Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języków regionu - ukraiński B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DNJRUB2-90h
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języków regionu - ukraiński B2
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy: Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na III sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na IV sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na V sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty do wyboru na VI sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: ukraiński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

(ze szczególnym uwzględnieniem komponentu kulturowego)

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany.

Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym).

Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty.

Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym.

Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy.

Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami.

Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami.

Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw.

Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Tematyka kursu:

Moje miasto, architektura, rodzaje budownictwa; Uniwersytet, przedmiot studiów, rodzaje studiów, formy studiowania; Znaczenie wykształcenia. Kształcenie przez całe życie; Studia zagraniczne. Porównywanie studiów w Polsce i innych krajach; Praca w mieście i na wsi. Ubieganie się o pracę, zatrudnienie, obowiązki; Nowe zawody; Bezrobocie. Kwalifikacje i wymagania. Problemy zatrudnienia. Rozmowa kwalifikacyjna; Turystyka / podróże; Zdrowie i sport; Pieniądze: waluta, dochód, zysk, strata, zadłużenie; Bank: otwieranie konta w banku, umowy, formy oszczędzania; Kultura masowa i kultura “wysoka”; TV, radio. Sztuka. Artyści; Teatr. Kino; Muzea, galerie. Malarstwo, rzeźba; Muzyka. Literatura; Imprezy kulturalne. Festiwale teatralne, filmowe, muzyczne; koncerty. Globalizacja kultury; Tradycja. Zwyczaje i obyczaje innych narodów; Kuchnie narodowe. Stereotypy kulturowe; Aktualne wydarzenia społecznopolityczne; Ekologia: problemy, próby rozwiązania, perspektywy; działania ekologiczne, organizacje ekologiczne; Kataklizmy i katastrofy (powódź, susza, pożar, huragan, lawina, głód, wojna, epidemia); Informatyka. Prasa. Telekomunikacja

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 90 godzin (4 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 45 godzin (2 ECTS)

Literatura:

Podręcznik wiodący: Olena Synchak, Yabluko, Lviv 2015

Efekty uczenia się:

Poziom B2

Po ukończeniu kursu, student:

WIEDZA:

wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

zna i rozumie w stopniu ponad średniozaawansowanym kompleksową naturę języka;

posiada zasób słownictwa na poziomie ponad średniozaawansowanym (ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawartego w Pełnym opisie);

posiada wiedzę dotyczącą opisu systemu języka na poziomie ponad średniozaawansowanym;

zna wybrane zagadnienia (patrz Pełny opis).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. interpretuje pisemnie i ustnie informacje przedstawione w formie graficznej, jeśli dotyczą znanego mu tematu;

2. wyraża dość swobodnie i poprawnie swoją opinię na tematy znane, oraz związane z tematyką studiów i karierą zawodową, uzasadniając je w dyskusji;

3. dokonuje syntezy przeczytanego tekstu bądź wypowiedzi usłyszanej, na przykład podczas wykładu, egzaminu, prezentacji, programu telewizyjnego, dotyczącej szerokiej tematyki życia społecznego, akademickiego i zawodowego;

4. tworzy spójny i logiczny tekst na tematy mu znane w postaci opisu, rozprawki sprawozdania, listu formalnego i nieformalnego;

5. wygłasza, zgodnie z konwencją, prezentacje dotyczące tematów zawodowych i akademickich;

6. nawiązuje rozmowę na tematy codzienne w sposób dość swobodny i zrozumiały, przy użyciu wymaganych kulturowo środków werbalnych i niewerbalnych w sytuacjach formalnych i nieformalnych, zachowując odpowiedni rejestr językowy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. potrafi współpracować w grupie;

2. zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie;

3. zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym;

4. dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka.

W odniesieniu do specjalnościowych efektów kształcenia po ukończeniu kursu student:

zna i rozumie w stopniu ponad średnio zaawansowanym kompleksową naturę języka ukraińskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego Ukrainy);

potrafi przygotować wypowiedź pisemną i ustną w języku ukraińskim na wybrane tematy z zakresu teorii kultury oraz problematyki krajów regionu (kultura, polityczne, społeczne i gospodarcze źródła, konsekwencje i konteksty zjawisk kulturowych, literatura i język jako media i świadectwa kultury, media audiowizualne i elektroniczne, relacje i więzi społeczne i religijne etc.) oraz prezentować wyniki swojej pracy na forum grupy;

potrafi posługiwać się językiem ukraińskim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

potrafi stosować współczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w swojej pracy;

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- ustna weryfikacja efektów kształcenia /np.: wypowiedź przygotowana lub spontaniczna, dialog w parach, dyskusja, prezentacja/aktywność podczas zajęć - 25% oceny;

- pisemna weryfikacja efektów kształcenia /np. list, mail, wypracowanie, wypowiedź, streszczenie, komentarz, notatka, kartkówka/ - 25% oceny;

- wynik 3 testów zaliczeniowych - 50% oceny

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

III. Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym w formie kształcenia na odległość, za pośrednictwem narzędzi zapewnionych przez Uczelnię.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rostysław Kramar
Prowadzący grup: Rostysław Kramar, Ruslana Kramar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)