Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-NJBII12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego II
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Wymagania (lista przedmiotów):

Nauka języka białoruskiego I 3221-S2-FBA-NJB11

Założenia (opisowo):

Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu „Nauka języka białoruskiego I”

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych

określonych dla docelowego poziomu biegłości językowej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności

studentów w zakresie swobodnej komunikacji językowej obejmującej problematykę współczesną.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym w oparciu o współczesne teksty publicystyczne zawierające wyrażenia potoczne, zapożyczenia, wyrazy slangowe itp. oraz teksty analityczne dotyczące współczesnych problemów międzynarodowych o charakterze społeczno-politycznym. Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na tematy złożone, w tym abstrakcyjne, udoskonalenie umiejętności czytania, parafrazowania i analizowania tekstów dotyczących problematyki współczesnej (często aktywizującej emocje).

Podczas zajęć studenci pracują z tekstami publicystycznymi, pokazującymi w sposób bezpośredni ważkie problemy współczesnego świata takie jak: jakość życia, bezpieczeństwo i przemoc w rodzinie, aborcja, macierzyństwo zastępcze, ochrona i zanieczyszczenie środowiska, elektrownie węglowe i jądrowe (w tym także awarie), klęski żywiołowe i pomoc humanitarna, wojny domowe i misje pokojowe, broń nowej generacji, znaczenie organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO), sztuka i emocje. Studenci uczą się analizować w sposób poprawny językowo najważniejsze współczesne zjawiska społeczno-polityczne. Parafrazują, oceniają, streszczają, hierarchizują informacje usłyszane i przeczytane. Tworzą własne, poprawne językowo wypowiedzi nacechowane oraz neutralne, pogłębiają umiejętność prowadzenia i koordynowania dyskusji na tematy poważne i abstrakcyjne.

Doskonalą także swoją znajomość struktur gramatycznych i ortograficznych, w szczególności takich jak: rzeczowniki nieodmienne i rodzaju ogólnego, sposoby wyrażania stosunków przyczynowo-skutkowych, budowa zdań wielokrotnie złożonych współrzędnie i podrzędnie, konstrukcje ze znaczeniem przyzwolenia, tworzenie przysłówków, odmiana rzeczowników zakończonych na –j, -um, pisownia rzeczowników zakończonych na –ija, pisownia przymiotników złożonych oraz użycie wyrazów pobocznych i wtrąconych.

BLOKI TEMATYCZNE:

BLOK I

1. Znaczenie rodziny w życiu człowieka.

2. Jakość życia i bezpieczeństwo w rodzinie.

3. Rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe.

4. Podział obowiązków w rodzinie.

5. Przemoc w rodzinie.

6. Aborcja.

7. Macierzyństwo zastępcze.

8. Rzeczowniki nieodmienne i rodzaju ogólnego: zabijaka, prajdocha, sonia...

9. Żargonizmy i leksyka tabu: bomż, trauka, ihołka, miaszoczniki, vandały.

10. Wyrażanie stosunków przyczynowo-skutkowych: ad czaho?, z-za czaho?

BLOK II

1. Ochrona środowiska.

2. Próby ograniczenia przedostawania się do atmosfery gazów cieplarnianych.

3. Elektrownie węglowe i jądrowe.

4. Awarie elektrowni (w Czarnobylu, w Japonii).

5. Energia ze źródeł odnawialnych.

6. Walka z żywiołami.

7. Pożary lasów.

8. Powodzie – brak zbiorników retencyjnych pełniących funkcje przeciwpowodziowe.

9. Pomoc humanitarna poszkodowanej ludności.

10. Zdania wielokrotnie złożone podrzędnie i współrzędnie.

BLOK III

1. Punkty zapalne w różnych regionach świata.

2. Wojny domowe i międzynarodowe.

3. Misje pokojowe: w Kosowie, Iraku, Afganistanie...

4. Broń nowej generacji: rakiety, wyrzutnie rakiet...

5. Systemy obrony przeciwlotniczej.

6. Znaczenie manewrów wojskowych.

7. Rola ONZ i NATO.

8. Konstrukcje ze znaczeniem przyzwolenia.

9. Tworzenie przysłówków. Przysłówki z przedrostkiem pa-: pa-mojmu, pa-czałavieczy...

10. Sposoby przekazywania cudzych wypowiedzi.

BLOK IV

1. Literatura i sztuka.

2. Muzea.

3. Sztuki plastyczne.

4. Muzyka.

5. Gry komputerowe (chakierstwa, żorstkasć, nasille).

6. Uczucia, doznania, nastroje.

7. Odmiana rzeczowników na -j: muziej, sanatoryj...

8. Odmiana rzeczowników na -um: refierendum, ultymatum...

9. Pisownia rzeczowników na -ija: dyskusija, recenzija, ekskursija...

10. Pisownia przymiotników złożonych: litaraturna-muzyczny, hramadska-palityczny...

11. Użycie wyrazów pobocznych i wtrąconych: adnym słovam, biezumouna, napeuna, na maju dumku...

Nakład pracy studenta:

90 godz. - zajęcia w sali, 3 ECTS;

45 godz. - przygotowanie bieżące, 1,5 ECTS;

45 godz. - przygotowanie do egzaminu, 1,5 ECTS.

RAZEM: 6 ECTS.

Literatura:

1. „Biełorusskij jazyk dla niebiełorusow, Mińsk 1963,

2. Narkiewicz A. Praktyczny kurs suczasnaj biełaruskaj mowy. Mińsk 1992,

3. Leksikałohija suczasnaj biełaruskaj litaraturnaj mowy. Pod red. Bachańkowa A., Mińsk 1994,

4. Staryczonak W. Biełaruskaja mowa ad A da Ja. Mińsk 2000,

5. T. Jasińska-Socha, Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), Warszawa 2017.

6. Słounik bielaruskaj mowy. Mińsk 2000,

7. Araszonkawa H., Lemciuhowa W. Karotki słounik biełaruskaj mowy. Mińsk 1994,

8. Kulikowicz I. Belaruski pravapis. Mińsk 1993,

9. Czasopisma i gazety: „Połymia”, „Maładość”, „Belaruś”, „Zwiazda”

10. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu

– w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów

– w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historycznokulturowych na jego rozwój

– w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki transferu międzyjęzykowego

– w pogłębionym stopniu istotę komunikacji specjalistycznej, jej ograniczenia

oraz wyzwania

– pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego

Umiejętności: absolwent potrafi

– wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych,

w nieprzewidywalnych warunkach

– formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi

z zakresu językoznawstwa

– rozpoznać rodzaje tekstów specjalistycznych oraz przeprowadzić ich analizę językową

– porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w wybranym języku obcym

– przygotować poprawne, rozbudowane, klarowne i spójne prace pisemne w języku obcym na wybrane tematy, także w ramach komunikacji specjalistycznej

– posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także w ramach komunikacji specjalistycznej

– kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych

– samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

– krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

– prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych;

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi.

- uzyskanie zaliczenia u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia NJB II.

Egzamin składa się: z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test gramatyczno-leksykalny oraz zadanie tłumaczeniowe i wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru) –

kryteria: znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii.

test - skala ocen:

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Wypracowanie - kryteria:

a/ zgodność z tematem,

b/ zgodność z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

- część ustna/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych);

b/ płynność wypowiedzi;

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych;

d/ użycie właściwego słownictwa e/ poprawność wymowy i intonacji.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egz. pisemnego.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Ocena końcowa z egzaminu składa się z komponentów:

Ocena egz. pisemnego 50% + ocena egz. ustnego 50% = ocena końcowa z egzaminu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Chaustowicz
Prowadzący grup: Maryla Chaustowicz, Angela Espinosa Ruiz, Radosław Kaleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)