Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska w kontekście europejskim I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMLR11z Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w kontekście europejskim I
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą.

Skrócony opis:

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi (w tym literaturą polską), a także obraz krajów i regionów Europy w literaturze rosyjskiej oraz obraz Rosji w literaturach zachodnich, zagadnienia kontaktów w dziedzinie kultury, dialogu kultur.

Pełny opis:

Cele szczegółowe: poszerzenie i pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej oraz jej szeroko rozumianego kontekstu europejskiego, a także opanowanie warsztatu literaturoznawcy.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Warsztat pracy magistranta. Norma bibliograficzna. Tzw. Aparat naukowy. Etyka pracy naukowej.

2. Literatura rosyjska a literatury zachodnioeuropejskie, obraz krajów i regionów Europy w literaturze rosyjskiej, dialog kultur – przykłady badań i zarys perspektyw badawczych.

Literatura:

1. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa 1988.

2. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

3. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

Pozostałe pozycje dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student zna zasady opracowania redakcyjnego tekstu naukowego w języku rosyjskim i w języku polskim,

− student zna zasady prawa autorskiego,

− student zna przykładowe badania z zakresu związków literatury rosyjskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi, obrazu krajów i regionów Europy w literaturze rosyjskiej oraz dialogu kultur.

Umiejętności:

− student przedstawia swój krąg zainteresowań naukowych związany z profilem seminarium magisterskiego,

− student samodzielnie dostrzega problem badawczy i wstępnie formułuje temat pracy magisterskiej,

− student potrafi znaleźć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów informację dotyczącą tematu jego pracy magisterskiej,

− student potrafi określić słowa kluczowe w tekście literaturoznawczym,

− student potrafi napisać streszczenie tekstu literaturoznawczego,

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia dialogu kultur.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość wartości, jaką wnosi różnorodność kulturowa oraz odnosi się z szacunkiem do przejawów interkulturowości,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna (bibliografia). Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.