Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

L3-Third Language (Italian) - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-AMMS-L3-IT-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: L3-Third Language (Italian) - 1
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims to bring participants to the A2 level according to Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference in terms of basic language skills in Italian. The course provides, in parallel with the acquired grammatical-lexical material, the necessary cultural and social context of contemporary Italy.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course focuses on basic grammatical structures of the Italian language, as well as expressions and the most commonly used vocabulary related to areas of life closest to the participants (e.g., basic information about themselves and their family, shopping, geography of their region, employment). As a result of participating in the course, students will be able to grasp the main meaning of statements in short, clear, simple communications, announcements, advertisements, brochures, menus, timetables, and simple personal letters. As for active skills, they will be able to communicate in simple and routine situations requiring a direct exchange of information on familiar topics. They will handle simple social situations, even if they cannot understand everything and may not yet be able to sustain a conversation independently. The language tools they acquire will allow them to describe their family and other people, living conditions, education, as well as their current and recent work with simple concepts. The acquired competence in written text production will enable participants to write a short, simple note and record a message regarding urgent needs, as well as write personal letters such as thank-you notes, emails, and text messages.

Topics

1. First contacts: introducing oneself, asking about people's origins, etc.

2. Italian regular verbs in -are in the present tense; Italian nouns and adjectives (number and gender); forms of Italian definite and indefinite articles.

3. Verbal interaction in a bar.

4. Italian wh-words; numbers 1-100; Italian prepositions.

5. Going to a restaurant.

6. Verbs volere and preferire.

7. Leisure time and its forms of spending.

8. Italian regular verbs in -are, -ere, and -ire.

9. Interaction at the hotel.

10. Verb esserci, modal verbs; articulated prepositions.

11. Description of the interior of a house and its furnishings.

12. Reporting problems that occurred during a trip.

13. Overview of Italy and its cultural-natural heritage.

14. Describing places and providing directions on how to get somewhere.

15. Talking about schedules and timetables.

Literatura: (tylko po angielsku)

Primary sources:

Ziglio, L. / Rizzo, G., (2018), Nuovo Espresso, A1. Firenze: Alma Edizioni.

Additional sources:

Magnelli S. / Marin T., (2006) Progetto Italiano Nuovo. Roma: Edilingua.

Chiuchiu A. / Chiuchiu G. (2005), Grammatica e comunicazione. Perugia: Guerra Edizioni.

Simula S. (2005), Conoscere l'italiano. Warszawa: PWN.

Pederzani L. / Mezzadri M. (2007), Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Perugia: Guerra Edizioni.

Manella C. / Tanzini A. (2005), L'italiano da soli. Esercizi e test di grammatica italiana. Firenze: Progetto Lingua Edizioni.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- na poziomie zaawansowanym kompleksową naturę języka, jego złożoność i zmienność

Umiejętności: absolwent potrafi

- korzystać z kompetencji językowej w zakresie dodatkowego języka obcego

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- uznawania znaczenia wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku wystąpienia problemów

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie wielojęzyczności i wielokulturowości

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment

Attendance: 10%

Participation: 20%

Partial tests: 20%

Final Assignment: 50%

Marking/ grading scale:

over 91% – 5

90%-81% – 4+

80%-71% – 4

70%-61% – 3+

60%- 51% – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)