Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-NJBV31
Kod Erasmus / ISCED: 09.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego V
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka białoruskiego IV 3221-S1-0PB22C

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w mowie i piśmie w stopniu wyższym średnio zaawansowanym na poziomie B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Zajęcia opierają się na tekstach pisanych i mówionych dotyczących państwa, jego struktur, organów władzy i organizacji oraz struktury społecznej (w tym mniejszości narodowych).

Pełny opis:

Główna uwaga przywiązywana jest do wykształcenia w studentach umiejętności swobodnego wypowiadania się na tematy bardziej złożone, związane z organizacją i statusem państwa, a także doskonalenia umiejętności czytania tekstów o charakterze analitycznym, wypowiadania się na tematy związane z ustrojem państwowym, partiami politycznymi itp. Studenci analizują teksty na poziomie językowym i problemowym. Dokonują parafrazowania tekstów oficjalnych, dyskutują główne zagadnienia w nich zawarte (pracując nad argumentacją indywidualnie lub w grupach) i przygotowują własne wystąpienia bądź rozprawki dotyczące omawianych problemów.

Struktura zajęć opiera się na leksykalno-gramatycznej analizie tekstów mówionych i pisanych i wykonywaniu ćwiczeń okołotekstowych, poświęconych prawidłowemu konstruowaniu złożonych struktur zdaniowych (zawierających wyrazy modalne, wyrazy wtrącone, wyrazy złożone itp.). Uwaga zwracana jest na właściwy szyk wyrazów w zdaniu oraz w ogóle na poprawne posługiwanie się językiem białoruskim na poziomie syntaktycznym.

Podstawowy materiał wykorzystywany do nauki języka stanowią opracowania analityczne (w tym artykuły prasowe, analizy publicystyczne, manifesty i deklaracje różnych organizacji itp.) dotyczące takich tematów, jak: ustrój państwa, instytucje i organy państwowe (w tym struktura organów i ich charakterystyka), symbole narodowe, struktura społeczna, partie polityczne (rządzące i opozycyjne) i ruchy społeczne, specyfika społeczeństwa wielokulturowego, mniejszości narodowe i etniczne, kultura i organizacje mniejszości narodowych, itp. Studenci zobligowani są do samodzielnego wyszukiwania tekstów związanych z omawianymi zagadnieniami w Internecie bądź do ustnego opracowywania wybranych problemów w języku białoruskim.

Przykładowe bloki tematyczne

Społeczeństwo

Społeczeństwo wielokulturowe.

Tożsamość narodowa. Tolerancja i ksenofobia.

Białorusini w Polsce: mniejszość i emigracja.

Historia i współczesność Białorusinów Podlasia.

Mniejszości narodowe i etniczne na Białorusi.

Media białoruskie i białoruskojęzyczne na świecie.

Negatywne zjawiska we współczesnych mediach: propaganda, dezinformacja, fake news.

Problemy ekologiczne (zanieczyszczenie środowiska, zmiana klimatu, smog).

Drażliwe tematy społeczne.

Kultura

Święta narodowe i państwowe na Białorusi.

Życie kulturalne na Białorusi.

Festiwale muzyczne.

Kultura współczesna.

Współczesne style życia.

Państwo

Państwo – urzędy, instytucje państwowe.

System rządzenia. System autorytarny i demokratyczny.

Organy administracji państwowej w Polsce i na Białorusi.

Parlament (niższa izba, wyższa izba). Kadencja parlamentu.

Partie rządzące oraz opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna.

Wybory.

Kluby i komisje parlamentarne.

Historyczne i współczesne symbole narodowe (flaga narodowa, hymn narodowy).

Geografia

Geografia. Podstawowe pojęcia geograficzne.

Kontynenty i części świata. Strefy czasowe. Najważniejsze kraje na poszczególnych kontynentach.

Główne formy ukształtowania powierzchni Ziemi. Pasma górskie, oceany, najważniejsze rzeki, morza, szczyty, pustynie, lasy i inne.

Naturalne i sztuczne zbiorniki wodne.

Tereny zalesione i pustynne.

Geografia Białorusi (rezerwaty, rzeki, jeziora, bagna i inne).

Klimat (typy klimatów, strefy klimatyczne).

Zagadnienia gramatyczne

Trudne przypadki ortoepii.

Trudne przypadki odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego III deklinacji.

Trudne przypadki bezokolicznika.

Trudne przypadki odmiany czasowników w czasie teraźniejszym: druga osoba liczby mnogiej I i II koniugacji, alternacje spółgłosek w pierwszej osobie liczby pojedynczej i inne.

Czasowniki zwrotne.

Trudne przypadki odmiany czasowników w czasie przeszłym.

Czas zaprzeszły.

Trudne przypadki tworzenia czasu przyszłego.

Tryb rozkazujący analityczny i syntetyczny.

Trudne przypadki trybu przypuszczającego.

Trudne przypadki odmiany zaimków przeczących.

Rekcja wybranych czasowników.

Elementy slangu młodzieżowego.

Konstrukcje czasownik + rzeczownik powiązane z tematem.

Pisownia wyrazów złożonych.

Charakterystyka nieokreślonych zaimków i przysłówków oraz ich odmiana.

Interpunkcja w zdaniach złożonych podrzędnie.

Odmiana liczebników prostych, złożonych i porządkowych.

Mowa zależna.

Pisownia wielkiej i małej litery.

Tworzenie przymiotników od rzeczowników.

Trudne przypadki pisowni przymiotników złożonych.

Pisownia i odmiana nazw i pojęć geograficznych. Nieodmienne rzeczowniki.

Strona bierna.

Interpunkcja w zdaniach złożonych współrzędnie. Spójniki współrzędne.

Konstrukcje porównujące.

Zasady użycia dwukropka i myślnika.

Zagadnienia realioznawcze

Historia i współczesność Białorusinów Podlasia.

Białorusini na świecie.

Najpopularniejsze gazety, portale, programy radiowe i TV na Białorusi.

Mniejszości narodowe i etniczne na Białorusi.

Białoruskie organizacje proekologiczne.

Święta narodowe i państwowe na Białorusi.

Życie kulturalne Białorusi.

Festiwale na Białorusi.

Partie polityczne oraz ruchy społeczne w Polsce i na Białorusi.

Organy administracji na Białorusi.

Życie polityczne na Białorusi.

Historyczne i współczesne symbole narodowe Białorusinów.

Nakład pracy studenta:

120 godz. - zajęcia w sali, 4 ECTS;

15 godz. - przygotowanie bieżące, 0.5 ECTS;

15 godz. - przygotowanie do egzaminu, 0.5 ECTS.

RAZEM: 5 ECTS

Literatura:

1. L. Barszczeuski, Białorusko-polski słownik tematyczno-terminologiczny, Mińsk 2014.

2. T. Jasińska-Socha, Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), Warszawa 2017.

3. red. L. Barszczeuski, Polska-biełaruski tematyczny słounik dla szkolnikau i studentau, Mińsk 2012.

4. D. Kliabanau, Krok da kroku znajomimsia z Biełarussiu, Kraków 2010.

5. W. I. Iuczankau, Biełaruski prawapis u apornych schiemach, Mińsk 2013.

6. red. A.A. Łukaszanca, Biełaruski arfahraficzny słounik, Mińsk 2012.

7. B. Lepieszu, Ł. Małażaj, K. Paniucicz, Praktykum pa biełaruskaj movie, Mińsk 2010.

8. A. Kłyszka, Biełaruska-polski razmounik, Mińsk 1992.

9. W. P. Krasniej, Biełaruskaja mowa u tablicach i schiemach, Mińsk 2015.

10. U. Kulikowicz, Biełaruski prawapis, Mińsk 1998.

11. W. I. Iuczankau, Biełaruskaja arfahrafija: apaviadanni i historyi, Mińsk 2010.

12. Frazieałahiczny słounik biełaruskaj mowy. Mińsk 1993.

13. T. R. Ramza, Biełaruskaja mova? Z zadavalnienniem!, Mińsk 2010.

14. red. L.J. Siamieszka, Haworym pa-biełarusku, Mińsk 1999.

15. Aktualne czasopisma i gazety białoruskie: Biełaruś, Zwiazda, Hołas Radzimy.

16. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach,

m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów,

- w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój.

Umiejętności: absolwent potrafi

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych,

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku polskim i wybranym języku obcym,

- przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne w języku polskim i obcym na wybrane tematy,

- przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu,

- planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać w zespole (także w ramach zadań o charakterze interdyscyplinarnym),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych zgodnie z tradycjami i zasadami etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi

Egzamin składa się: z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test gramatyczno-leksykalny oraz zadanie tłumaczeniowe i wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru) –

kryteria: znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii.

test - skala ocen:

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Wypracowanie - kryteria:

a/ zgodność z tematem,

b/ zgodność z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

- część ustna ( 2 pytania )/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych)

b/ płynność wypowiedzi

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych

d/ użycie właściwego słownictwa e/ poprawność wymowy i intonacji

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egz. pisemnego.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Ocena końcowa z egzaminu składa się z komponentów:

Ocena egz. pisemnego 50% + ocena egz. ustnego 50% = ocena końcowa z egzaminu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Aheyeva
Prowadzący grup: Iryna Aheyeva, Maryla Chaustowicz, Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)