Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-GSCS21
Kod Erasmus / ISCED: 09.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu fonetyki, morfologii i składni (wybrane zagadnienia) najstarszego języka literackiego Słowian jako bazy wyjściowej do odtworzenia języka prasłowiańskiego, z którego ukształtowały się wszystkie współczesne języki słowiańskie, a w ich liczbie również język białoruski.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje analizę zjawisk fonetycznych charakterystycznych dla języka starocerkiewno-słowiańskiego. Analizę poprzedzają wiadomości dotyczące periodyzacji języków słowiańskich, misji Cyryla i Metodego, powstania alfabetów słowiańskich: głagolicy i cyrylicy, zabytków języka starocerkiewno-słowiańskiego. Zjawiska fonetyczne. System wokaliczny języka starocerkiewno-słowiańskiego. Zmiany w systemie fonetycznym języka starocerkiewno-słowiańskiego. Prawo zamkniętych sylab. Zanik i wokalizacja jerów. Zmiany fonetyczne związane z zanikiem jerów.

System konsonantyczny języka starocerkiewno-słowiańskiego, zmiany zachodzące w tym systemie. Połączenia *ort, *olt na początku wyrazu; rozwój połączeń *tort, *tolt, *tert, *telt. Palatalizacje spółgłosek tylnojęzykowych. Uproszczenia grup spółgłoskowych.

Nakład pracy studenta:

30 godz. - zajęcia w sali, 1 ECTS;

30 godz. - przygotowanie bieżące, 1 ECTS;

30 godz. - przygotowanie do testu końcowego, 1 ECTS.

RAZEM: 3 ECTS.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Zoom, Kampus oraz in.zalecanych przez UW.

Literatura:

1. Bartula Cz., Podstawowe wiadomości z gramatyki starocerkiewnosłowiańskiej na tle porównawczym, Warszawa 1981.

2. Brajerski T., Język starocerkiewnosłowiański, Lublin 1964.

3. Chaburgajew G., Starosławiańskij jazyk, Moskwa 1974.

4. Diemientijew A., Sbornik zadacz i uprażnienij po starosławianskomu jazyku, Moskwa 1975.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań językoznawczych

- w zaawansowanym stopniu terminologię językoznawczą

- w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój

Umiejętności: absolwent potrafi

- formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne

- posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w czasie komunikowania się z otoczeniem oraz w czasie debat i dyskusji

- merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w języku polskim i obcym

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz sięgania po opinie ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu końcowego

test - skala ocen:

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności.

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Chaustowicz
Prowadzący grup: Maryla Chaustowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)