Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpunkcja języka białoruskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-IJB22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interpunkcja języka białoruskiego
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Założenia (opisowo):

Znajomość języka białoruskiego na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka białoruskiego w zakresie stosowania norm współczesnej interpunkcji białoruskiej. Na zajęciach omawiamy zasady stosowania znaków interpunkcyjnych oraz związek interpunkcji ze składnią i logiką wypowiedzi.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące tematy:

Znaki interpunkcyjne na końcu zdania. Zasady stosowania kropki, pytajnika wykrzyknika i wielokropka w środku i na końcu zdania.

Interpunkcja zdań prostych. Szeregi, powtórzenia, porównania, wtrącenia i inne.

Interpunkcja zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

Zastosowanie średnika.

Połączenie znaków interpunkcyjnych.

Interpunkcja mowy niezależnej i cytatów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 2, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 20 godz. i przygotowanie do zaliczenia końcowego 10 godz. - 2 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 60 godz. ECTS: 2.

Literatura:

Бурак, Л. І. Сучасная беларуская мова: Сінтаксіс. Пунктуацыя, Мінск, 1987.

Бурак Л.І. Даведнік па пунктуацыі беларускай мовы, Мінск, 1980.

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, Мінск: Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі, 2008.

Аўласевіч, М.А. Пабочныя кампаненты сказа ў беларускай літаратурнай мове, Мінск, 1970.

Бурак, Л.І. Сучасная беларуская мова : практычныя заняткі / Л.І. Бурак, В.П. Красней,

У.М. Лазоўскі, Мінск, 1989.

Гаўрош Н.В., Намінатыўныя сказы ў сучаснай беларускай мове, Мінск, 1987.

Рамза Т.Р., Сінтаксіс. Просты сказ : Курс лекцый, Мінск 2002.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie;

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań językoznawczych

w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów

w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historycznokulturowych na jego rozwój

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego

Student potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych, w nieprzewidywalnych warunkach

formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać innowacyjne metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, oraz opracowywać i prezentować wyniki, także w nieprzewidywalnych warunkach

posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

rozpoznać związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami oraz wskazać implikacje praktyczne

posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także w ramach komunikacji specjalistycznej

kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie

student jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie zadania w zakresie zobowiązań społecznych

prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym w postaci zadań praktycznych.

Ocena końcowa składa się z 50% oceny bieżącej i 50% oceny z testu końcowego.

Progi procentowe pisemnego testu końcowego:

60% – 66% - 3

67% - 76% - 3,5

77% - 86% - 4

87% - 96% - 4,5

97% - 100% - 5

100% oraz dodatkowo: wiedza i umiejętności spoza programu nauczania - 5!

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)