Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niepodległa Szkocja – Literatura, Dzieje, Kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-NS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Niepodległa Szkocja – Literatura, Dzieje, Kultura
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami niepodległej Szkocji od czasów prehistorycznych do unii z Anglią w roku 1707. Kurs obejmuje omówienie historii kraju, a także jego kultury, sztuki, ludności i języków.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami niepodległej Szkocji od czasów prehistorycznych do unii z Anglią w roku 1707. Kurs obejmuje omówienie historii kraju, a także jego kultury, sztuki, ludności i języków.

Pełny opis:

Przegląd historii i kultury Szkocji od początku dziejów do zawarcia unii z Anglią w roku 1707. Celem przedmiotu w kontekście merytorycznym jest zaznajomienie studentów z dziejami, kulturą, sztuką i gospodarką historycznej i współczesnej Szkocji. Kurs zapewnia studentom możliwość zaznajomienia się z podstawowymi informacji o geografii, dziejach, narodach i językach Szkocji, a następnie omawia zarówno historyczną jak i współczesną kulturę tego kraju, począwszy od kultury wysokiej (np. literatura, muzyka, malarstwo, architektura) do kultury współczesnej i popularnej (muzyka pop, film, literatura popularna). Studenci mają możliwość udziału w dyskusjach poświęconych Szkocji, a także zaprezentować swoje zainteresowania w formie prezentacji multimedialnych.

Literatura:

Crawford, Robert, Scotland’s Books, London: Penguin, 2007

Deary, Terry, Bloody Scotland. London: Scholastic Ltd. 1998

Goring, Rosemary (ed.) Scotland: The Autobiography. Harmondsworth: Penguin 2008

Lynch, Michael, Scotland: A New History. London: Pimlico 1991

Mackie, J. D. A History of Scotland (second edition). Harmondsworth: Penguin 1978

Magnusson, Magnus, Scotland: the History of a Nation. London: Harper Collins 2000

Oram, Richard (red.) The Kings and Queens of Scotland. Stroud: Tempus, 2001

Watson, Roderick, The Literature of Scotland (2 vols.) Houndmills: Pallgrave Macmillan, 2007

Efekty uczenia się:

Student pozna podstawowe informacje dotyczące historii Szkocji, oraz jej kulturą, sztuką, ludnością i językiem.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i udział w zajęciach, test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Fordoński
Prowadzący grup: Krzysztof Fordoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)