Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katolicyzm i prawosławie - wybrane zagadnienia z dziejów chrześcijaństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-KP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Katolicyzm i prawosławie - wybrane zagadnienia z dziejów chrześcijaństwa
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Studenci zapoznają się z politycznymi uwarunkowaniami i procesami kształtowania się nurtów teologicznych w łonie Kościoła, które w dalszej perspektywie doprowadziły do rozłamu na chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają w zagadnienia kształtowania się Kościoła pierwotnego, obejmują jego linie rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które doprowadziły do rozłamu pierwotnego Kościoła na wschodni i zachodni. W dalszej części omówione zostaną kwestie związane z koegzystencją tych obu odłamów chrześcijaństwa, które w dużej mierze przyczyniły się do kształtowania polityczno-kulturowego oblicza Europy.

Literatura:

Dvornik F., Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1995.

Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003.

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

Podskalsky Gerhard, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej, Kraków 2000.

Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, wyd. Leśniewski K., Leśniewska J..

Tanner N., Krótka historia Kościoła katolickiego. Nowe spojrzenie, Kraków 2011.

B. Wójtowicz-Huber, Idea Trzeciego Rzymu jako rosyjska koncepcja religijno-polityczna i jej późniejsze transformacje, Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, T.5, s. 11-26.

Efekty uczenia się:

Studenci nabywają wiedzę na temat filozoficznych i teologicznych debat w łonie chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego; poznają strukturalne i organizacyjne zasady funkcjonowania Kościołów oraz rozumieją zagadnienia związane z instrumentalizacją religii i Kościoła do celów politycznych i narodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz przedłożenie pisemnej pracy semestralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Prowadzący grup: Bernadetta Wójtowicz-Huber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami oraz procesami kształtowania się nurtów teologicznych w łonie Kościoła, które w dalszej perspektywie doprowadziły do rozłamu na chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie. W dalszej kolejności omówione zostaną kwestie związane z wpływem chrześcijaństwa na kształtowanie się kulturowego oblicza Europy z uwzględnieniem specyfik poszczególnych Kościołów prawosławnych/katolickich na terytorium Ukrainy i Rosji.

Pełny opis:

Omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Początki chrześcijaństwa

2. Rozwój Kościoła jako instytucji

3. Funkcjonowanie Kościoła we wschodniej i zachodniej części cesarstwa rzymskiego

4. Wielka Schizma Wschodnia i IV wyprawa krzyżowa

5. Dążenia unijne

6. Karolingowie i powstanie państwa kościelnego

7. Cyryl i Metody – apostołowie Europy środkowej

8. Ruś Kijowska - podzielone dziedzictwo

7. Idea: Moskwa – Trzeci Rzym

8. Kościół greckokatolicki i prawosławny i na Ukrainie

Literatura:

Dvornik F., Bizancjum a prymat Rzymu, Warszawa 1995.

Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003.

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

Podskalsky Gerhard, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej, Kraków 2000.

Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, wyd. Leśniewski K., Leśniewska J..

Tanner N., Krótka historia Kościoła katolickiego. Nowe spojrzenie, Kraków 2011.

B. Wójtowicz-Huber, Idea Trzeciego Rzymu jako rosyjska koncepcja religijno-polityczna i jej późniejsze transformacje, Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, T.5, s. 11-26.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)