Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia pogranicza językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-ZPJ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia pogranicza językowego
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu wskazane jest powtórzenie wiadomości nabytych w poprzednich latach, dotyczących wiedzy o rozwoju języka białoruskiego oraz o strukturze dialektów białoruskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas semestralnego kursu (30 godz.) omawiane jest pogranicze polsko-białorusko-bałtyckie, polsko-białorusko-ukraińskie oraz białorusko-rosyjskie. Szczególny nacisk położony jest na specyfikę gwar białoruskich w Polsce i polskich na Białorusi z uwzględnieniem dat historycznych intensyfikujących kontakty językowe między obydwoma narodami bądź przeszkadzających w tych kontaktach.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie wprowadzić studenta w krąg następujących zagadnień:

1. Pojęcie pogranicza językowego, kulturowego, terytorialnego.

2. Dialog kulturowy na pograniczu (charakterystyka demograficzna).

3. Sytuacja językowa historycznie a dziś (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-białoruskiego) na pograniczach Polski.

4. Tożsamość, stereotyp, tolerancja (z uwzględnieniem sytuacji językowej).

5. Tożsamość a język.

6. Etnolingwistyka pogranicza.

7. Wybrane aspekty dialektologii (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-białoruskiego).

8. Badania językowe na pograniczu.

9. Archiwizacja niematerialnego dziedzictwa pogranicza.

10. UE a języki mniejszości narodowych w Polsce.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 3, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 30 godz. i przygotowanie do egzaminu 30 godz. - 2 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 90 godz. ECTS: 3

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Literatura:

1. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t.1, Ossolineum 1980.

2. Barszczewska N., Chaustowicz M., Timoszuk M. (red.), Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, t. 1, Warszawa 2016.

3. Barszczewska N., Głuszkowska J., Kilka przykładów wpływu języka polskiego na składnię gwar białoruskich i ukraińskich Białostocczyzny, [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, Lublin 1997.

4. Bednarczuk L., Stosunki etnolingwistyczne na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Dzieje Lubelszczyzny VI, Lublin 1992.

5. Grek-Pabisowa I., Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Ossolineum 1983.

6. Grek-Pabisowa I., Ostrówka M., Biesiadowska-Magdziarz B., Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna pisana. Polszczyzna mówiona, Warszawa 2009.

7. Jankowiak M., Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009.

8. Klimczuk F., Ab suadnosinach havorak Brescka-Pinskaha Palessja i Padlaszsza, [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, Białystok 1995.

9. Kozłowska-Doda J., Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. [w:] Studia Białorutenistyczne, Lublin 2018, s. 235-262.

10. Kurzowa Z., Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich w XVI-XX w., Warszawa-Kraków 1985.

11. Nikitorowicz J., Pogranicze. Tozsamość, Białystok 1995.

12. Pytanni bilinhvizmu i uzaemadzejannja mou, Minsk 1982.

13. Smoczyński W., Zapożyczenia słowiańskie w litewskiej gwarze puńskiej, [w:] Studia nad gwarami Białostocczyzny, Warszawa 1984.

14. Smułkowa E., Białoruś i pogranicza, Warszawa 2002.

15. Smułkowa E. (red.), Język a tożsamość na pograniczu kultur, Białystok 2000.

16. Smułkowa E., Engelking A. (red.), Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa 2007.

17. Turska H., O powstawaniu polskich obszarów na Wileńszczyźnie, [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t.1. Ossolineum 1982.

18. Zdancewicz T., Nazwy terenowe i miejscowe z litewskimi apelatywami geograficznymi bala, brasta, raistas, lanka, pieva na Suwalszczyźnie, [w:] Studia nad gwarami Białostocczyzny, Warszawa 1984.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA: absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań językoznawczych;

- w pogłębionym stopniu terminologię językoznawczą, także z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej;

- w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów;

- w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój;

- w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju badań językoznawczych i najważniejsze współczesne problemy oraz wyzwania;

- w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki transferu międzyjęzykowego.

2. UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać innowacyjne metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, oraz opracowywać prezentować wyniki, także w nieprzewidywalnych warunkach;

- dokonać krytycznej analizy wybranych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, oraz zaproponować inne obszary ich zastosowań;

- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu językoznawstwa;

- posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w czasie prowadzonych debat i dyskusji ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;

- rozpoznać związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami oraz wskazać implikacje praktyczne;

- posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także w ramach komunikacji specjalistycznej;

- kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkować innych w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych oraz sięgania po opinie w zakresie zobowiązań społecznych;

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego, działając w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych

- przygotowanie 1 prezentacji lub projektu

Kryteria zaliczenia:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Sprawdzian zaliczeniowy składający się z 10 do 12 pytań otwartych gdzie kryteria oceny przedstawione są w formie progów procentowych:

60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 98 % - 5 (ocena bardzo dobra)

99% -100% - 5 !(ocena bardzo dobra z wykrzyknikiem)

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość Zoom oraz Kampus (Come) i in. rekomendowanych przez UW

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)