Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i stosunki międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-JSM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język i stosunki międzynarodowe
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: https://uw.academia.edu/PiotrTwardzisz
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Interdyscyplinarne studium użycia języka angielskiego w dyskursie stosunków międzynarodowych.


Założeniem kursu jest podniesienie lub wzmocnienie umiejętności studenta w zakresie tworzenia wysokiej jakości tekstów akademickich w j. angielskim w obszarze stosunków międzynarodowych.Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Interdyscyplinarne studium użycia języka angielskiego w dyskursie stosunków międzynarodowych.

Analiza użycia mechanizmów i narzędzi retorycznych w konkretnych kontekstach.

Aspekty słowotwórcze, składniowe i semantyczne języka specjalistycznego.

Podnoszenie umiejętności analizy i tworzenia wysokiej jakości tekstów akademickich w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą przenikania się dwóch dziedzin: języka i teorii polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna jest prowadzona (głównie) za pomocą języka. Uczestnikami skomplikowanych stosunków międzynarodowych są politycy, komentatorzy, doradcy, akademicy, dziennikarze, słynne osobowości i inni. Często jedna osoba skupia kilka funkcji. Do tego dochodzą reprezentanci ważnych instytucji, rządów, organizacji, kościołów i wpływowi ludzie. Wszyscy ci uczestnicy gry międzynarodowej używają języka w jego różnorodnych aspektach.

Ze względu na swój międzynarodowy charakter, język angielski poddany zostanie gruntownym badaniom pod względem jego użycia w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych.

Kurs obejmuje (ale nie ogranicza się do):

- mechanizmy konstruowania znaczenia i generowania interpretacji

- narzędzia retoryczne, takie jak metafora i metonimia

- szczególna rola personifikacji

- polisemia

- intertekstualność

- proste i złożone pojęcia i wyrażenia

- frazeologia specjalistyczna

- terminologia

- etymologia

Nakład pracy studenta:

30 h w semestrze – obecność na zajęciach

45 h w semestrze – praca własna:

tj. bieżąca powtórka materiału (15 h); pisemna praca domowa (5 h); ustna prezentacja na zajęciach (5 h); pisemna praca semestralna (20 h)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Proponowana literatura:

Chilton, Paul. 1996. Security Metaphors: Cold War Discourse from Containment to Common House. New York: Peter Lang.

Griffiths, Martin, Terry O’Callaghan, Terry and Steven C. Roach. 2008. International Relations. The Key Concepts, 2nd edition. London and New York: Routledge.

Marks, Michael P. 2011. Metaphors in International Relations Theory. New York: Palgrave Macmillan.

Twardzisz, Piotr. 2013. The Language of Interstate Relations. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Twardzisz, Piotr. 2018. Defining 'Eastern Europe'. London: Palgrave Macmillan.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- wzbogaca swój leksykon specjalistyczny

- poszerza zakres frazeologiczny

- opanowuje listę wyrażeń metaforycznych

- rozumie użycie metonimii

- używa personifikacji w odniesieniu do pojęć abstrakcyjnych

- rozpoznaje wyrażenia wieloznaczne

- konstruuje morfologicznie złożone słowa i wyrażenia

- ulepsza repertuar narzędzi językowych niezbędnych do tworzenia wysokiej jakości tekstów akademickich z zakresu stosunków międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach

(dozwolone dwie nieobecności w semestrze)

Kryteria oceny końcowej (I termin):

1. pisemna praca domowa: 25% oceny końcowej (ćwiczenie lub krótkie rozwinięcie wybranego zagadnienia omawianego na zajęciach, studium przypadku); oddana w terminie

2. ustna prezentacja na zajęciach: 25% oceny końcowej (krótkie rozwinięcie wybranego zagadnienia, studium przypadku); wyznaczony termin

3. pisemna praca semestralna: 50% oceny końcowej (rozwinięcie wybranego zagadnienia, badanie źródłowego tekstu specjalistycznego w j. ang., znalezienie relewantnej literatury); oddana w terminie

Kryteria oceny końcowej (II termin):

Takie same, jak w I terminie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)