Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty tłumaczeniowe tekstów specjalistycznych języka rosyjskiego 1 - tłumaczenie pisemne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LWARPR1 Kod Erasmus / ISCED: 09.403 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe tekstów specjalistycznych języka rosyjskiego 1 - tłumaczenie pisemne
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: przedmioty obowiązkowe J1
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2-C1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Niniejszy kurs to blok zajęć z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, który wypracowuje sprawność tłumaczenia pisemnego tekstów sformułowanych w czterech rodzajach technolektów:

- języku prawnym i prawniczym,

- języku ekonomicznym,

- języku medycznym i farmaceutycznym,

- języku naukowo-technicznym.

Dodatkowo przewidziano teksty z zakresu nauk społecznych.

Studenci poznają wybraną podstawową terminologię fachową w wymienionych dziedzinach na podstawie różnych rodzajów tekstów specjalistycznych. Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z pracą tłumaczeniową na materiałach pisemnych oraz wykształcić podstawowe nawyki pracy z tego typu tłumaczeniem.

Pełny opis:

Niniejszy kurs to blok zajęć z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, który wypracowuje sprawność tłumaczenia pisemnego tekstów sformułowanych w czterech rodzajach technolektów:

- języku prawnym i prawniczym,

- języku ekonomicznym,

- języku politycznym,

- języku naukowo-technicznym,

- języku nauk społecznych (opcjonalnie).

Studenci poznają wybraną podstawową terminologię fachową w wymienionych dziedzinach na podstawie różnych rodzajów tekstów specjalistycznych. Dzięki przedstawionym strategiom translatorskim słuchacze będą mogli sprawnie tłumaczyć teksty specjalistyczne.

Nacisk położony jest na :

- rozwój kompetencji językowej w zakresie języka obcego, szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów specjalistycznych;

- rozwój wiedzy ogólnej, specyfiki kulturowej i socjolingwistycznej (odbiorców) L1 i L2;

- rozwój wiedzy specjalistycznej w wybranych dziedzinach, których dotyczą zajęcia;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego, szczególnie w planie tekstowym i stylistycznym;

- wybrane zagadnienia analizy tekstów specjalistycznych;

- ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

Literatura:

Wykaz literatury przedstawia każdy z prowadzących zajęcia w zależności od tematu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada elementarną (uporządkowaną) wiedzę dotyczącą translatoryki;

- ma podstawową wiedzę o źródłach informacji (słowniki, słowniki elektroniczne, itp.) dotyczących tłumaczonych zagadnień;

- ma wiedzę na temat zasad i sposobu korzystania z materiałów źródłowych.

- ma podstawową wiedzę teoretyczną o przekładzie w zakresie tłumaczenia z języka obcego na język ojczysty tekstów z zakresu prawa, ekonomii, medycyny i techniki oraz nauk społecznych;

- ma utrwaloną podstawową bazę leksykalną z zakresu prawa, ekonomii, medycyny i techniki oraz nauk społecznych;

- zna struktury leksykalno-gramatyczne charakterystyczne dla danych języków specjalistycznych;

- ma umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować materiały źródłowe w dwóch językach specjalności;

- potrafi przygotować tekst przekładu w języku specjalności B.

- rozpoznaje strukturę tekstu specjalistycznego oraz jego sytuacyjne i kulturowe uwarunkowania;

-wyszukuje informacje, potrafi korzystać ze źródeł słownikowych;

- potrafi oceniać i weryfikować tłumaczenie, uzasadnia swoje wybory i decyzje.

Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania w wyznaczonych terminach;

- jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie opisywanej w pracy dziedziny;

- identyfikuje i rozstrzyga problemy komunikacji międzyjęzykowej spowodowane asymetrią systemów

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 5

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 2x30h i II semestr = 2x30h = 4 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – I i II semestr po 15h = 30 h= 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- aktywność na zajęciach;

- prace domowe;

- teksty do tłumaczenia na ocenę.

- kolokwium semestralne;

- inne zadania doskonalące warsztat tłumacza;

Kryteria oceniania:

Zaliczenie komponentu przedmiotu odbywa się na podstawie spełnienia następujących warunków:

- ocena ciągła z zajęć: 33%

- ocena z prac na ocenę: 33%.

- ocena z kolokwium semestralnego: 33%

(jeżeli w danej cząstce nie występuje kolokwium semestralne, to "ocena ciągła z zajęć" i "ocena z prac na ocenę" stanowią po 50%)

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej (w % wyrażony jest stopień realizacji wymagań):

Ocenie podlega wartość leksykalna, gramatyczna, syntaktyczna, stylistyczna oraz interpunkcja tworzonych tekstów przekładu, a także merytoryczna weryfikacja opracowywanych przez studentów treści.

• ponad 90% – 5 (bardzo wysoka adekwatność tekstu, właściwy poziom stylistyczny i funkcjonalny, nieliczne błędy o charakterze niemerytorycznym, wysoka poprawna kreatywność w zakresie dostosowywania konstrukcji tekstowych języka 1. do realiów i zasad języka 2. Ocena 5! w przypadku prac o najwyższym stopniu adekwatności i zaprezentowaniu przez studenta najwyższych sprawności tłumaczeniowych)

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3 (zachowana adekwatność tekstu, poziom stylistyczny tolerancji potencjalnego odbiorcy; zachowanie ogólnego znaczenia tekstu mimo występujących błędów leksykalno-gramatycznych, 1-2 błędy znaczeniowe o charakterze merytorycznym, błędy interpunkcyjne w ilości pozwalającej zrozumieć przetłumaczony tekst)

Zasady współpracy prowadzących ze studentami:

• nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (jest to zgodne z regulaminem UW).

• warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dostarczanie w wyznaczonych terminach przetłumaczonych tekstów (oraz jeżeli występuje, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium semestralnego).

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Karpiński
Prowadzący grup: Maria Castelas, Dominik Kudła, Janina Pietraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie kompetencji przekładu pisemnych tekstów specjalistycznych w zakresie prawa, ekonomii, biologii, techniki i nauk społecznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie terminologii w zakresie dziedzin specjalistycznych - prawa, medycyny, ekonomii, techniki i nauk społecznych oraz kształtowanie kompetencji translatorskiej tekstów pisemnych specjalistycznych.

Literatura:

1. Kozłowska, Z., O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa 2007.

2. Marecki K. (red.), Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

3. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

4. Barchudarow L.S., „Jazyk i pieriewod”, Moskwa 1975;

5. Grucza F., 1981, „Zagadnienia translatoryki”, [w:] F. Grucza, red., „Glottodydaktyka a translatoryka”, Wydawnictwo UW, Warszawa, s.9-29;

6. Grucza F., 1985, „Lingwistyka, lingwistyka stosowana, glottodydaktyka, translatoryka, [w:] F. Grucza, red., „Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka, Wydawnictwo UW, Warszawa;

7. Karpiński Ł., „Zarys leksykografii terminologicznej”, Warszawa 2008

8. Kielar B.Z., 1988, „Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne”, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich;

9. Komissarow W.N., 1980, „Lingwistika pieriewoda, Mieżdunarodnyje otnoszenija”, Moskwa;

10. Lukszyn J., W. Zmarzer, „Teoretyczne podstawy terminologii”, Warszawa 2001;

11.Słownik prawniczy polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Warszawa: Ossolineum1986.

12. Szadyko S., „Abbriewiacja w specjalnych jazykach”, Warszawa 2006;

13. Szwiejcer A.D., „Teoria Pieriewoda”, Moskwa 1998;

Zalecana literatura uzupełniająca.

1. Neurbert A., G. Shreve, “Translation as text (Translation studies series, vol 1)”, 1992

2. Newmark P., “About translation (Multilingual matters series, № 74)”, 1991

3. Nida E.A., “Toward a science of translating”, Leiden, 1964

4. Robinson D., “What is Translation?: Centrifugal Theories, Critical Interventions (Translation Studies, 4)”, 1997

5. Schulter R.(Editor), Biguenet J.(Editor), “Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida”, 1992

6. Waard de J., Nida E.A., “From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible Translating”, Nashville, 1986

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.