Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie symultaniczne jęz. C - niemiecki - poziom 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-3TSYCN3
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie symultaniczne jęz. C - niemiecki - poziom 3
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:


1. Doskonalenie umiejętności zdobytych podczas semestru 1 i 2

2. Dodatkowe doskonalenie warsztatu tłumacza w oparciu o indywidualną ocenę

tłumaczenia: uzupełnianie braków i umiejętności

3. Ćwiczenie tłumaczenia specjalistycznego i o wysokim stopniu trudności

4. Doskonalenie tłumaczenia prelegentów rodzimych i z obcymi akcentami, o różnych

stylach przemawiania i konstruowania wypowiedzi

5. Ćwiczenie współpracy z klientem i zachowania się podczas zlecenia

6. Doskonalenie współpracy w kabinie

7. Przygotowanie do akredytacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności tłumaczenia kabinowego w oparciu o zróżnicowane teksty o zaawansowanym stopniu trudności, a także doskonalenie umiejętności pracy w kabinie oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych;

15 godzin przygotowanie do zajęć;

5 godzin przygotowanie do zaliczenia.

Łącznie ok. 50 godzin = 2 ECTS.

Zajęcia w ostatnim semestrze pracy można podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze, studenci doskonalą umiejętności przekładu symultanicznego w trybie warsztatowym, podczas standardowych zajęć, z naciskiem położonym na oddanie szczegółów, logikę tekstu docelowego, poprawną artykulację i odpowiedni styl wypowiedzi. Ćwiczona jest praca z różnymi tekstami, o wysokim stopniu trudności i zróżnicowanej stylistyce, logice, a także

właściwościach mówcy. Niezależnie od tego trybu, studenci pracują w grupach oraz biorą odział w sesjach symulujących rzeczywiste zlecenia - tzw. mock conferences. Symulacje te mają na celu przygotowanie studentów do pracy po studiach. Uczestnicy zajęć doskonalą warsztat przygotowania się do zlecenia, współpracy w kabinie, współpracy z wirtualnym klientem oraz zachowania podczas samych „zleceń”. Ćwiczenia praktyczne z tłumaczenia symultanicznego są uzupełniane zadaniami projektowymi, realizowanymi indywidualnie lub w zespole, odnoszącymi się do doskonalenia wiedzy terminologicznej i ogólnej, na przykład do przygotowywania

syntetycznych opracowań lub glosariuszy na wybrane tematy.

W celu podnoszenia świadomości na temat obowiązujących standardów zawodowych, studentów zachęca się do udziału w konferencjach uniwersyteckich, na których zapewniane jest tłumaczenie symultaniczne.

Wprowadzane są również zagadnienia związane z testem akredytacyjnym do instytucji UE w zakresie tłumaczenia symultanicznego, rodzajami wykorzystywanych w nim wystąpień oraz stosowanymi kryteriami oceny.

Studenci uczestniczą także, poza godzinami kursowymi, w klasach wirtualnych

realizowanych we współpracy z zaprzyjaźnionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz instytucjami europejskimi.

Literatura:

Gile D. 1995b. Basic concepts and models for interpreter and translator training.

Amsterdam/Philadelphia: J.Benjamins

Gillies A. 2000/2004 Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Conference

interpreting. Kraków: Tertium

Tryuk M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warsaw: PWN

Tryuk M. 2006 (red.) Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego. Warszawa: Wyd. Takt.

Tryuk M. 2007 Przekład ustny konferencyjny. Warszawa, PWN.

Tryuk M. (red.)2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka

przekładu środowiskowego w Polsce. Warsaw: Wyd. BelStudio

Ocena tłumaczenia ustnego/Evaluating an Interpreter’s Performance 1998. Łódź: OBiSP UŁ.

AIIC.: www.aiic.net

SCIC EU: www.scic.ec.europa.eu

STP: www.stp.org.p

STP: www.stp.org.p

EMCI: www.emcinterpreting.org

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA

1. zna zaawansowane strategie i techniki tłumaczenia symultanicznego,

2. zna zasady współpracy w kabinie i z klientem oraz pracy z mikrofonem

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi tłumaczyć teksty wysoce specjalistyczne oraz wypowiadane przez różnych prelegentów

2. potrafi przetłumaczyć symultanicznie długie teksty o wysokim poziomie trudności leksykalno-frazeologicznym i strukturalnym, a także teksty o charakterze „akredytacyjnym”, pojawiające się podczas egzaminów zewnętrznych

POSTAWY

1. zna standardy pracy i etykę zawodową: zachowanie w kabinie, zasady pracy zespołowej, umie pracować z drugim tłumaczem podczas zlecenia, potrafi nawiązać współpracę z klientem

2. zna kryteria oceny jakości tłumaczenia: wierność – zrozumiałość - kompletność - płynność - artykulacja - styl - zachowanie podczas zlecenia

3. rozumie i stosuje zasady przygotowania się do pracy i doskonalenia leksykalno-warsztatowego, a także przygotowania się do zlecenia

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i kryteria zaliczenia:

- obecność na zajęciach, min. 80%

- aktywny udział w zajęciach

- pozytywne zaliczenie tłumaczenia tekstu/tekstów zaliczeniowych; kryteria zaliczeniowe:

- 60% - treść

- 20% - język

- 20% - technika/prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Pyzowska, Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Dominika Pyzowska, Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)