Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna języka białoruskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-GHJB22
Kod Erasmus / ISCED: 09.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka białoruskiego
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego 3221-S1-0GS12A

Założenia (opisowo):

Osiągnięcie efektów uczenia się wspomoże znajomość języka białoruskiego oraz literatury okresu starobiałoruskiego.

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem fonetycznym i morfologicznym białoruskiego języka literackiego od XIV do XVIII wieku w oparciu o materiał językowy pochodzący z zabytków starobiałoruskich.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie

przedstawić system fonetyczny i morfologiczny języka starobiałoruskiego oraz zapoznać studenta ze zmianami językowymi, zachodzącymi w omawianych systemach.

pogłębić wiedzę dotyczącą ewolucji języka białoruskiego. Dać jej zastosowanie praktyczne (analiza zjawisk językowych na tekstach starobiałoruskich, wyszukiwanie zmian w tekstach, rozumienie zmian fonetycznych, umiejętność czytania tekstów starobiałoruskich).

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 2, w tym:

Udział w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 15 godz. - 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia: 15 godz. - 0,5 ECTS,

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 60 godz. ECTS: 2

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Zoom, Kampus oraz in.zalecanych przez UW.

Literatura:

1. Aniczenka U., Histarycznaja leksikalohija belaruskaj movy, Minsk 1970.

2. Bartoszewicz A., Groszkowa K, Chaburgajew G., Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego. Fonetyka i morfologia, Warszawa 1982.

3. Bulyka A., Razwiccio arfahraficznaj sistemy starabelaruskaj movy, Minsk 1970.

4. Bulyka A., Żurauski A., Kramko I., Histarycznaja marfalohija belaruskaj movy, Minsk 1979.

5. Jankouski F., Histarycznaja hramatyka belaruskaj movy, cz. 1, 1974, cz. 2, 1977; 1983.

6. Mackiewicz J. Marfalohia dziejaslowa u belaruskaj mowie, Minsk 1959.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K1_W01 w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań językoznawczych

K1_W03 w zaawansowanym stopniu terminologię językoznawczą

K1_W06 w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historycznokulturowych na jego rozwój

Umiejętności: absolwent potrafi

K1_U02 formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne

K1_U04 posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w czasie komunikowania się z otoczeniem oraz w czasie debat i dyskusji

K1_U08 merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w języku polskim i obcym

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K1_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz sięgania po opinie ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z oceny testu końcowego i oceny uzyskanej w trakcie zaliczenia ustnego.

Do ustnego zaliczenia mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali ocenę za test końcowy co najmniej 3.0.

1. test - skala ocen:

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

2. Zaliczenie ustne polega na pracy z tekstem.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności.

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Chaustowicz
Prowadzący grup: Maryla Chaustowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)