Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języków regionu - rosyjski A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRRA2-90h
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języków regionu - rosyjski A2
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest opanowanie języka wybranego kraju regionu Europy Środ-kowo-Wschodniej w powiązaniu z nauką o kulturze tego kraju na poziomie A2 (podstawowym) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-kowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/pl).

Pełny opis:

Nauka języka odbywa się w sposób systemowy. Opanowaniu języka jako zbioru zasad gramatycznych, syntaktycznych, leksykalnych itd. towarzyszy językoznawcza analiza samego charakteru języka jako zjawiska społeczno-kulturowego. Istotną rolę odgrywa wykształcenie kompetencji (in-ter)kulturowej (zgodnie z ESOKJ i FREPA (https://www.ore.edu.pl/2017/12/frepa-system-opisu-pluralistycznych-podejsc-do-jezykow-i-kultu-kompetencje-i-zasoby/). Systematycznie przekazywana jest także wiedza o kulturze wybranego kraju. Kształcenie językowe odbywa się zatem dwutorowo: w ramach tematyki ogólnej i specjalistycznej z zakresu nauki o kulturze (komponent kulturoznawczy) i nauki o języku (komponent językoznawczy), przy czym oba te kierunki są komplementarne i w pewnych zakresach mogą się pokrywać.

Po kursie na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe in-formacje o sobie i swoich zainteresowaniach, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu).

Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach.

Umie przeczytać bardzo krótkie, proste teksty.

Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codzien-nych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, roz-kład jazdy, proste listy prywatne.

Potrafi porozumieć się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymagających prostej bezpośredniej wymiany informacji na tematy mu znane.

Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zro-zumieć wszystkiego i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji.

Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzi-nę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.

Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami.

Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, maila i sms-a.

Wyżej wymienione działania językowe student potrafi zastosować w zakresie takich tematów, jak (wybrane przykłady w oparciu o podręcznik kursowy): Rodzina / Praca / Sport / Kultura (Imprezy kulturalne) itp.

Tematyka kursu: Uczelnia, nauka urzędy i instytucje, podróże i turystyka; Praca i wypoczynek, dom – wyposażenie i funkcjonowanie; Rodzina – relacje i życie rodzinne; Życie towarzyskie i służbowe (nauka, praca); Położenie geograficzne, życie codzienne w różnych kulturach; Zdrowie; Pogoda, klimat; Zachowanie i postawy własne i innych osób; Wydarzenia publiczne i fakty z życia prywatnego; Reakcje, przeżycia, spotkania i życie towarzyskie; Kultura, książki, filmy, sztuka.

Tematyka kursu związana z kulturą (do wyboru, może być rozszerzona o te-maty interesujące dla grupy): Kontakty międzyludzkie (small talk), Język (różnice dialektalne), Obyczajowość, Informacje realioznawcze, Wydarzenia społeczne i kulturalne, Święta, Wielokulturowość, Różnice kulturowe, Upo-dobania kulinarne, Czas wolny i rozrywka, Mieszkanie itp.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 90 godzin (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 45 godzin (2 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: А. Махнач, Из первых уст, Warszawa 2011, słowniki, materiały dodatkowe przygotowane przez lektora, nagrania, itp.

Efekty uczenia się:

Poziom A2

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA:

1. wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

2. zna i rozumie w podstawowym stopniu kompleksową naturę języka;

3. posiada podstawowy zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka;

4. posiada podstawową wiedzę dotyczącą opisu systemu języka;

5. zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w prostych sytuacjach społecznych;

2. identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych;

3. rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku;

4. przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji.

KOMPETENCJE:

1. potrafi współpracować w parze oraz grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypad-ku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powta-rzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

II. Kryteria oceniania

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od celów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka pre-zentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki testów zaliczeniowych- 50% oceny.

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wy-kazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krycka-Michnowska
Prowadzący grup: Monika Grącka, Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krycka-Michnowska
Prowadzący grup: Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krycka-Michnowska
Prowadzący grup: Iwona Krycka-Michnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)