Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - historyczno kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-D10SEMKULHIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - historyczno kulturowe
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie obejmuje wspólną lekturę tekstów historyczno-kulturoznawczych wykorzystywanych przez poszczególnych magistrantów oraz wspólne omówienie powstających prac (planów, bibliografii, wersji rozdziałów).

Uczestnicy ustalają z prowadzącym wspólną listę lektur opartą o ich zainteresowania badawcze i indywidualne projekty. Lektury są omawiane wspólnie podczas seminarium, zwłaszcza pod kątem ich związku z poszczególnymi projektami.

Uczestnicy przedstawiają przygotowywane przez siebie rozdziały pracy na seminarium. Pozostali uczestnicy czytają te rozdziały przed zajęciami i są zobowiązani do ich skomentowania i do doradzania autorom np. przez sugestie dotyczące struktury pracy, argumentacji oraz źródeł.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy badawczej.

Pełny opis:

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie i redagowanie pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi studenta na konieczność samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie:

1. stylistyki prac naukowych,

2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym,

3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali - 60 godz. (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć – 30 godz. (1 ECTS)

Gromadzenie materiałów i pisanie pracy – 390 godz. (13 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego – 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

[WIEDZA]:

Uczestnicy stają się ekspertami w zakresie przygotowywanej pracy magisterskiej.

[UMIEJĘTNOŚCI]:

Uczestnicy potrafią przeprowadzić kwerendę biblioteczną lub archiwalną, sformułować pytanie badawcze, postawić tezę i poprowadzić argumentację.

Uczestnicy potrafią właściwie dobrać i udokumentować źródła.

Uczestnicy potrafią napisać pracę zgodnie ze standardami akademickimi i we właściwym rejestrze.

[KOMPETENCJE]:

Uczestnicy potrafią przedstawić własną pracę na forum grupy, a także dyskutować nad projektami innych uczestników we właściwy, przyjazny sposób.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny jest przedstawienie pracy magisterskiej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest również obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.)

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego w formie prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grzybowski
Prowadzący grup: Jerzy Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)