Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie symultaniczne jęz. C - niemiecki - poziom 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-3TSYCN2
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie symultaniczne jęz. C - niemiecki - poziom 2
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia symultanicznego

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:


1. Rozwijanie poprawnej artykulacji: operowania głosem i mówienia do mikrofonu (w tym oddychania i odpowiedniego ustawienia mikrofonu);

2. Rozwijanie umiejętności szybkiego rozpoznawania w oryginalnym wystąpieniu i oddawanie w tłumaczeniu specyficznych środków stylistycznych (takich jak neologizmy, związki frazeologiczne, itd.);

3. Poszerzanie wiedzy i kultury ogólnej;

4. Doskonalenie wiedzy o funkcjonowaniu instytucji i systemie prawnym, politycznym czy gospodarczym Polski, Unii Europejskiej oraz krajów z danego obszaru językowego, a także z zakresu szeroko pojętej kultury;

5. Ćwiczenie sprawnego oddawania treści językowych specyficznych dla języka oryginału (liczby, nazwy geograficzne i historyczne, patronimy i toponimy) w języku tłumaczenia;

6. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych w zakresie tłumaczenia symultanicznego w warunkach zróżnicowanych nadawców tekstu oryginału;

7. Analizę leksykograficzno-gramatyczno-frazeologiczną tekstu oryginału prowadząca do wzbogacania słownictwa i frazeologii u studentów oraz ćwiczenia umiejętności kojarzenia znaczeń i dociekania kontekstualnego sensu wypowiedzi w języku oryginału;

8. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia symultanicznego w oparciu o teksty specjalistyczne oraz o zwiększonym stopniu trudności, a także dłuższe niż 10 min.;

9. Ćwiczenie umiejętnej pracy z materiałami źródłowymi;

10. Ćwiczenie współpracy w kabinie.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności tłumaczenia kabinowego w oparciu o zróżnicowane teksty o zwiększonym stopniu trudności, a także doskonalenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i współpracy w kabinie.

Pełny opis:

Nakład pracy studenta:

60 godzin kontaktowych;

30 godzin przygotowanie do zajęć;

10 godzin przygotowanie do zaliczenia.

Łącznie ok. 100 godzin = 2 ECTS.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdobytych podczas pierwszego semestru podstawowych umiejętności tłumaczeniowych. Podczas semestru, niezależnie od umiejętności parafrazowania, przekładu sensu i logiki tekstu, przekładu faktów (w tym liczb i nazw własnych), konstruowania logicznej wypowiedzi w j. docelowym oraz płynności wypowiedzi, ćwiczone są umiejętności oddania stylu tekstu i intencji prelegenta, odpowiedniego rejestru wypowiedzi i szczegółów tekstu specjalistycznego, a także - poprawna artykulacja i praca z mikrofonem. Rozwijane są mnemotechniki w kabinie. Jednocześnie prowadzący/prowadząca przedstawia praktyczne informacje dotyczące zawodu tłumacza symultanicznego oraz współpracy dwóch tłumaczy w kabinie. Studenci tłumaczą teksty różnych prelegentów, na zróżnicowane tematy oraz różniące się od siebie stylem i rejestrem, o wyższym poziomie trudności oraz dłuższe niż w semestrze pierwszym. Jednocześnie rozszerzają swoją wiedzę ogólną oraz ćwiczą umiejętność współpracy tłumacza aktywnego i pasywnego w kabinie.

Literatura:

Garczyński, Stefan, 1973. Błąd – Źródła – Unikanie. Warszawa: Nasza Księgarnia;

Gilewski, Wojciech, 1981. Psycholingwistyczne aspekty procesu tłumaczenia (nieopublikowania rozprawa doktorska). Warszawa;

Gillies, A., 2001, 2004. Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów. Kraków: Tertium;

Jones, R., 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome;

Kielar, B. Z., 1988. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Warszawa: Ossolineum;

Kopczyński, Andrzej, 1980. Conference interpreting. Some linguistic and communicative problems. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Lebiedziński, Henryk, 1981. Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;

Lederer, Marianne, 1981. La traduction simultanée. Paris: Minard;

Ocena tłumaczenia ustnego/Evaluating an Interpreter’s Performance, 1998. Łódź: OBiSP UŁ;

Szewczuk, Włodzimierz, 1977. Psychologia zapamiętywania. Warszawa: PWN;

Tryuk, M., 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa, PWN;

Tryuk, M., 2006 (red.). Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Takt;

van Hoof, Henri, Théorie et pratique de l’interprétation, München : Max Hueber Verlag;

Wejn, A. M., Kamieniecka, B. J., 1976. Tajemnice pamięci (przeł. z ros. Józef Dancygier). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza;

Włodarski, Ziemowit, 1971. Co i dlaczego pamiętamy. O wybiórczości procesów pamięci. Warszawa: Nasza Księgarnia.

AIIC.: www.aiic.net

SCIC EU: www.scic.ec.europa.eu

STP: www.stp.org.p

STP: www.stp.org.p

EMCI: www.emcinterpreting.org

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA

1. zna rodzaje i formy, oraz podstawowe strategie i techniki tłumaczenia symultanicznego, a także zasady współpracy w kabinie i pracy z mikrofonem

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne oraz wypowiadane przez różnych prelegentów

2. potrafi przetłumaczyć symultanicznie tekst o długości ponad 10 min. o bardzo wysokim poziomie trudności leksykalno-frazeologicznym i strukturalnym

3. potrafi stosować mnemotechniki w kabinie

POSTAWY

1. zna standardy pracy i etykę zawodową: zachowanie w kabinie, zasady pracy zespołowej, umie pracować z drugim tłumaczem podczas zlecenia

2. zna kryteria oceny jakości tłumaczenia: wierność – zrozumiałość - kompletność - płynność - artykulacja - styl

3. rozumie i stosuje zasady przygotowania się do pracy i doskonalenia leksykalno-warsztatowego

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach, min. 80%

- aktywny udział w zajęciach

- pozytywne zaliczenie tłumaczenia tekstu/tekstów zaliczeniowych; kryteria zaliczeniowe:

- 60% - treść

- 20% - język

- 20% - technika/prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wachowicz, Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Karolina Wachowicz, Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)