Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego z elementami translacji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2ONJR11o
Kod Erasmus / ISCED: 09.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka rosyjskiego z elementami translacji I
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Władanie językiem rosyjskim na poziomie C1 wg ESOKJ.

Biegła znajomość języka polskiego.

Ukształtowane nawyki i umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych, świadczące o opanowaniu języka rosyjskiego na poziomie C1 wg ESOKJ.

Biegła znajomość języka polskiego.


Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest rozwijanie sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (kurs C1.3). Ćwiczenia mają charakter kompleksowy, realizowane są poprzez naukę tłumaczenia z języka i na język rosyjski. Tłumaczenie pisemne obejmuje teksty publicystyczne, naukowe o profilu humanistycznym i inne

Pełny opis:

Doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej z wykorzystaniem podstawowych sprawności językowych Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- wykonywanie różnego rodzaju tłumaczeń (pisemnych i ustnych, ze słownikami i bez słowników),

praca samodzielna studenta ze słownikami,

- wzbogacanie słownictwa , kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na aktualne tematy oraz

formułowania wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem konkretnego stylu językowego,

- ugruntowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki praktycznej.

Literatura:

1. Agiejenko F.L., Imiena sobstwiennyje [w:] Agiejenko F.L., Zarwa M.W., Słowar’ udarienij russkogo jazyka, Izdatielstwo Russkij Jazyk, Moskwa 1993.

2. Wojłowa W.A., Golcowa N.G., Sprawocznik-praktikum po russkomu jazyku, Izdatielstwo Proswieszczenije, Moskwa 1996.

3. Gilariewskij R.S., Starostin B.A., Inostrannyje imiena i nazwanija w russkom tiekstie, Izdatielstwo Wysszaja Szkoła, Moskwa 1985.

4. Konopielko B., Uczebnyje tieksty dla zaniatij po pieriewodu, Wrocław 1995

5. Rozental D.E., Sprawocznik po prawopisaniju i litieraturnoj prawkie, Izdatielstwo Аjris Rolf, Moskwa 1997.

6. Rossija. Bolszoj lingwostranowiedczeskij słowar’, pod obszcz. ried. J.J. Prochorowa, Izdatielstwo АSТ-Press, Moskwa 2007.

7. Encykłopiedija russkich obyczajew, awtor-sost. N.A. Judina, Izdatielstwo Wecze, Moskwa 2004.

8. Pisownia polska, Wrocław 1957 (lub rozdziały traktujące o zasadach transliteracji i transkrypcji alfabetu rosyjskiego oraz pisowni i odmianie rosyjskich nazw własnych, zamieszczone w słownikach ortograficznych, np. w Nowym słowniku ortograficznym PWN, Warszawa 1997).

9. Wawrzyńczyk J, Rosyjsko-polski słownik wyrazów i zwrotów trudnych, Wyd. TEPIS, Warszawa 2000.

10. Słowniki dwujęzyczne, słowniki objaśniające, encyklopedie.

11. Internet: www.rambler.ru; www.gramota.ru; www.sokr.ru; elektroniczne edycje prasy rosyjskiej.

12. www.gugik.gov.pl/komisja (nazewnictwo geograficzne Polski i świata, nazwy państw).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. student zna i rozumie zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ma podstawową wiedzę z zakresu tłumaczenia

2. student ma pogłębioną wiedzę z zakresu gramatyki praktycznej oraz słownictwa języka rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem stylu publicystycznego i naukowego

UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi tworzyć rozbudowane wypowiedzi ustne i pisemne, swobodnie posługiwać się poszczególnymi sprawnościami językowymi w mowie i w piśmie na poziomie C1

2. student potrafi dokonywać ustnych i pisemnych tłumaczeń polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich z uwzględnieniem tematyki przewidzianej programem

3. student potrafi samodzielnie, wykorzystując różnorodne źródła, przygotować wystąpienie w języku rosyjskim w zakresie tematów przewidzianych programem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

2. student jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za przygotowanie się do przyszłej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne (tłumaczenie na język rosyjski) – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny tłumaczenia pisemnego:

a/ zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału,

b/ terminologia i frazeologia,

c/ stosowanie podstawowych narzędzi pracy tłumacza

d/ poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna,

e/ dostosowanie środków językowych do charakteru wypowiedzi

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ skuteczność komunikacyjna (student porozumiewa się bardzo skutecznie i poprawnie, z dużą płynnością, posługuje się sprawnie strategiami interakcji i konwencjami retorycznymi)

b/ płynność i spójność wypowiedzi, poprawność fonetyczna

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych (pełna lub prawie pełna)

d/ właściwy i bogaty dobór słownictwa zgodnego z tematem

e/ stosowność stylistyczna (odpowiedni rejestr w użyciu słownictwa oraz struktur syntaktycznych)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Buchowiecka-Fudała, Gizela Grabińska
Prowadzący grup: Maryna Czwalińska, Gizela Grabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gizela Grabińska
Prowadzący grup: Maryna Czwalińska, Gizela Grabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)