Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego VI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-NJBVI32
Kod Erasmus / ISCED: 09.605 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego VI
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Głównym ich celem jest udoskonalenie umiejętności studentów w zakresie swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy złożone, związane z systemem prawnym, gospodarką narodową, wyznaniami oraz położeniem geograficznym.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego w oparciu o analizę leksykalną i gramatyczną tekstów pisanych i mówionych, w tym także tekstów fachowych, zawierających słownictwo specjalistyczne.

Praca nad tekstem służy zapoznaniu studentów z określonymi sposobami konstruowania złożonych wypowiedzi w języku białoruskim o charakterze oficjalnym, zwiększeniu zasobów leksykalnych studentów oraz poznaniu zaawansowanych problemów językowych, w tym użyciu konstrukcji typu abvinavaczvać u czym?, uzbudzić sudovy praces, vyniesci prysud u administracyjnym paradku, prysudzić da 5 hadou zniavolennia, zmahacca z sarhanizavanaj złaczynnasciu, vieryć u Boha, malicca (kamu?) Bohu, malicca (na szto?) na kryż. Uwaga zwracana będzie także na homonimy międzyjęzykowe w zakresie leksyki prawniczej i handlowej i związane z tym problemy tłumaczeniowe. Na bazie materiału leksykalnego zawartego w analizowanych tekstach studenci wykonują szereg ćwiczeń (w tym mówionych i pisanych) oraz przygotowują własne, rozbudowane wypowiedzi problemowe. Uzupełnienie niezbędnej do wykonywania ćwiczeń wiedzy stanowi nauka zagadnień gramatycznych i ortograficznych, takich jak: pisownia abrewiatur związanych z gospodarką i finansami, czas czasowników, pisownia wielkiej i małej litery w nazwach świąt i obrzędów religijnych, konstrukcje czynne i bierne, tworzenie przymiotników od nazw geograficznych, a także formy wołacza.

Główny materiał do zajęć stanowią różnego rodzaju dokumenty i analizy o charakterze oficjalnym i fachowym (w tym teksty ustaw i regulacji prawnych, umów handlowych itp.) oraz obszerne teksty problemowe dotyczące obrzędowości i geografii Białorusi. Studenci poznają leksykę związaną w szczególności z systemem prawnym i sądowniczym (w tym sądami różnych instancji i kodeksem karnym), procedurami odwoławczymi, skargami kasacyjnymi, prawem międzynarodowym i służbami mundurowymi (policją / milicją), gospodarką narodową, głównymi gałęziami przemysłu, sektorem rolniczym, prawem budowlanym, handlem międzynarodowym, systemem bankowym, systemem wyznaniowym, religią i obrzędowością w Polsce i na Białorusi (w tym głównymi świętami religijnymi i ludowymi), geografią (w tym ukształtowaniem powierzchni, rejonami geograficznymi, specyfiką poszczególnych państw i kontynentów). Poprzez liczne dyskusje prowadzone na zajęciach (dotyczące na przykład takich problemów jak tolerancja religijna, stosunki międzynarodowe, system karno-sądowy w Polsce i na Białorusi) kształtowana jest w studentach umiejętność argumentowania i kontrargumentowania, komunikowania złożonych problemów i wniosków w języku białoruskim. Studenci przygotowują samodzielne opracowania (pisemne oraz ustne – w formie referatów) w języku białoruskim związane z omawianymi zagadnieniami i zawarte w nich tezy poddają ogólnej dyskusji.

Przykładowe bloki tematyczne:

Prawo

Najważniejsze akty prawne. System prawny.

Konstytucja.

Czyn zabroniony i jego rodzaje. Rodzaje kar.

Sądy różnych instancji. Rozprawa sądowa, strony w sądzie.

Kodeks wykroczeń.

Kodeks karny.

Aktualne problemy prawne (prawa człowieka, kara śmierci, piractwo internetowe, prawa autorskie, aborcja, eutanazja i inne).

Skróty i skrótowce prawnicze.

Konstrukcje powiązane z tematem.

Aspekt czasownika ze szczególnym uwzględnieniem czasowników dwuaspektowych.

Polsko-białoruskie homonimy międzyjęzykowe.

Kancelaryzmy i zwroty utarte.

Imiesłów przymiotnikowy.

Interpunkcja w zdaniach z imiesłowem przymiotnikowym.

Trudne przypadki dopełniacza rzeczowników wszystkich deklinacji.

Konstytucja Republiki Białorusi.

System sądowniczy Republiki Białorusi.

Białoruski system prawny.

Kodeks karny i kodeks wykroczeń Republiki Białorusi.

Kara śmierci na Białorusi.

Gospodarka

Gospodarka narodowa. Budżet, PKB, skarb państwa.

Waluta. Inflacja, deflacja, denominacja.

Sektory gospodarki: rolniczy, przemysłowy, usługowy.

Handel – eksport, import, wewnętrzny, międzynarodowy, hurtowy, detaliczny.

Budownictwo / nieruchomości.

System bankowy i usługi bankowe.

Finanse – przychód, dochód, rodzaje podatków dla osób fizycznych i prawnych.

Aktualne tematy gospodarcze.

Rodzaj wyrazów zapożyczonych.

Trudne przypadki prozodii.

Trudne przypadki odmiany liczebników.

Frazeologizmy oraz zwroty utarte.

Skrótowce związane z gospodarką i finansami: WTO, PKB, VAT i inne.

Imiesłów przysłówkowy. Interpunkcja w zdaniach z imiesłowem przysłówkowym.

Gospodarka Białorusi.

Rozwój sektorów gospodarczych na Białorusi.

Sektor prywatny a państwowy na Białorusi.

Handel na Białorusi, najważniejsze przedsiębiorstwa Białorusi.

Import i eksport towarów na Białorusi.

Rodzaje działalności gospodarczej na Białorusi: spółki, firmy, dzialalność jednoosobowa, rzemieślnicy i inne.

Analiza autentycznych ogłoszeń kupna/sprzedaży nieruchomości na Białoruski.

Bankowość i wymiana walut.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 60 godz. ECTS: 4, w tym:

Udział w zajęciach 60 godz. - 2 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 45 godz. i przygotowanie do zaliczenia 15 godz. - 2 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 120 godz. ECTS: 4.

Literatura:

1. N. Haurosz, M. Kawalowa, Ł. Kacapaj, Suczasnaja biełaruskaja literaturnaja mowa. Praktycznyja zaniatki, Mińsk 1995.

2. D. Kliabanau, Krok da kroku znajomimsia z Biełarussiu, Kraków 2010.

3. W. I. Iuczankau, Biełaruski prawapis u apornych schiemach, Mińsk 2013.

4. W. P. Krasniej, Biełaruskaja mowa u tablicach i schiemach, Mińsk 2015.

5. red. A.A. Łukaszanca, Biełaruski arfahraficzny słounik, Mińsk 2012.

6. W. I. Iuczankau, Biełaruskaja arfahrafija: apaviadanni i historyi, Mińsk 2010.

7. A. Kłyszka, Bełaruska-polski razmounik, Mińsk 1992.

8. red. L.J. Siamieszka, Haworym pa-biełarusku, Mińsk 1999.

9. L. Barszczeuski, Białorusko-polski słownik tematyczno-terminologiczny, Mińsk 2014.

10. B. Lepieszu, Ł. Małażaj, K. Paniucicz, Praktykum pa biełaruskaj movie, Mińsk 2010.

11. Czasopisma: Biełaruś, Zwiazda, i gazety: Hołas Radzimy.

12. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach,

m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów,

- w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój.

Umiejętności: absolwent potrafi

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych,

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku polskim i wybranym języku obcym,

- przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne w języku polskim i obcym na wybrane tematy,

- przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu,

- planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać w zespole (także w ramach zadań o charakterze interdyscyplinarnym),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych zgodnie z tradycjami i zasadami etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi

Zaliczenie składa się z części pisemnej w formie testu gramatyczno-leksykalnego oraz zadanie tłumaczeniowego.

kryteria: znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii.

Progi procentowe przy ocenie testu:

60% – 68% - 3

69% - 77% - 3,5

78% - 86% - 4

87% - 95% - 4,5

96% - 98 % - 5

99% -100% - 5!

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia odbywają się w formie zdalnej. Zaliczenie zostanie przeprowadzone na platformie Google Classroom.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)