Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska w kontekście europejskim II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMLR12z Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w kontekście europejskim II
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Seminaria magisterskie dla I roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą

Skrócony opis:

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi (w tym literaturą polską), a także obraz krajów i regionów Europy w literaturze rosyjskiej oraz obraz Rosji w literaturach zachodnich, zagadnienia kontaktów w dziedzinie kultury, dialogu kultur.

Pełny opis:

Cele szczegółowe: poszerzenie i pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej oraz jej szeroko rozumianego kontekstu europejskiego.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Geokulturologia. Obraz miejsc, regionów i krajów Europy w literaturze rosyjskiej – przykłady badań i podejść metodologicznych. Rosja oczami pisarzy zachodnioeuropejskich. Obraz miejsc i regionów Rosji w literaturze rosyjskiej – przykłady badań i podejść metodologicznych.

2. Pozostałe zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Literatura:

1. W. Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, tłum. B. Żyłko, Kraków 2006.

2. W. Toporow, Miasto i mit, wybór i tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2000.

3. A. Lusyj, Krymskij tekst v russkoj literature, Sankt-Petersburg 2003.

4. Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, red. T. Poźniak i A. Wieczorek, Opole 1990.

Pozostałe pozycje dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student zna wybrane badania z zakresu geokulturologii,

− student zna wyniki badań nad „tekstem petersburskim” w literaturze rosyjskiej,

− student zna wyniki badań nad „tekstem krymskim” w literaturze rosyjskiej oraz obrazem Krymu w literaturze polskiej,

− student ma wiedzę o obrazie Kaukazu i Ukrainy w rosyjskiej literaturze romantycznej,

− student zna wyniki wybranych badań nad obrazem miejsc, regionów i krajów Europy Zachodniej w literaturze rosyjskiej,

− student zna wyniki badań nad wybranymi innymi zagadnieniami zgodnymi z tematyką przygotowywanych na seminarium prac magisterskich.

Umiejętności:

− student precyzuje temat pracy magisterskiej oraz określa i uzasadnia podejście metodologiczne,

− student wstępnie określa strukturę wewnętrzną pracy magisterskiej,

− student znajduje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów informację dotyczącą tematu pracy magisterskiej,

− przygotowuje jeden rozdział pracy magisterskiej,

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia dialogu kultur.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość wartości, jaką wnosi różnorodność kulturowa oraz odnosi się z szacunkiem do przejawów interkulturowości,

− student rozumie pojęcia uprzedzenia i stereotypu kulturowego oraz umie je przezwyciężać,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 30% tekstu pracy oraz bibliografii.

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

120 godz. (4 ECTS) - praca własna studenta:

20% - kwerenda biblioteczna

30% - analiza materiału

50% - przygotowanie 30% tekstu pracy i bibliografii

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.