Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury rosyjskiej X-XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1OHL11e Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej X-XVIII w.
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma za zadanie przedstawienie - w porządku chronologiczno-problemowym - podstawowych zjawisk z zakresu folkloru oraz dziejów literatury staroruskiej i literatury XVIII wieku.Skrócony opis:

Celem jest prezentacja podstawowych – najbardziej reprezentatywnych − zjawisk z zakresu folkloru oraz dziejów literatury staroruskiej i literatury XVIII wieku. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Pełny opis:

1. Zagadnienia ogólne. Prawidłowości procesu historycznoliterackiego. Periodyzacja literatury rosyjskiej.

2. Folklor. Cechy twórczości. Gatunki. Narodziny zainteresowań folklorystycznych w Rosji. Ukształtowanie się i rozwój folklorystyki jako nauki.

3. Literatura staroruska.

A. Piśmiennictwo Rusi Kijowskiej. Tło historyczne i kulturowe. Literatura przekładowa. Literatura hagiograficzna. Kaznodziejstwo. Apokryfy. Latopisy. Słowo o wyprawie Igora.

B. Piśmiennictwo Rusi Północno-Wschodniej. Tło historyczne. Piśmiennictwo okresu rozbicia feudalnego i niewoli tatarskiej. Piśmiennictwo okresu powstawania państwa moskiewskiego.

C. Piśmiennictwo Rusi Moskiewskiej. Tło historyczne i kulturowe. Piśmiennictwo czasów Iwana Groźnego. Piśmiennictwo czasów zamętu. Opowieści pierwszej połowy XVII wieku. Staroruska tradycja kulturowa a nowe prądy umysłowe w XVII wieku. Rozłam w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i pisarstwo staroobrzędowców (protopop Awwakum i jego Żywot). Opowieści plebejskie. Symeon Połocki i poezja sylabiczna. Problem baroku.

4. Literatura XVIII wieku.

A. Przemiany czasów Piotra I. Publicystyka. Opowieści czasów Piotra I. Liryka. Dramaturgia i teatr. Twórczość Teofana Prokopowicza.

B. Klasycyzm. a) Założenia teoretyczne. Wpływ literatury zachodnioeuropejskiej. Struktura gatunkowa (satyra, oda, tragedia, komedia, poemat heroiczny i heroikomiczny, bajka). Preferencje tematyczne. Reforma wiersza. b) Twórczość Antiocha Kantemira, Wasilija Trediakowskiego, Michaiła Łomonosowa i Aleksandera Sumarokowa. Nikołaj Nowikow i czasopiśmiennictwo satyryczne. Twórczość Denisa Fonwizina. Twórczość Michaiła Chieraskowa, Wasilija Majkowa i Ippolita Bogdanowicza. Poezja Gawriiła Dierżawina.

C. Sentymentalizm. Założenia teoretyczne. Wpływ literatury zachodnioeuropejskiej. Periodyzacja. Preferencje tematyczne. Rozwój gatunków prozatorskich. Rozwój czasopiśmiennictwa. Twórczość Nikołaja Karamzina oraz pisarzy z jego kręgu. Twórczość Aleksandra Radiszczewa. Poezja Iwana Dmitrijewa.

5. Literatura schyłku XVIII i początku XIX wieku – między Oświeceniem a romantyzmem. Problem preromantyzmu. Oddziaływanie literatury zachodnioeuropejskiej. Instytucjonalizowanie się życia literackiego. Dyskusje literackie. Czasopiśmiennictwo. Proza, poezja i dramat początku XIX wieku.

Literatura:

1. Literatura rosyjska, red. M. Jakóbiec, t. 1, Warszawa 1970 / Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański i A. Semczuk, Warszawa 1975 (lub inne wydanie).

2. N.K. Gudzij, Istoriâ drevnej russkoj literatury, Moskva 2002 (lub inne wydanie) / V.V. Kuskov, Istoriâ drevnerusskoj literatury, Moskva 1998 (lub inne wydanie) / U. Wójcicka, Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1994.

3. Literatura drevnej Rusi. Biobibliografičeskij slovar’, red. O.V. Tvorogov, Moskva 1996.

4. G.A. Gukovskij, Russkaâ literatura XVIII veka, Moskva 1999 / I. Klejn, Russkaâ literatura v XVIII veke, Moskva 2010 / U. Wójcicka, Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

5. Russkie pisateli. XVIII vek. Biobibliografičeskij slovar’, sostav. S.A. Džanumov, Moskva 2002.

6. Hrestomatiâ po drevnej russkoj literature, sostav. N.K. Gudzij, Moskva 2002 (lub inne wydania) / Literatura staroruska: wiek XI-XVII. Antologia: teksty, oprac. W. Jakubowski i R. Łużny, Warszawa 1975.

7. W. Skrunda, Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa 1986.

8. R. Łużny, Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

9. W. Jakubowski, R. Łużny, Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o dziejach literatury rosyjskiej X-XVIII wieku (okresy, tendencje, kierunki literackie; poszczególne dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; gatunki),

− student ma podstawową wiedzę na temat słownej twórczości ludowej,

− student zna podstawową terminologię literaturoznawczą,

− student zna treść lektur,

− student wymienia wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy literatury staroruskiej oraz literatury XVIII wieku i powołuje się na ich prace.

Umiejętności:

− student dokonuje periodyzacji literatury rosyjskiej X-XVIII wieku oraz w sposób szczegółowy charakteryzuje poszczególne okresy i kierunki literackie,

− student charakteryzuje dzieła literackie reprezentatywne dla poszczególnych epok i kierunków literackich oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym i literackim,

− student stosuje podstawową terminologię literaturoznawczą,

− student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego,

− student rozpoznaje wybrane cytaty z dzieł literackich X-XVIII wieku,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia oraz swoistości piśmiennictwa epok dawnych,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego różnych epok,

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych oraz świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS (30 godz.) - wykład

3 ECTS (90 godz.) - praca własna studenta (50% - lektura, 50% - przygotowanie do egzaminu)

Egzamin pisemny

Pytania: 6

Liczba punktów maksymalna: 18 (6x3)

Punkty i oceny:

9,5-11 – 3,0 (dst)

11,5-13 – 3,5 (dst+)

13,5-15 – 4,0 (db)

15,5-17 – 4,5 (db+)

17,5-18 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 18) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 19).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.