Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do glottodydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-WG12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do glottodydaktyki
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Glottodydaktyka (dydaktyka przedmiotu język obcy nowożytny) obejmuje przygotowanie w zakresie metodyki nauczania języka białoruskiego jako obcego w konfrontacji z innymi językami (polski, rosyjski). Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny.

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowane są następujące treści:

1. Glottodydaktyka jako nauka (zarys historii dziedziny z uwzględnieniem glottodydaktyki białorutenistycznej); terminologia (glottodydaktyka, metodyka, lingwodydaktyka, język obcy, drugi, odziedziczony etc.), przedmiot badań.

2. Nauczanie/uczenie się języków obcych w ogóle oraz w specyficznym kontekście kulturowym i socjolingwistycznym (dwujęzyczność, wielojęzyczność a sytuacja językowa na Białorusi i w innych krajach)

3. Kto i po co uczy się języka obcego (też białoruskiego?) – sylwetka ucznia, podejścia i metody nauczania i uczenia się

4. Polityka językowa i kształcenia językowego w krajach UE i spoza UE (certyfikacja językowa).

5. Podobieństwa i różnice językowe w nauczaniu/uczeniu się języka obcego

6. Trudności w uczeniu się języka, błędy językowe a nauka, prognoza i terapia trudności (lapsologia, błędologia)

7. Podręczniki i multimedia w nauczaniu/uczeniu się języka obcego

8. Programy nauczania języka obcego

9. Omówienie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

10. Techniki nauczania sprawności i podsystemów języka, zagadnień realioznawczych

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Nakład pracy studenta:

30 godz. - zajęcia w sali, 1 ECTS;

30 godz. - przygotowanie do zajęć, 0,5 ECTS;

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia, 0,5 ECTS.

RAZEM: 2 ECTS

Literatura:

Janowska, I.: Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcyh na I etapie edukacyjnym. ORE: Warszawa 2014.

Kaleta R., Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej, Warszawa 2018.

Karpeta-Peć, B.: Otwraty, aktywny, samodzileny … Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych. Fraszka Edukacyjna 2008.

Kleban, M.: Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych na II etapie edukacyjnym. ORE: Warszawa 2014.Komorowska, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa 2005.

Lipińska E. (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Zawadzka, E.: Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków 2004.

ESOKJ.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. zna i rozumie

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań językoznawczych

- w pogłębionym stopniu terminologię językoznawczą, także z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej

- w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju badań językoznawczych i najważniejsze współczesne problemy oraz wyzwania

2. potrafi

- formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać innowacyjne metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, oraz opracowywać i prezentować wyniki, także w nieprzewidywalnych warunkach

- dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, oraz zaproponować inne obszary ich zastosowań

- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu językoznawstwa

- posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

- rozpoznać związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami oraz wskazać implikacje praktyczne

- posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także w ramach komunikacji specjalistycznej

- kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie

3. jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz sięgania po opinie ekspertów

- określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie zadania w zakresie zobowiązań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

ects: 2, godziny: 30, sposób weryfikacji efektów: T (test)

Narzędzie: Google Classroom lub Kampus.

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach.

Warunki zaliczenia poprawkowego są takie same.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kaleta
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)