Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leksykografia terminologiczna i przekładowa IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMLT22z
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Leksykografia terminologiczna i przekładowa IV
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie problematyką leksykograficzną, terminologiczną i przekładową.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone jest pracy badawczej nad naukowym opisem i stworzeniem słowników przekładowych i terminologicznych. W tym celu konieczne jest zbadanie teoretycznych podstaw przekładoznawstwa i terminografii oraz podstawowych pojęć leksykografii. Studenci będą przeprowadzać praktyczną analizę leksykograficzną definicji słownikowych w słownikach przekładowych i terminologicznych różnych typów. Podstawowym celem zajęć jest napisanie pracy magisterskiej dotyczącej leksykografii przekładowej i terminologicznej.

Pełny opis:

W ramach seminarium magisterskiego zakładane jest przeprowadzenie badań zarówno ogólnych kwestii teorii leksykografii, jak i praktycznej analizy słowników przekładowych języka rosyjskiego oraz niektórych innych języków. Problematyka seminarium koncentruje się wokół zagadnień leksykografii przekładowej i terminologicznej. Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej polegającej na samodzielnym opracowaniu własnego materiała, odebranego z współczesnych źródeł tekstowych i słownikowych języka rosyjskiego. Spotkania seminaryjne poświęcone są prezentacji fragmentów przygotowywanych przez studentów tekstów prac magisterskich i dyskutowaniu problemów pojawiających się przy realizacji poszczególnych tematów.

Literatura:

Апажев М.Л.Лексикография: теория и практика - Нальчик, 2005.

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.2: Интегральное описание языка и системная лексикография - М., 1995.

Берков В.П. Двуязычная лексикография – М., 2004.

Бобунова М.А. Русская лексикография ХХІ века – М., 2009.

Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Лексикология русского языка. Практические задания и словарные материалы - М., 2013.

Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография - М., 1977.

Герд А.С. Основы научно-технической лексикографии /Как работать над терминологическим словарём/ - Л., 1986.

Герд А.С. Прикладная лингвистика – СПб, 2005.

Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение - М., 2011. - 224 с.

Горбаневский М.В., Преснов В. Топонимия и компьютерная лексикография - М., 1993.

Гринёв С.В. Введение в терминологическую лексикографию - М., 1986.

Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминографию. Как просто и легко составить словарь - М., 2009. - 224 с.

Дронов П.С. Общая лексикология - М., 2015.

Дубичинский В., Ройтер Т. Теоретическое и лексикографическое описание лексических параллелей: Монография – Харьков: НТУ «ХПИ», 2015.

Дубичинский В.В. Лексикография русского языка – М., 2009 – 432 с.

Козырев В.А., Черняк В.Д. Лексикография русского языка: век нынешний и век минувший 2-е изд., испр. и доп. — СПб., 2015.

Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода - М., 1987.

Кусаль Кшиштоф Русско-польская межъязыковая омонимия и паронимия - Докторская диссертация - СПб, 2006. - 320 с.

Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура - М., 2006. - 254 с.

Лексикография русского языка / Под ред. Д.М.Поцепни – СПб, 2009.

Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология – К., 2004.

Марчук Ю.Н. Вычислительная лексикография - М., 2003.

Марчук Ю.Н. Основы терминографии - М., 1992.

Морковкин В.В., Морковкина А.В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем) - М., 1997.

Отечественные лексикографы / Под ред. Г.А.Богатовой – М., 2012.

Очередные задачи русской академической лексикографии - СПб, 1995.

Очерки научно-технической лексикографии / Под ред. А.С.Герда – СПб, 2002.

Русская лексикография: вчера, сегодня, завтра / Научн. ред. А.Камаловой - Ольштын, 2015.

Селегей В. Электронные словари и компьютерная лексикография – М. 2003.

Славянская лексикография / Под ред. М.И.Чернышевой – М., 2013.

Сложеникина Ю.В. Терминологическая вариативность. Семантика, форма, функия - М., 2010.

Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения / Отв. Ред. О.М.Карпова – Иваново, 2007.

Теоретическая лингвистика и лексикография: опыты системного описания лексики / Отв. ред. Ю.Д.Апресян - М., 1995.

Универсальный идеографический словарь русского языка. Проспект / Под общ. ред. Л.Г.Бабенко - М.-Екатеринбург, 2015.

Шелов С.Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения – СПб, 2003.

Шимчук Э.Г. Русская лексикография – М. 2003.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность - Л., 1974.

Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д.Апресян – М., 2006.

Bańko M. Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa – Warszawa, 2001.

Karpiński Ł. Zarys leksykografii terminologicznej – Warszawa, 2008.

Landau S.I. Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography // N.-Y., 1989.

Lukszyn J., Zmarzer W. Teoretyczne podstawy terminologii - Warszawa, 2006.

Miodunka W. Podstawy leksykologii i leksykografii – Warszawa, 1989.

Piotrowski T. Zrozumieć leksykografię – Warszawa, 2001.

Urbanek D. Dialektyka przekładu - Warszawa, 2011.

Zgusta L. Manual of Lexicography - Prague; The Hague; P., 1971.

Żmigrodzki P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej – Katowice, 2009

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji przedmiotu „LEKSYKOGRAFIA TERMINOLOGICZNA I PRZEKŁADOWA IV” student powinien:

WIEDZA:

• znać podstawy metody badań leksykograficznych;

• znać tradycyjne i współczesne kierunki leksykografii przekładowej;

• znać cechy charakterystyczne tworzenia definicji słownikowych różnych typów.

UMIEJĘTNOŚCI:

korzystać z zasad i metod analizy leksykograficznej w różnych badaniach translatorycznych.

prowadzić badania naukowe i opisać ich przebieg w postaci pracy magisterskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- rozumieć i stosować się do zasad korzystania z cudzej własności intelektualnej;

- rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

2. Przygotowanie 100% pracy magisterskiej.

Złożenie całej pracy magisterskiej jest warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)