Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języków etnicznych regionu: język czeski A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-DPNCZA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języków etnicznych regionu: język czeski A2
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Znajomość języka czeskiego na poziomie A1.

Skrócony opis:

Kurs języka czeskiego dla poziomu A2 rozwija umiejętności osiągnięte w trakcie poprzedniej nauki języka.

Pełny opis:

Student zna i potrafi używać następujące zjawiska gramatyczne:

- odmienia nieregularne formy czasowników w czasie przeszłym

- odmienia czasowniki dokonane oraz niedokonane

- używa poprawnie następujących przypadków: dopełniacz, narzędnik, miejscownik w liczbie pojedynczej

- zna reguły tworzenia trybu rozkazującego oraz trybu przypuszczającego

Literatura:

Dla poziomu A2:

Ana Adamovičová - Darina Ivanovová - Ivan Hrdlička: Basic Czech II, Praha 2014.

Efekty uczenia się:

Komunikuje się / odbiera i tworzy wypowiedź na poziomie językowym A2

potrafi porozumiewać się w języku czeski w podstawowych sytuacjach życia codziennego potrafi przygotować rozbudowaną, logiczną oraz poprawną pracę pisemną w języku czeskim na określone tematy

potrafi przygotować wystąpienie ustne w j. czeskim na poziomie A2

Metody i kryteria oceniania:

I. Organizacja zajęć

Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.):

1) Obecność na zajęciach objętych planem jest obowiązkowa (§ 9 ust. 2).

2) Nie można poprawkowo zaliczać zajęć, jeśli przyczyną nieuzyskania ich zaliczenia było niespełnienie wymogu uczestnictwa w nich. W takim przypadku student może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów i powtarzać niezaliczony przedmiot (§ 2 ust. 4)

Zgodnie z Uniwersyteckim Systemem Nauczania Języków Obcych (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r.)

II. Kryteria oceniania

Nauka języków regionu kończy się egzaminem zgodnie z Zarządzeniem Kierownika KSI nr 4/2016 w sprawie egzaminów z języków etnicznych regionu, zamieszczonym na stronie: http://ksi.uw.edu.pl/studenci/studia-i-stopnia/nauka-jezykow-obcych-w-ksi/ i

Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na zasadzie zaliczenia przedmiotu:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- przygotowane wypowiedzi ustne, wypowiedzi spontaniczne na zajęciach, ewentualnie inne formy wypowiedzi zgodnie z decyzją lektora zależną od ce-lów wyznaczonych w danym semestrze (np. dialog w parach, krótka prezentacja, scenka z podziałem na role) - 25% oceny,

- wyniki prac domowych, krótkie sprawdziany - 25% oceny,

- wyniki ustnych prac zaliczeniowych - 50% oceny.

Przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wyka-zać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beáta Kuboková
Prowadzący grup: Beáta Kuboková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beáta Kuboková
Prowadzący grup: Beáta Kuboková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.