Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język białoruski w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-JBB11
Kod Erasmus / ISCED: 09.605 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język białoruski w biznesie
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie w studentach-filologach wysokiego poziomu kompetencji komunikacyjnej, lingwokulturoznawczej we wszystkich sferach kontaktów życia społecznego i zawodowego w zakresie ogólnym, w tym w sferze ekonomicznej i biznesowe. Zajęcia mają służyć rozwijaniu sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (według ESOKJ).

Pełny opis:

W programie zajęć są przedstawione podstawy handlu międzynarodowego, zasady przygotowania i realizacji transakcji handlowych. Miejsce szczególne zajmuje rozdział poświęcony korespondencji i dokumentacji handlowej w języku białoruskim, zasadom redagowania pism urzędowych i sporządzania kontraktów.

Ćwiczenia poświęcone są opanowaniu przez studenta określonej wiedzy z zakresu opisanych poniżej tematów oraz kształtowaniu sprawności receptywnych i produktywnych w ramach dyskursu przedsiębiorczości.

Tematyka zajęć:

1. Właściwości oficjalno-urzędowego stylu współczesnego języka białoruskiego (ogólne cechy charakterystyczne, właściwości leksykalne, gramatyczne oraz pragmatyczne, podstawowe rodzaje tekstów);

2. Współczesny rynek pracy (sytuacja na rynku, problemy zatrudnienia, dobór personelu, rekrutacja internetowa, sporządzenie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej);

2. Działalność gospodarcza (prezentacja firmy, rodzaje przedsiębiorstw i ich struktura, transakcje handlowe, marketing i reklama);

3. Korespondencja i dokumentacja handlowa (elementy listu urzędowego, zapytania ofertowe, oferty, kontrakty, reklamacje).

Przygotowanie i wygłoszenie referatów na tematy: „Sytuacja ekonomiczna na Białorusi i na świecie”, „Migracja zarobkowa dobre i złe strony”, „Białorusko-polska współpraca gospodarcza”, „Najpopularniejsze białoruskie marki”, „Wizerunek współczesnego biznesmena”, „Kobieta w biznesie” i inne.

Nakład pracy studenta:

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 2 w tym:

Udział w zajęciach: 30 godz. ECTS: 1.

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 20 godz. + przygotowanie do prac kontrolnych i zaliczeniowych: 10 godzin ECTS: 1.

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 60 godz. ECTS: 2

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Literatura:

1.Cybulskaja S. I., Bielaruskaja mova. Marfalogia. Teoryja i praktykavanni, Mińsk 2014.

2. Gubkina A.V, Zrazikawa V.A., Bielaruskaja mova: ekenamicznaja leksika, Mińsk 2012.

3.Jasińska-Socha T., Język białoruski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany), Warszawa 2017.

4. Ramza T., Bielaruskaja mova? Z zadavalnienniem!, Mińsk 2010.

5. Polsko-białoruski słownik tematyczny, pod red. Uladzimira Kolasa, Mińsk 2012.

Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. WIEDZA: zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów

- w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój

- w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki transferu międzyjęzykowego

- w pogłębionym stopniu istotę komunikacji specjalistycznej, jej ograniczenia oraz wyzwania

- pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego

2. UMIEJĘTNOŚCI: potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych, w nieprzewidywalnych warunkach

- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu językoznawstwa

- rozpoznać rodzaje tekstów specjalistycznych oraz przeprowadzić ich analizę językową

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w wybranym języku obcym

- przygotować poprawne, rozbudowane, klarowne i spójne prace pisemne w języku obcym na wybrane tematy, także w ramach komunikacji specjalistycznej

- posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także w ramach komunikacji specjalistycznej

- kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie

3. KOMPETENCJĘ: jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego, działając w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ użycie słownictwa specjalistycznego zgodnego z tematem,

d/ poprawność językowa

Kryteria oceny testu:

znajomość struktur gramatycznych, słownictwa specjalistycznego i ortografii

60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 100% - 5 (ocena bardzo dobra)

wypracowanie/ kryteria:

a/ zgodność z tematem

b/ spójność tekstu

c/ poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość Zoom oraz Kampus (Come)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Volha Tratsiak
Prowadzący grup: Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)