Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języków regionu - ukraiński B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRUB1-90h
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języków regionu - ukraiński B1
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

(ze szczególnym uwzględnieniem komponentu kulturowego)

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Tematyka kursu: Dom, rodzina, stosunki międzyludzkie; Praca. Studia. Uczelnia; Czas wolny. Hobby. Rozrywka; Sztuka, teatr, kino, muzyka, literatura; Sport, turystyka, podróże; Pogoda, zjawiska związane z pogodą i klimatem; Środowisko, zjawiska przyrody; Miasto, wieś; Wydarzenia, aktualności społeczne i polityczne; Media (prasa, radio, TV); Uczenie się języków: powody, oczekiwania, sposoby, doświadczenia.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 90 godzin (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 45 godzin (2 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: Olesia Palinska, Krok B1, Lviv 2014.

słowniki, materiały dodatkowe przygotowane przez lektora, nagrania, itp.

Efekty uczenia się:

Student bez obaw posługuje się językiem mówionym na poziomie podstawowym.

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA:

wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

zna i rozumie w średniozaawansowanym/zaawansowanym stopniu kompleksową naturę języka;

posiada zasób słownictwa na poziomie średniozaawansowanym/zaawansowanym (ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawartego w Pełnym opisie);

posiada wiedzę dotyczącą opisu systemu języka na poziomie średniozaawansowanym/zaawansowanym;

zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

komunikuje się w obrębie tematyki zawartej w Pełnym opisie;

identyfikuje przekazy w wybranych, standardowych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych;

rozumie i przetwarza informacje zawarte w wybranych, standardowych materiałach codziennego użytku; podsumowuje, wyciąga wnioski;

pisze zgodnie z konwencją proste listy prywatne i pisma o charakterze urzędowym typu: email, zaproszenie, życiorys, list motywacyjny;

opisuje ustnie i pisemnie z użyciem podstawowego słownictwa nieskomplikowane zdarzenia przeszłe, teraźniejsze i planowane z własnego życia;

przedstawia w formie ustnej i pisemnej informacje za pomocą opanowanych konstrukcji.

KOMPETENCJE:

potrafi współpracować w parze oraz grupie;

zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

zna i rozumie w stopniu średnio zaawansowanym kompleksową naturę języka ukraińskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego Ukrainy;

potrafi posługiwać się językiem ukraińskim na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

potrafi stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- ustna weryfikacja efektów kształcenia /np.: wypowiedź przygotowana lub spontaniczna, dialog w parach, dyskusja, prezentacja/aktywność podczas zajęć - 25% oceny;

- pisemna weryfikacja efektów kształcenia /np. list, mail, wypracowanie, wypowiedź, streszczenie, komentarz, notatka, kartkówka/ - 25% oceny;

- wynik 3 testów zaliczeniowych - 50% oceny

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

III. Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym w formie kształcenia na odległość, za pośrednictwem narzędzi zapewnionych przez Uczelnię.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rostysław Kramar
Prowadzący grup: Rostysław Kramar, Ruslana Kramar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)