Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-NJB21
Kod Erasmus / ISCED: 09.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego III
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka białoruskiego II 3221-S1-0PB12C

Założenia (opisowo):

Warunkiem koniecznym jest zaliczenie i zdanie egzaminu z praktycznej nauki języka białoruskiego 3221-S1-0PB11C, 3221-S1-0PB12C.

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie niższy śriednio zaawansowanym A2 i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej średnio zaawansowanego B1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Zajęcia obejmują naukę języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym. Ich celem jest nauczenie studentów poprawnego wykorzystania złożonych konstrukcji gramatycznych w mowie i piśmie oraz sprawnego posługiwania się leksyką związaną z profesjami, transportem, handlem i usługami.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje takie zagadnienia gramatyczne, jak: koniugacja czasowników (w tym czasowników ruchu), rodzaje i użycie w zdaniach przysłówków, konstrukcje przyimkowe, tryb przypuszczający, zaimki dzierżawcze, wykorzystanie form narzędnikowych w różnego rodzaju wyrażeniach, przymiotniki z sufiksem -awat.

Swoją wiedzę z zakresu gramatyki studenci ćwiczą między innymi poprzez prowadzenie rozbudowanych rozmów i dyskusji. Dla ulepszenia możliwości komunikacyjnych studentów w języku białoruskim podczas zajęć omawiane są także typowe sposoby wykorzystywania języka w życiu codziennym, takie jak: sposoby pytania o drogę, możliwości zamawiania i kupowania towarów, sposoby wyrażania miar i wag, czy sposoby wyrażania marzeń i pragnień.

Dla usprawnienia umiejętności językowych studentów prezentowane im są teksty (mówione i pisane) dotyczące: życia zawodowego (dziedziny pracy, miejsca pracy, sposoby określania zawodów, organizacja pracy – wyposażenie biura itp., emerytury i renty), transportu (rodzaje i środki komunikacji), handlu (typy sklepów i rodzaje produktów) i usług (restauracje, banki, hotele, poczta). Studenci analizują także (pod względem językowym i merytorycznym) sposoby pisania ogłoszeń i życiorysów i konstruują je samodzielnie.

Podczas zajęć podkreślany i ilustrowany przykładami jest także problem wieloznaczności wypowiedzi oraz problemy ekwiwalencji w języku polskim wybranych leksemów i białoruskich konstrukcji językowych.

BLOKI TEMATYCZNE:

BLOK I - ZAKUPY I USŁUGI

Rodzaje sklepów.

Bank.

Pieniądze.

Możliwości zamawiania i kupowania towarów.

Liczebniki ułamkowe.

Liczebniki nieokreślone (trochę, dużo…).

Liczebniki złożone i połączenia liczebnikowo-rzeczownikowe - powtórzenie.

Odmiana rzeczowników rodzaju ogólnego.

Dialogi w sklepie.

Składanie reklamacji/ zwrot towarów.

Białoruskie marki.

Białoruska waluta.

BLOK II - TRANSPORT

Rodzaje transportu: lądowy, lotniczy, wodny.

Komunikacja miejska.

Prywatne środki transportu.

Sposoby pytania o drogę.

Mapa.

Orientacja w mieście.

Podróże.

Nocleg poza domem (hotele/hostele/namioty).

Czasowniki ruchu

Różnica między tut-siudy itd.

Pojechać, odjechać, zajechać/ przyjść, odejść, zajść itd.

Konstrukcje gramatyczne z czasownikiem jechać.

Chodzić, przechodzić, przejść itd.

Odmiana rzeczowników III deklinacji.

Transport na Białorusi.

Zakup biletu.

Podróże po Białorusi.

Miasta Białorusi.

BLOK III - PRACA

Zawody - leksyka.

Poszukiwanie pracy – leksyka.

Renty i emerytura.

Marzenia i plany na przyszłość.

Emigracja zarobkowa.

Tryb przypuszczający.

Konstrukcje przyczynowo-skutkowe.

Odmiana imion i nazwisk.

Zdania warunkowe.

Pisanie CV i listów motywacyjnych.

Praca na Białorusi.

BLOK IV- ZDROWIE

Zdrowie i choroby.

Specjalności lekarskie.

Rady i porady dotyczące zachowania zdrowia.

Samopoczucie.

Zdrowe odżywianie.

Kosmetyki i SPA.

Sport.

Tryb rozkazujący

Czasowniki modalne

Konstrukcje typu łak dla wałos.

Dialog u lekarza.

Dialog u fryzjera i kosmetyczki.

Bania.

Białoruscy sportowcy.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Nakład pracy studenta:

120 godz. - zajęcia w sali, 4 ECTS;

15 godz. - przygotowanie bieżące, 1.5 ECTS;

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia, 0.5 ECTS.

RAZEM: 6 ECTS

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Literatura:

1. Філіновіч А., Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі. Курс 2, Беласток 2007.

2. Рамза Т., Беларуская мова? З задавальненнем!, Мінск 2010.

3. Kлябанаў Д., Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю: мова, культура, краязнаўства = Krok po kroku poznajemy Białoruś: język, kultura, krajoznawstwo, Kraków 2010.

4. Michalska U., Rozmówki polsko-białoruskie, Warszawa 2016.

5. Jasińska-Socha T. (przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej-Babickiej), Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), pod red. R. Kalety, Warszawa 2017.

6. Aktualne gazety i czasopisma białoruskie.

7. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

K1_W05 w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach,

m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów

K1_W06 w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój

Student potrafi:

K1_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych

K1_U09 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych

w języku polskim i wybranym języku obcym

K1_U10 przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne w języku polskim i obcym na wybrane tematy

K1_U11 przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K1_U12 posługiwać się językiem obcym na poziomie B1 ESOKJ

K1_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu

K1_U14 planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać w zespole (także

w ramach zadań o charakterze interdyscyplinarnym)

K1_U15 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Student jest gotów do:

K1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K1_K04 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych zgodnie z tradycjami i zasadami etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych;

- aktywny udział w pracach nad projektami indywidualnymi i grupowymi.

Składniki oceny końcowej:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne testy/ prace kontrolne – 35%

- test końcowy – 35%

Należy uzyskać pozytywne oceny u wszystkich prowadzących zajęcia NJB.

Semestralny test końcowy jest jeden i obejmuje zagadnienia z zakresu czterech bloków tematycznych.

Kryteria oceny testów śródsemestralnych i testu końcowego przedstawione są w formie progów procentowych

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siwirska, Volha Tratsiak
Prowadzący grup: Radosław Kaleta, Anna Siwirska, Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)