Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska w kontekście zachodnioeuropejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1OLZ21o Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w kontekście zachodnioeuropejskim
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja ogólnych prawidłowości rozwoju literatur europejskich od starożytności do czasów najnowszych: poszczególnych epok i kierunków literackich oraz reprezentujących je – najwybitniejszych − dzieł poetyckich, prozatorskich i dramaturgicznych.

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi, zagadnienia kontaktów w dziedzinie kultury, dialogu kultur (konteksty, nawiązania, interpretacje itd.).

Celem dodatkowym jest wprowadzenie w krąg podstawowych zagadnień z zakresu komparatystyki.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe:

I. Zagadnienia ogólne. Prawidłowości procesu historycznoliterackiego w literaturach europejskich. Schemat następstwa prądów literackich według J. Krzyżanowskiego. Prądy „klasyczne” i prądy „romantyczne” – porównanie według R. Przybylskiego.

II. Komparatystyka literacka. Terminologia. Zakres i podział. Krąg badaczy. Przykłady badań.

III. Literatura starożytna.

1. Periodyzacja literatury greckiej i rzymskiej według różnych badaczy.

2. Literatura grecka: eposy Homera, liryka, tragedia attycka, komedia stara i nowa.

3. Literatura rzymska: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, liryka.

4. Homer w przekładach rosyjskich XVIII-XIX wieku. Rosyjskie „exegi monumentum” XVIII-XIX wieku (M.W. Łomonosow, G.R. Dierżawin, W.W. Kapnist, A.S. Puszkin, A.A. Fet).

IV. Literatura niemiecka.

1. Periodyzacja literatury niemieckiej. Ogólna charakterystyka poszczególnych okresów.

2. Średniowieczny epos bohaterski. "Pieśń o Nibelungach".

3. Literatura przełomu XVIII i XIX wieku: okres „burzy i naporu” – klasyka − romantyzm. Twórczość J.W. Goethego. Twórczość F. Schillera. Gatunek ballady i twórczość G.A. Bürgera. Inni przedstawiciele poszczególnych okresów.

4. Rosyjska „werteriada” przełomu XVIII i XIX wieku. Ballady W. Żukowskiego a Lenora G.A. Bürgera.

V. Literatura włoska.

1. Dante Alighieri i "Boska komedia".

2. Dante Alighieri i Rosja - konteksty, nawiązania, interpretacje.

VI. Literatura angielska.

1. Periodyzacja literatury angielskiej według różnych kryteriów. Ogólna charakterystyka poszczególnych okresów.

2. Szekspir – życie i dzieło.

3. J. Donne i angielska „poezja metafizyczna”.

4. Powieść angielska XVIII wieku. W stronę eksperymentatorstwa.

5. G. Byron – życie i twórczość.

6. Ulisses J. Joyce’a.

7. Utopia i antyutopia w literaturze europejskiej. "Rok 1984" G. Orwella.

8. J. Donne i I. Brodski. Recepcja twórczości L. Sterne’a i sternizmu w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku. Szekspir i Rosja konteksty, nawiązania. Rosyjska proza XIX wieku a literatura angielska. "Ulisses" J. Joyce’a w interpretacji V. Nabokova." Rok 1984" G. Orwella i "My" J. Zamiatina – porównanie.

VII. Literatura francuska.

1. Periodyzacja literatury francuskiej. Ogólna charakterystyka poszczególnych okresów.

2. Wiek XVII-XVIII. Oświecenie. Teatr J. Racine’a i Molièra. Encyklopedia i encyklopedyści. „Wielka czwórka wieku Oświecenia” – Monteskiusz, Wolter, D. Diderot, J.J. Rousseau.

3. Wielka powieść XIX wieku – romantyzm, realizm, naturalizm. H. de Balzac. Stendhal. G. Flaubert. E. Zola.

4. J.F. Marmontel i rosyjska proza sentymentalna. Wzory miłości w kulturze Zachodu (Tristan i Izolda, Julia i Saint-Preux) i ich odzwierciedlenie w literaturze rosyjskiej.

VIII. Literatura hiszpańska.

1. Cervantes i Don Kichot. W. Szkłowski o dziele Cervantesa.

IX. Reforma teatru europejskiego i Rosja.

V. Literacka Nagroda Nobla – przegląd laureatów i ich dzieł.

Literatura:

A.

1. Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t. 1-3, Warszawa 1982.

2. Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, pod red. A. Benoit-Dusausoy i G. Fontaine’a, Gdańsk 2009.

B.

1. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1983.

2. M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1963.

3. P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej. Zarys, Wrocław 1986.

4. J. Adamski, Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1989.

C.

1. J. de Romilly, Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

2. A. Wójcik, Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław 1986.

3. S. Stabryła, Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław 1989.

4. S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, Wrocław 1987.

5. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 2005.

6. M. Szyrocki, Johann Wolfgang Goethe, Warszawa 1981.

7. M. Wydmuch, Tomasz Mann, Warszawa 1979.

8. K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961.

9. S. Helsztyński, Shakespeare. Opowieść biograficzna, Warszawa 1974.

10. G. Bystydzieńska, W labiryncie prawdy. Studia o twórczości Laurence’a Sterne’a, Lublin 1993.

11. G. Bidwell, U kolebki angielskiego realizmu, tłum. A. Bidwell, Warszawa 1960.

12. E. Naganowski, Telemach w labiryncie świata. O twórczości Jamesa Joyce’a, Poznań 1997.

13. J. Łojek, Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku, Warszawa 1996.

14. P. Van Tieghem, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, tłum. M. Wodzyńska i E. Maszewska, Warszawa 1971.

15. H. Suwała, Emil Zola, Warszawa 1968.

16. Z. Szmydtowa, Cervantes, Warszawa 1975.

17. K. Braun, Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie - idee - zdarzenia, Wrocław - Warszawa - Kraków 1984.

D.

1. Русские писатели о переводе XVIII-XX вв., ред. Ю.Д. Левин, А.В. Федоров, Ленинград 1960.

2.А.Н. Егунов, Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков, Москва - Ленинград 1964.

3. М.П. Алексеев, Стихотворение Пушкина "Я памятник себе воздвиг..." Проблемы его изучения, Ленинград 1967.

4. А. Асорян, Данте Алигьери и русская литература, Санкт-Петербург 2015.

5. W. Szkłowski, O prozie. Rozważania i analizy, tłum. S. Pollak, Warszawa 1964.

6. V. Nabokov, Wykłady o literaturze, tłum. Z. Batko, Warszawa 2005.

7. J. Szymak-Reiferowa, Czytając Brodskiego, Kraków 1998.

8. М.П. Алексеев, Русская литература и романский мир, ред. П.Р. Заборов, Ленинград 1985.

9. Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей, ред. В.И. Кулешов, Мoсква 1987.

6. М.П. Алексеев, Русско-английские литературные связи ("Литературное наследство", т. 91), Москва 1982.

E.

1. В. Жирмунский, Сравнительное литературоведение. Восток и Запад, Ленинград 1970.

2. H. Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: H. Markiewicz, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976.

3. E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010.

F.

H. Bloom, Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków, tłum. B. Baran i M. Szczubiałka, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu historycznoliterackiego w literaturze europejskiej,

− student zna najważniejsze zagadnienia z dziejów literatury europejskiej,

− student zna terminologię z zakresu komparatystyki oraz zakres i podział komparatystyki,

− student omawia wybrane zjawiska literatury rosyjskiej w kontekście literatur europejskich (nawiązania – interpretacje – przekłady – recepcja).

Umiejętności:

− student dokonuje periodyzacji literatur europejskich oraz wymienia cechy poszczególnych okresów i kierunków literackich,

− student wymienia przedstawicieli literatur europejskich,

− student charakteryzuje poszczególne dzieła literackiego z punktu widzenia treściowo-problemowego i formalnego oraz przedstawia je na tle procesu historycznoliterackiego,

− student porównuje wybrane dzieła literackie z punktu widzenia treściowo-problemowego oraz formalnego.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość współodpowiedzialności za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i odczuwa potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

2 ECTS (30 godz.) - konwersatorium (1 ECTS) i praca własna studenta - przygotowanie do konwersatorium i testu (1 ECTS)

Test

Pytania: 8

Liczba punktów maksymalna: 24 (8x3)

Punkty i oceny:

13-16 – 3,0 (dst)

16,5-18 – 3,5 (dst+)

18,5-20 – 4,0 (db)

20,5-22 – 4,5 (db+)

22,5-24 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 24) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu (liczba punktów: 25).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.