Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor (II) - Białoruś, Rosja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-D8KREGII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klucz do kultury regionu: literatura, sztuka, folklor (II) - Białoruś, Rosja
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki plastyczne, architektura, muzyka, kino) i mediów Rosji i Białorusi. Istotną rolę będzie odgrywać analiza recepcji kultury Rosji i Bialorusi w Polsce oraz diagnoza stanu wybranych elementów kultury na podstawie wedzy na temat innych zjawisk (politycznych, społecznych, gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu (wybranych) współczesnych zjawisk kulturowych w zakresie literatury, sztuki (sztuki plastyczne, architektura, muzyka, kino) i mediów Białorusi i Rosji. Istotną rolę będzie odgrywać analiza recepcji kultury tych krajów w Polsce oraz diagnoza stanu wybranych elementów kultury Rosji i Białorusi na podstawie wiedzy na temat innych zjawisk (politycznych, społecznych, gospodarczych itp.) w tych krajach oraz sytuacji międzynarodowej.

Podstawą co do zakresu chronologicznego omawianych zjawisk pozostaje szerokie rozumienie pojęć historia – współczesność, w polu zainteresowań pozostawać więc będą te procesy historyczne które szczególnie wpływają na stan obecny. Ze względu na niemożność oddzielenia procesów kulturowych od społeczno-politycznych szczególna uwaga będzie poświęcona wzajemnym zależnościom w obrębie tych sfer życia narodów.

Z uwagi na szeroki zakres czasowy i terytorialny przedmiotu zajęć, możliwa staje się prezentacja zarówno tematów szczegółowych z różnych okresów, jak i tematów przekrojowych. Szczególnie istotne jest przy tym, by prezentowane zagadnienia były znaczące i wpisywały się w kontekst rozwojowy danej kultury narodowej.

Proponowana tematyka zajęć:

1. Klucz do kultury rosyjskiej: Między Wschodem a Zachodem: etnokulturowa specyfika Rosjan, charakter rosyjskiego archetypu

2. Klucz do kultury rosyjskiej: Kulturowa potoczność Rosji

3. Klucz do kultury rosyjskiej: Rosyjskie i sowieckie mity

4. Klucz do kultury rosyjskiej: Kobieta i jej status społeczno-kulturowy w Rosji

5. Klucz do kultury rosyjskiej: Złoty wiek literatury i sztuki rosyjskiej

6. Klucz do kultury rosyjskiej: Srebrny wiek literatury i sztuki rosyjskiej

7. Klucz do kultury białoruskiej i rosyjskiej: Specyfika okresu radzieckiego kultury rosyjskiej i białoruskiej: socrealizm w literaturze i sztuce

8. Klucz do kultury białoruskiej i rosyjskiej: Kontrkultura w ZSRR; Kabaret w ZSRR i w Rosji jako zjawisko kulturowe; dowcip polityczny w ZSRR i Rosji

9. Klucz do kultury białoruskiej i rosyjskiej: Literatura wobec systemu (ZSRR) – samizdat, tamizdat, magnitizdat, twórczość bardów

10. Klucz do kultury rosyjskiej: Najnowsza literatura rosyjska w kontekście kultury europejskiej; nagrody literackie

11. Klucz do kultury białoruskiej i rosyjskiej: Kinematografia radziecka

12. Klucz do kultury rosyjskiej: Współczesna kinematografia rosyjska; festiwale filmowe w Rosji

13. Klucz do kultury rosyjskiej: Religie w Rosji; rosyjskie prawosławie; mniejszości religijne; sekty

14. Klucz do kultury białoruskiej: Ludowa kultura Białorusi i współczesne jej odczytania. Folklor. Postfolklor. Pseudofolklor

15. Klucz do kultury rosyjskiej: Ludowa kultura Rosji i współczesne jej odczytania. Folklor. Postfolklor. Pseudofolklor

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godzin (1 ECTS)

Literatura:

Proponowana literatura:

Czernienko M. M. Bliska zagranica: szkice filmowe o Polakach i dla Polaków / pod redakcją Tadeusza Lubelskiego. Warszawa 2007;

Dudziak A. St., Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Lublin2000

Europa Wschodnia - dekada transformacji. Białoruś, red. B. Albin, W. Baluk, Wrocław 2004.

J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX. Tłum. B. Żyłko. Gdańsk 1999.

J.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej. Tłum J. Hunia. Kraków 2008 (wybrane rozdziały).

L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej. Warszawa 1986 (wybrane rozdziały).

Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi, red. M. Nocuń, A. Brzeziecki, Wrocław 2007

Owsiannik S., Striełkowa J., Władza a społeczeństwo. Białoruś 1991-1998, Warszawa 1998.

Peter Kenez, Cinema and Soviet Society: From the Revolution to the Death of Stalin (London 2001)

R. Jurieniew, Historia filmu radzieckiego, Warszawa 1977;

R. Taylor, Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany (New York: I.B.Tauris, 1998).

Rąkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 1997.

Tożsamości zbiorowe Białorusinów, R. Radzik red., Lublin 2012.

Szczegółowa bibliografia do poszczególnych tematów będzie podawana

na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K2_W03 w pogłębionym stopniu specyfikę różnych modeli kultury w ujęciu antropologicznym (tradycyjna, szlachecka, mieszczańska, masowa), procesy ich transformacji i wzajemne powiązania oraz emanacje w sferze symbolicznej i semiotycznej, a więc w przestrzeni kultury i sztuki, literatury i języka oraz historii Białorusi i Rosji (Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4: P7S_WG Zakres i głębia);

K2_W010 w pogłębionym stopniu zasady działalności instytucji kultury i dziedzictwa narodowego; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym i jego uwikłaniach w dyskursy polityczne i społeczne Białorusi i Rosji (Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4: P7S_WG Zakres i głębia; P7S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki).

Umiejętności: absolwent potrafi:

K2_U01 wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł, w tym obcojęzycznych w nieprzewidywalnych warunkach (Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4: P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania);

K2_U05 przeprdowadzić krytyczną pogłębioną analizę wytworów kultury właściwych dla danej epoki w rozwoju Rosji i Białorusi; rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury tych krajów, przeprowadzić ich krytyczną pogłębioną analizę, odróżniać różne perspektywy spojrzenia na rozwój kultury, mając świadomość istnienia różnic tożsamości kulturowych i kontekstu (Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4: P7S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania).

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4: P7S_UO Organizacja pracy /planowanie i praca zespołowa; P7S_UU Uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób; P7S_KK);

K2_K05 aktywnego uczestniczenia, w życiu kulturalnym, organizowania go i korzystania z jego różnorodnych form (Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4: P7S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Oprócz bieżącego przygotowania do zajęć (czytanie lektur oraz opracowań) przewidziana jest także prezentacja na temat zadany przez prowadzącego.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.).

Zaliczenie obejmie weryfikację wiedzy z materiału omawianego na zajęciach w trakcie semestru.

Na końcową ocenę z przedmiotu składają się:

- merytoryczne odpowiedzi na zajęciach (40%)

- praca – prezentacja PowerPoint i wersja word tekstu (60%)

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Getka
Prowadzący grup: Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)