Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edward Morgan Forster – Life, Works, Reception

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-EDMOR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edward Morgan Forster – Life, Works, Reception
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Strona przedmiotu: https://classroom.google.com/c/NTM5OTg1NDY2MDE3?cjc=lfptgjv
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Mile widziana znajomość historii literatury angielskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z biografią, twórczością i recepcją dorobku Edwarda Morgana Forstera, wybitnego pisarza angielskiego, tworzącego na początku XX wieku.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z biografią, twórczością i recepcją dorobku Edwarda Morgana Forstera, wybitnego pisarza angielskiego, tworzącego na początku XX wieku.

Kurs składa się z trzech części. Pierwsza część poświęcona będzie biografii pisarza, druga jego twórczości, trzecia zaś jej recepcji. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dorobkiem Forstera a także z dziełami artystycznymi, które powstały na ich podstawie lub jako rozwinięcie lub debata z pisarzem. Za pośrednictwem Google Classroom studenci będą mieli dostęp do wybranych tekstów literackich, opracowań, a także adaptacji filmowych i scenicznych utworów Forstera.

Literatura:

P. N. Furbank, E. M. Forster: A Life

Nicola Beauman, E. M. Forster: A Biography

Efekty uczenia się:

K2_W12 związki literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki P7S_WK K2_W08 metody badawcze stosowane w literaturoznawstwie P7S_WG K2_W04 specjalistyczną terminologię z dziedziny literaturoznawstwa P7S_WG

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy, aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Fordoński
Prowadzący grup: Krzysztof Fordoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)