejmuje następujące zagadnienia:

- początki medycyny angielskiej;

- typy tekstów medycznych i ich rozwój;

- wielojęzyczność we wczesnych tekstach medycznych;

- rozwój słownictwa medycznego (m.in. procesy słowotwórcze; wybrane pola leksykalno-semantyczne (nazwy lekarzy, leków, chorób, instrumentów medycznych)

- rywalizacja między słownictwem rodzimym i zapożyczeniami;

- tłumaczenia wczesnych tekstów medycznych;

- pierwsze słowniki medyczne;

- język angielski we współczesnej medycynie (słownictwo specjalistyczne oraz nieformalne, np. slang medyczny)

Literatura:

Materiały własne prowadzącego zajęcia oraz literatura pomocnicza:

Goldman, Brian. 2014. The Secret Language of Doctors. Cracking the Code of Hospital Culture. Chicago: Triumph Books.

Porter, Roy. 2001. The Cambridge Illustrated History of Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Porter, Roy. 2004. Madmen. A Social History of Madhouses, Mad Doctors and Lunatics. Stroud: Tempus.

Pouchelle, Marię-Christine. 1990. The Body and Surgery in Middle Ages. Cambridge: Rutgers University Press.

Sylwanowicz, Marta. 2014. Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective. A Lexico-Semantic Analysis. San Diego: AE Academic Publishing.

Sylwanowicz, Marta. 2018. Middle English Names of Medical Preparations. Towards a Standard Medical Terminology. Berlin: Peter Lang.

Taylor, Robert B. 2008. White Coat Tales: Medicine's Heroes, Heritage, and Misadventures. New York: Springer.

Thopson, C.J.S. 1929. The Mystery and Art of the Apothecary. Philadelphia: J.B. Lippincot Company.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą języka i komunikacji międzykulturowej (K_W01; S_W01);

- zna i rozumie związki pomiędzy daną dziedziną a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi (K_W05, S_W01, S_W04);

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym w różnych krajach (K1_W05, S_W03);

- ma świadomość np. kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności, złożoności zjawisk związanych z komunikacją językową (K_W09, S_W11);

- zna i rozumie związki pomiędzy daną dziedziną a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi (K_W05, S_W01, S_W04);

Umiejętności:

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla kierunkU (K_U04, S_U06);

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03, S_U13);

- umie prawidłowo posługiwać się narzędziami badawczymi (K_U02, S_U02);

Kompetencje społeczne:

- jest świadomy różnic kulturowych istniejących między komunikatorami (K1_K06);

- rozumie i docenia wagę kultury oraz elementów kulturowych dla komunikacji (K_K05, K_K06, S_K06)

- jest otwarty na przedstawicieli innych kultur / inne kultury (K_K06, S_K06);

- uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym…(K_K06, S_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularna obecność (20% oceny), uczestnictwo w dyskusji (30%) oraz przygotowanie krótkich prezentacji (50%). Kryteria oceniania:

60%-70% = 3

71%-76% = 3+

77%-83% = 4

84%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sylwanowicz
Prowadzący grup: Marta Sylwanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie konserwatorium, zakończony zaliczeniem na ocenę. Studenci powinni posiadać wiedzę/umiejętności z zakresu językoznawstwa. Powinni tez znać język angielski conajmniej na poziomie B2 ESOKJ.

Pełny opis:

Celem kursu jest omówienie rozwoju terminologii medycznej w ujęciu diachronicznym.

Zaprezentowany materiał obejmuje następujące zagadnienia:

- początki medycyny angielskiej;

- typy tekstów medycznych i ich rozwój;

- wielojęzyczność we wczesnych tekstach medycznych;

- rozwój słownictwa medycznego (m.in. procesy słowotwórcze; wybrane pola leksykalno-semantyczne (nazwy lekarzy, leków, chorób, instrumentów medycznych)

- rywalizacja między słownictwem rodzimym i zapożyczeniami;

- tłumaczenia wczesnych tekstów medycznych;

- pierwsze słowniki medyczne;

- język angielski we współczesnej medycynie (słownictwo specjalistyczne oraz nieformalne, np. slang medyczny)

Literatura:

Materiały własne prowadzącego zajęcia oraz literatura pomocnicza:

Goldman, Brian. 2014. The Secret Language of Doctors. Cracking the Code of Hospital Culture. Chicago: Triumph Books.

Porter, Roy. 2001. The Cambridge Illustrated History of Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Porter, Roy. 2004. Madmen. A Social History of Madhouses, Mad Doctors and Lunatics. Stroud: Tempus.

Pouchelle, Marię-Christine. 1990. The Body and Surgery in Middle Ages. Cambridge: Rutgers University Press.

Sylwanowicz, Marta. 2014. Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective. A Lexico-Semantic Analysis. San Diego: AE Academic Publishing.

Sylwanowicz, Marta. 2018. Middle English Names of Medical Preparations. Towards a Standard Medical Terminology. Berlin: Peter Lang.

Taylor, Robert B. 2008. White Coat Tales: Medicine's Heroes, Heritage, and Misadventures. New York: Springer.

Thopson, C.J.S. 1929. The Mystery and Art of the Apothecary. Philadelphia: J.B. Lippincot Company.

Uwagi:

Kurs prowadzony jest w języku angielskim. Studenci powinni znac język angielski conajmniej na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sylwanowicz
Prowadzący grup: Marta Sylwanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie konserwatorium, zakończony zaliczeniem na ocenę. Studenci powinni posiadać wiedzę/umiejętności z zakresu językoznawstwa. Powinni tez znać język angielski conajmniej na poziomie B2 ESOKJ.

Pełny opis:

Celem kursu jest omówienie rozwoju terminologii medycznej w ujęciu diachronicznym.

Zaprezentowany materiał obejmuje następujące zagadnienia:

- początki medycyny angielskiej;

- typy tekstów medycznych i ich rozwój;

- wielojęzyczność we wczesnych tekstach medycznych;

- rozwój słownictwa medycznego (m.in. procesy słowotwórcze; wybrane pola leksykalno-semantyczne (nazwy lekarzy, leków, chorób, instrumentów medycznych)

- rywalizacja między słownictwem rodzimym i zapożyczeniami;

- tłumaczenia wczesnych tekstów medycznych;

- pierwsze słowniki medyczne;

- język angielski we współczesnej medycynie (słownictwo specjalistyczne oraz nieformalne, np. slang medyczny)

Literatura:

Materiały własne prowadzącego zajęcia oraz literatura pomocnicza:

Goldman, Brian. 2014. The Secret Language of Doctors. Cracking the Code of Hospital Culture. Chicago: Triumph Books.

Porter, Roy. 2001. The Cambridge Illustrated History of Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Porter, Roy. 2004. Madmen. A Social History of Madhouses, Mad Doctors and Lunatics. Stroud: Tempus.

Pouchelle, Marię-Christine. 1990. The Body and Surgery in Middle Ages. Cambridge: Rutgers University Press.

Sylwanowicz, Marta. 2014. Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective. A Lexico-Semantic Analysis. San Diego: AE Academic Publishing.

Sylwanowicz, Marta. 2018. Middle English Names of Medical Preparations. Towards a Standard Medical Terminology. Berlin: Peter Lang.

Taylor, Robert B. 2008. White Coat Tales: Medicine's Heroes, Heritage, and Misadventures. New York: Springer.

Thopson, C.J.S. 1929. The Mystery and Art of the Apothecary. Philadelphia: J.B. Lippincot Company.

Uwagi:

Kurs prowadzony jest w języku angielskim. Studenci powinni znac język angielski conajmniej na poziomie B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)