Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1OGS22e
Kod Erasmus / ISCED: 09.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony przedmiot: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Morfologia. Znajomość składni języka polskiego oraz morfologii języka rosyjskiego.


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia" omawiane będą podstawowe zagadnienia teorii składni: podstawowe kwestie opisu związków słów, zdań, zdań złożonych, klasyfikacje składniowe jednostek i ich związków.

Pełny opis:

Przedmiot „Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia” zakłada omówienie podstawowych zagadnień teorii składni.

Tematy do omówienia:

1. Przedmiot i zadania składni. Jednostki składni: wyraz, związek wyrazowy, zdanie.

2. Strukturalna typologia połączeń wyrazowych. Typy relacji syntaktycznych między wyrazami.

3. Zdanie jako podstawowa jednostka składni. Logiczno-gramatyczna charakterystyka zdania prostego. Predykacja i modalność. Funkcjonalne, emocjonalne i modalne typy zdań.

4. Główne człony zdania: charakterystyka i zasady wyodrębniania.

5. Poboczne człony zdania: charakterystyka i zasady wyodrębniania.

6. Zdania dwuczłonowe i jednoczłonowe. Rodzaje zdań jednoczłonowych (imienne, czasownikowe i przysłówkowe). Zdanie pełne i niepełne.

7. Zdanie jako jednostka wieloaspektowa. Strukturalno-semantyczna charakterystyka zdania prostego.

8. Struktura semantyczna zdania prostego. Komponenty tej struktury. 9. Komunikatywna charakterystyka zdania. Aktualne rozczłonkowanie zdania (temat i remat). Połączenie wszystkich typów analizy w formę wieloaspektowego opisu zdania.

10. Zdanie złożone. Podmioty i predykacje. Typy zdań współrzędnie złożonych.

11. Typy zdań podrzędnie złożonych. Klasyfikacja logiczno-gramatyczna i formalno-gramatyczna.

12. Klasyfikacja strukturalno-semantyczna zdań podrzędnie złożonych. Połączenie wszystkich typów klasyfikacji.

13. Zdania złożone bezspójnikowe. Zdania wielokrotnie złożone.

14. Algorytm analizy syntaktycznej tekstu (zdania proste i złożone).

15. Podsumowanie zajęć, utrwalenia pojęć, analiza tekstów.

Literatura:

Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис, Москва, 1977.

Большой энциклопедический словарь. Языкознание, ред. В.Н. Ярцева, Москва, 1998.

Дудников А.В. и др. Русский язык, Москва, 1983.

Змарзер В., Люкшин Ю. Учебная грамматика русского языка (пособие для студентов), Варшава, 2009.

Краткая русская грамматика, ред. Н. Шведова, В.В. Лопатин, москва, 1989.

Лекант П.А. и др. Современный русский литературный язык: Учебник, Москва, 1982.

Люкшин Ю., Принципы синтаксического анализа предложения в русском языке, Варшава. 1987.

Чупашева о.М., Трудности синтаксического анализа, Москва, 2004.

Lukszyn J., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz.4, Składnia, red. A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk, PWN W-wa 1987.

Efekty uczenia się:

Efekty wiedzy

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu „Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia” student:

Wiedza:

- posiada elementarną wiedzę o badaniach składniowych;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych kierunków rozwoju składni języka rosyjskiego.

Umiejętności:

- student posiada umiejętność wykorzystania zasad i metod analizy w badaniach składniowych,

- student umie wykorzystać podstawową terminologię z zakresu językoznawstwa w analizie zjawisk językowych (składniowych).

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia,

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie składni oraz potrafi ją uzupełnić i doskonalić.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test składający się z trzech zadań

1. Analiza zdania prostego jednoczłonowego

2. Analiza zdania prostego dwuczłonowego

3. Analiza zdania złożonego

Odpowiedzi oceniane w skali punktowej max. 100 pkt.

Pytanie 1 - 30 pkt.

Pytanie 2 - 40 pkt.

Pytanie 3 - 30 pkt.

Zalicza 50 pkt.

Oceny za test:

50 pkt. - 3 dostateczny

51 – 62pkt. 3+ dostateczny plus

63 - 74 pkt. 4 dobry

75 - 86 pkt. 4+ dobry plus

87 – 98 pkt. 5 bardzo dobry

99 - 100 pkt. 5! celujący

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Konwersatorium - 30 godz. (1 ECTS)

- samodzielne przygotowanie do każdych zajęć (konwersatorium) = ok. 30 godz. (1 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu = ok. 30 godz. (1 ECTS)

RAZEM ok. 90 godz.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gazdecka
Prowadzący grup: Ewa Gazdecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gazdecka
Prowadzący grup: Ewa Gazdecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)