Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-PTS21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów specjalistycznych
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Skrócony opis:

Kurs praktyczny. Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do pisania prac akademickich w języku białoruskim. Nacisk położony zostanie nie tylko na formę wypowiedzi (kompozycję tekstów i jego poprawności), lecz także na stronę techniczną (poprawność edytorską). Omówione zostaną zasady sporządzania przypisów oraz bibliografii.

Pełny opis:

Styl naukowy — cechy charakterystyczne, analiza przykładowych tekstów.

Rodzaje i typowa struktura tekstów naukowych.

Planowanie struktury tekstu: rozdziały, podrozdziały, paragrafy. Cytaty i przepisy.

Podstawowe problemy podczas pisania tekstów akademickich:

– wybór i formułowanie tematu,

– aktualność tematu badawczego,

– wybór literatury i materiału źródłowego,

– sposób budowania argumentacji z wykorzystaniem pojęć literaturoznawczych i językoznawczych,

– przedmiot badań,

Pisanie streszczenia (abstrakt), dobór słów kluczowych.

Problemy etyczne związane z pisaniem tekstu naukowego: plagiat, autoplagiat, komisja etyki badań naukowych.

Literatura:

Liašuk V., Čachoŭski H., Halubienka I., STYLISTYKA I KUĹTURA MAŬLIENNIA, Minsk 2003

Rusak V., PRAKTYČNAJA I FUNKCYJANAĹNAJA STYLISTYKA BIELARUSKAJ MOVY, Minsk 2020

Gillies A., Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium 2007.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007.

Lipińska E., Dąmbska E., Pisać jak z nut, Universitas, Kraków 2016;

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową i doktorską, wyd. IV, Unversitas, Kraków 2001.

Žaŭniarovič P., Daviednik pa litaraturnaj praŭcy. Arfahrafičny, punktuacyjny, lieksičny, marfalahičny, sintaksičny, tezničny ŭzroŭni, Minsk 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K2_W03; w pogłębionym stopniu terminologię językoznawczą, także z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej

K2_W10; w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki transferu międzyjęzykowego

K2_W11 w pogłębionym stopniu istotę komunikacji specjalistycznej, jej ograniczenia oraz wyzwania

Umiejętności: absolwent potrafi

K2_U01; wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych, w nieprzewidywalnych warunkach

K2_U07; posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

K2_U10; rozpoznać rodzaje tekstów specjalistycznych oraz przeprowadzić ich analizę językową

K2_U13; przygotować poprawne, rozbudowane, klarowne i spójne prace pisemne w języku obcym na wybrane tematy, także w ramach komunikacji specjalistycznej

K2_U15; posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także w ramach komunikacji specjalistycznej

K2_U16; kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych

K2_U17 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K2_K01; krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K2_K03; określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie zadania w zakresie zobowiązań społecznych

K2_K04 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

Kontrola bieżącego przygotowania.

Prezentacje pisanych tekstów naukowych przygotowywane przez studentów.

Pisemne zaliczenie na ocenę, uwzględniające przygotowanie przez studenta tekstu naukowego objętością 5 stron w języku białoruskim.

wedle następujących kryteriów przedstawionych w formie progów procentowych

98% -100% - 5 ! (ocena bardzo dobra z wykrzyknikiem)

94% - 97 % - 5 (ocena bardzo dobra)

93% - 87% - 4+ (ocena dobra plus)

86% - 78% - 4 (ocena dobra

77% - 69% - 3+ (ocena dostateczna plus)

68% - 60 % (ocena dostateczna)

lub

Kryteria oceny:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne

aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne

aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej

istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych

aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów

lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione obecności – pozostałe nieusprawiedliwione nieobecności wymagają obowiązkowego zaliczenia w trakcie dyżurów w ciągu semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Chaustowicz
Prowadzący grup: Maryla Chaustowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Praca pisemna na ocenę
Ćwiczenia - Praca pisemna na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)