Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie, język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LSLic
Kod Erasmus / ISCED: 09.402 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie, język angielski
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Seminaria licencjackie, studia stacjonarne 1.st
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowujące do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowujące do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki danego obszaru językowego. Są na nich przedstawiane wybrane zagadnienia, których znajomość:

- poszerza wiedzę studenta w zakresie wybranej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza informacji pozwalających dokonać samodzielnego wyboru tematu pracy licencjackiej z danej dziedziny.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie specyfikę współczesnych paradygmatów językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego), ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teorii i metodologii z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, (K1_W05)

- zna i rozumie powiązania językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, (K1_W06)

- ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego (K1_W14)

Umiejętności:

- posiada elementarne umiejętności badawcze, potrafi formułować problemy badawcze oraz potrafi używać narzędzi badawczych językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa; potrafi odpowiednio dobrać metody pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie wybranej dziedziny, (K1_U02)

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku polskim oraz w języku angielskim, (K1_U04)

- potrafi porozumiewać się w języku angielskim w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05)

- potrafi odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanych dziedzin w typowych sytuacjach profesjonalnych, w tym w projektach zespołowych, również w projektach o charakterze interdyscyplinarnym, (K1_U10)

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; umie ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur do własnej działalności zawodowej, (K1_U11)

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, (K1_U12)

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych), (K1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania formułowane są przez prowadzącego zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)